Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie dle podmínek zde.

Diabetologie

Účinná léčba diabetes mellitus 2. typu s příznivým bezpečnostním profilem6, 7

Aktuální Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP pro léčbu diabetu 2. typu (DM2T) preferují takové intervence, které budou mít potenciál dosáhnout cílových hodnot glykovaného hemoglobinu, a to přednostně pomocí léků, jež minimalizují riziko závažných hypoglykemií a v ideálním případě neovlivňují hmotnost, popř. ji snižují.1

Mezi antidiabetika, která mohou pomoci naplnit tyto požadavky, patří také alogliptin (přípravek Vipidia®), který svého terapeutického efektu dosahuje inhibicí dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4), pro niž má vysokou selektivitu.2  Pro zlepšení compliance pacientů lze v rámci kombinační terapie s výhodou využít také jeho fixní kombinace s metforminem (přípravek VIPDOMET®) nebo pioglitazonem (přípravek INCRESYNC®).3, 4, 5, 7

Reference:

1. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu České diabetologické společnosti, revize ze dne 1.8.2017. www.diab.cz/standardy

2. Souhrn údajů o přípravku (SPC Vipidia, 2015)

3. Souhrn údajů o přípravku (SPC Vipdomet, 2016)

4. Souhrn údajů o přípravku (SPC Incresync, 2017)

5. Edelsberger T. Alogliptin ve fixní kombinaci v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Remedia 2015; 25: 1–3.

6. Kvapil M. Klinické využití inhibitorů DPP-4. Remedia 2012; 22: 36–41. 

7. Prázný M. Alogliptin a jeho fixní kombinace v léčbě diabetu 2. typu. Remedia 2014; 24: 329–332.

 

CZ/ALO/1701/0001a

Vipidia

Alogliptin – vysoce selektivní DPP-4 inhibitor s prokázanou kardiovaskulární bezpečností1

Navzdory stále se zkvalitňující diabetologické péči v České republice a širokému spektru farmakologických i nefarmakologických možností léčby velká část diabetiků stále nedosahuje cílových hodnot glykovaného hemoglobinu4...

Zobrazit více

Vipdomet

Fixní kombinace alogliptinu a metforminu

U většiny diabetiků 2. typu nevede monoterapie metforminem k dosažení cílových hodnot glykovaného hemoglobinu, a proto je u nich třeba použít kombinaci antidiabetik různého mechanismu účinku, ideálně ve fixní kombinaci, která přispívá ke zlepšení compliance nemocných.2

Zobrazit více

Mohlo by Vás zajímat

ENDURE potvrdila účinnost a bezpečnost alogliptinu ve srovnání s glipizidem

Zobrazit více

Vipidia

Zkrácené informace o přípravku

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Název přípravku: Vipidia 6,25 mg; Vipidia 12,5 mg; Vipidia 25 mg. Složení a léková forma: potahované tablety. Jedna tableta obsahuje alogliptini benzoas, což odpovídá alogliptinum 6,25 mg (Vipidia 6,25 mg), alogliptinum 12,5 mg (Vipidia 12,5 mg) a alogliptinum 25 mg (Vipidia 25 mg). Pomocné látky viz SPC. Indikace:Léčba dospělých pacientů ve věku od 18 let s diabetes mellitus 2. typu ke zlepšení kontroly glykemie v kombinaci s dalšími léčivými přípravky ke snížení hladiny glukózy včetně inzulínu, pokud tyto společně s dietou a fyzickou aktivitou neposkytují odpovídající kontrolu glykemie. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka alogliptinu je jedna tableta o síle 25 mg jednou denně jako přídatná léčba k metforminu, thiazolidindionům, derivátům sulfonylurey nebo inzulínu nebo k léčbě trojkombinací s metforminem a thiazolidindiony nebo inzulínem. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin se podává polovina doporučené dávky alogliptinu (12,5 mg jednou denně). U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo terminálním renálním selháním vyžadujícím dialýzu se podává čtvrtina doporučené dávky alogliptinu (6,25 mg jednou denně). U pacientů s těžkou poruchou funkce jater nebyly účinky alogliptinu studovány a jeho použití u takových pacientů proto není doporučeno. Bezpečnost a účinnost přípravku Vipidia u dětí a dospívajících ve věku < 18 let nebyla dosud stanovena. Přípravek se užívá perorálně, jednou denně s jídlem nebo bez jídla. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo závažná hypersenzitivní reakce v anamnéze, např. anafylaktická reakce, anafylaktický šok nebo angioedém, na některý z inhibitorů dipeptidyl-peptidázy-4 (DPP-4). Zvláštní upozornění: Přípravek Vipidia není určen k léčbě pacientů s diabetes mellitus 1. typu nebo k léčbě diabetické ketoacidózy. Přípravek Vipidia není náhradou za inzulín u pacientů, jejichž stav vyžaduje podávání inzulínu. Vzhledem ke zvýšenému riziku hypoglykemie v kombinaci se sulfonylureou, inzulínem nebo kombinovanou léčbou s thiazolidindionem a metforminem lze uvažovat o nižší dávce těchto léčivých přípravků ke snížení rizika hypoglykemie, pokud jsou podávány v kombinaci s alogliptinem. Doporučuje se provést před zahájením léčby alogliptinem odpovídající vyšetření renálních funkcí a tato vyšetření pak pravidelně opakovat. Zkušenosti s léčbou pacientů vyžadujících dialýzu jsou omezené. Účinky alogliptinu nebyly hodnoceny u pacientů na peritoneální dialýze. Zkušenosti s podáváním alogliptinu v klinických studiích pacientům s městnavým srdečním selháním funkční třídy III a IV (NYHA) jsou omezené a u těchto pacientů je nutné postupovat s opatrností. Hypersenzitivní reakce, včetně anafylaktických reakcí, angioedému, exfoliativních poruch kůže včetně Stevens-Johnsonova syndromu a erythema multiforme byly spontánně hlášeny po uvedení alogliptinu na trh. Použití inhibitorů DPP-4 je spojeno s rizikem rozvinutí akutní pankreatitidy. Bylo nahlášeno několik případů poruchy funkce jater včetně jaterního selhání. Interakce: Interakce s inhibitory CYP se nepředpokládají a nebyly pozorovány. U zdravých subjektů neměl alogliptin žádný vliv na protrombinový čas nebo mezinárodní normalizovaný poměr (INR) při souběžném podávání s warfarinem. Výsledky studií prováděných s metforminem, pioglitazonem (thiazolidindion), voglibózou (inhibitor alfa-glukosidázy) a glyburidem (sulfonylurea) neprokázaly žádné klinicky relevantní farmakokinetické interakce. Těhotenství a kojení: Podávání alogliptinu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby alogliptinem pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit podávání alogliptinu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Vipidia nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je však třeba upozornit na riziko hypoglykemie, zejména pokud je léčivý přípravek užíván v kombinaci se sulfonylureou, inzulínem nebo v kombinované léčbě zahrnující thiazolidindion a metformin. Nežádoucí účinky: Časté: Infekce horních cest dýchacích, nazofaryngitida, bolest hlavy, bolest břicha, gastroezofageální refluxní nemoc, svědění, vyrážka. Po uvedení přípravku na trh se vyskytly nežádoucí účinky (četnost není známa): hypersenzitivita, akutní pankreatitida, porucha funkce jater včetně jaterního selhání, exfoliativní kožní poruchy, erythema multiforme, angioedém, kopřivka. Hlášení podezření na nežádoucí účinky: Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Opatření pro uchovávání: Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/13/844/001-009, 028 (Vipidia 6,25 mg), EU/1/13/844/010-018 , 029 (Vipidia 12,5 mg), EU/1/13/844/019-027, 030 (Vipidia 25 mg). Datum poslední revize textu: 15. 1. 2015

Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

Vipdomet

Zkrácené informace o přípravku VipdometÒ

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Název přípravku: Vipdomet 12,5 mg/850 mg potahované tablety; Vipdomet 12,5 mg/1000 mg potahované tablety. Složení a léková forma: potahované tablety. Jedna tableta obsahuje alogliptinum 12,5 mgekvivalentní alogliptini benzoas a metformini hydrochloridum 850 mg (Vipdomet 12,5 mg/850 mg), alogliptinum 12,5 mg ekvivalentní alogliptini benzoas a  metformini hydrochloridum  1000 mg (Vipdomet 12,5 mg/1000 mg). Pomocné látky viz SPC. Indikace: Léčba dospělých pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu ve věku od 18 let: a) jako přídatná léčba k dietě a fyzické aktivitě ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů, kterým jejich maximální tolerovaná dávka samotného metforminu neposkytuje dostatečnou kontrolu, nebo kteří jsou již léčeni kombinací alogliptinu a metforminu; b) v kombinaci s pioglitazonem (tj. trojitá kombinovaná léčba) jako přídatná léčba k dietě a fyzické aktivitě u dospělých, kterým maximální tolerovaná dávka metforminu a pioglitazonu neposkytuje dostatečnou kontrolu; c) v kombinaci s inzulínem (tj. trojitá kombinovaná léčba) jako přídatná léčba k dietě a fyzické aktivitě ke zlepšení kontroly glykemie u pacientů, u nichž samotný metformin a inzulín při stabilní dávce neposkytují odpovídající kontrolu glykemie. Dávkování a způsob podání: Dospělí (věk ≥ 18 let) s normální funkcí ledvin (GRF ≥ 90 ml/min ) - Vipdomet se užívá perorálně 2x denně s jídlem. Dávkování je potřeba nastavit individuálně na základě stávajícího režimu léčby pacienta. Detailní popis dávkování viz úplné znění SPC. Maximální doporučená denní dávka 25 mg alogliptinu nemá být překročena. U pacientů s poruchou funkce ledvin má být vyšetřena rychlost GF před zahájením léčby a následně každý rok, u pacientů se zvýšeným rizikem další progrese poruchy funkce ledvin a u starších pacientů má být renální funkce vyšetřena častěji. Před zvážením léčby Vipdomet u pacientů s GFR < 60 ml/min mají být znovu vyhodnoceny faktory, které mohou zvyšovat riziko laktátové acidózy. Přesná úprava dávky metforminu a alogliptinu u pacientů s poruchou funkce ledvin viz SPC. U pacientů s GFR < 30 ml/min je metformin kontraindikován. Vipdomet nemá být používán u pacientů s poruchou jater. Bezpečnost a účinnost přípravku Vipdomet u dětí a dospívajících ve věku < 18 let nebyla stanovena. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo závažná hypersenzitivita v anamnéze, např. anafylaktická reakce, anafylaktický šok nebo angioedém, na některý z inhibitorů dipeptidyl-peptidázy-4 (DPP-4). Jakýkoli typ akutní metabolické acidózy (jako je laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza), diabetické prekóma. Závažné renální selhání (GRF < 30 ml/min). Akutní stavy s potenciálem narušení funkce ledvin, jako např.: dehydratace, těžká infekce, šok. Akutní nebo chronické onemocnění, které může způsobovat tkáňovou hypoxii, jako např.: srdeční nebo respirační selhání, nedávný infarkt myokardu, šok. Porucha funkce jater. Akutní intoxikace alkoholem, alkoholizmus. Zvláštní upozornění: Vipdomet není určen pro pacienty s onemocněním DM 1. typu. Vipdomet není náhradou za inzulín u pacientů, jejichž stav vyžaduje podávání inzulínu. Laktátová acidóza* je velmi vzácná, ale vážná metabolická komplikace, která se nejčastěji vyskytuje při akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi. K akumulaci metforminu dochází při akutním zhoršení renální funkce; tím se pak zvyšuje riziko laktátové acidózy. V případě dehydratace (závažný průjem nebo zvracení, horečka nebo snížený příjem tekutin) má být Vipdomet dočasně vysazen a doporučuje se kontakt se zdravotnickým odborníkem. Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci (jako jsou antihypertenziva, diuretika a NSAID), má být u pacientů léčených Vipdomet zahajováno s opatrností. Další rizikové faktory laktátové acidózy jsou nadměrné požívání alkoholu, jaterní insuficience, nedostatečně kontrolovaný diabetes, ketóza, dlouhotrvající hladovění a jakékoli stavy související s hypoxií, stejně jako souběžné užívání léčivých přípravků, které mohou způsobit laktátovou acidózu. Pacienti a/nebo pečovatelé mají být informováni o riziku laktátové acidózy. V případě suspektních příznaků má pacient ukončit užívání Vipdomet a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Intravaskulární podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Vipdomet má být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní. Renální funkce - metformin je kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a má být dočasně vysazen při výskytu stavů, které mění renální funkci. Operace - podávání přípravku Vipdomet je nutno přerušit v době operace s celkovou, spinální nebo epidurální anestézii. Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za předpokladu, že renální funkce je stabilní. Jaterní nedostatečnost - Alogliptin se nedoporučuje podávat pacientům trpícím těžkou nedostatečností jater (skóre podle Childa a Pugha > 9). Vipdomet nemá být používán v kombinaci se sulfonylureou. Za účelem snížení rizika hypoglykemie lze uvažovat o nižší dávce inzulínu, je-li inzulín užíván v kombinaci s přípravkem Vipdomet, a dále lze zvážit podávání nižší dávky pioglitazonu, pokud je podáván v kombinaci s přípravkem Vipdomet. Pokud se vyskytne některá z forem acidózy, je potřeba ihned Vipdomet vysadit a zahájit odpovídající nápravná opatření. Hypersenzitivní reakce, včetně anafylaktických reakcí, angioedému a exfoliativních poruch kůže včetně Stevens-Johnsonova syndromu a erythema multiforme byly spontánně hlášeny po uvedení alogliptinu na trh. Použití inhibitorů DPP-4 je spojováno s rizikem rozvinutí akutní pankreatitidy. Bylo nahlášeno několik případů poruchy funkce jater včetně jaterního selhání. Interakce: Interakce se substráty izoforem CYP 450 se nepředpokládají a nebyly prokázány. Výsledky studií prováděných s metforminem, pioglitazonem (thiazolidindion), voglibózou (inhibitor alfa-glukosidázy) a glyburidem (sulfonylurea) neprokázaly žádné klinicky relevantní farmakokinetické interakce. Interakce s metforminem: nedoporučují se. Alkohol: Intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případech hladovění nebo při malnutrici nebo poruše funkce jater Jódové kontrastní látky: Vipdomet musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní.  Kationtové léčivé přípravky vylučované renální tubulární sekrecí: zvážit monitorování glykemie, úpravu dávkování a změny v léčbě diabetu. Kombinace vyžadující opatrnost: s léčivými přípravky, které mohou nepříznivě ovlivnit renální funkci např. NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (COX) II, ACE inhibitorů, antagonistů receptoru pro angiotenzin II a diuretik, zvláště kličkových, s léčivými přípravky s vnitřní hyperglykemickou aktivitou (glukokortikoidy, beta-2-agonisté a diuretika), s inhibitory ACE. Těhotenství a kojení: Přípravek Vipdomet se nesmí používat v těhotenství. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo přerušit/ukončit podávání přípravku Vipdomet. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Pacienty je třeba upozornit na riziko vzniku hypoglykemie, zejména je-li Vipdomet užíván v kombinaci s inzulínem nebo pioglitazonem. Nežádoucí účinky: Velmi časté: abdominální bolest, průjem, nechutenství, nevolnost, zvracení. Časté: infekce horních cest dýchacích, nazofaryngitida, bolest hlavy, gastroenteritida, gastritida, gastroezofageální refluxní nemoc, svědění, vyrážka, kovová chuť. Ostatní viz úplné znění SPC. Hlášení podezření na nežádoucí účinky: Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek. Opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/13/843/001-026.  Datum poslední revize SPC: 16.10.2017.

Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

 

* Všimněte si, prosím, změny v informacích o léčivém přípravku.