Satelitní sympozium firmy Takeda

Strategie léčby Crohnovy nemoci: Je patofyziologie důležitá?

UEG 2020

MUDr. Jana Koželuhová
I. interní klinika – Gastroenterologie, Fakultní nemocnice Plzeň

První ze sympozií firmy Takeda se věnovalo patofyziologii CD a možnosti modifikovat její průběh. Sympozium moderoval prof. Laurent Peyrin-Biroulet z Nancy University Hospital, přizváni k prezentaci byli  as.prof.Brian Bressler z University of British Columbia ve Vancouveru a prof. James O. Lindsay z Queen Mary University v Londýně.

První sdělení (Briana Bresslera) se zaměřila na možnosti modifikace průběhu Crohnovy nemoci (CD). Předtím než nastoupila éra „treat to target“ a těsné kontroly, se léčba soustředila na řešení symptomů, v dnešní době je léčebná strategie více proaktivní a soustřeďuje se na dosažení hluboké remise, přičemž stále větší důraz je kladen na endoskopickou remisi.1 Nutnost chirurgického řešení u pacientů s CD má v posledních dekádách mírný klesající trend  ale ani zavedení biologické léčby, tedy léčby, která by měla modifikovat průběh onemocnění, k výrazně dramatickému poklesu nevedlo. Je otázkou, jestli je biologická léčba v klinické praxi dostatečně využívaná.2,3 Podle retrospektivních dat z americké populace dostalo biologickou léčbu pouze 19% pacientů s Crohnovou nemocí.4 Včasná kontrola onemocnění je podle Briana Bresslera klíčová ke zpomalení progrese nemoci, tedy nezáleží na tom, zda jsou nemocní aktuálně léčeni biologickou léčbou, ale zda jim byla včas podána.5 Toto tvrzení lze podpořit řadou studií, např. follow-up fáze studie CALM, která srovnávala progresi onemocnění u pacientů, ktěří dosáhly endoskopické remise nebo hluboké remise do 1 roku od diagnózy s těmi, ktěří jí nedosáhly. Zejména u pacientů kteří do 1 roku od diagnózy dosáhly hluboké remise, tj. absenci endoskopických, klinických i laboratorních známek aktivity, byl patrný výrazně lepší dlouhodobý outcome ve srovnání s těmi kteří časné remise nedosáhly.6 Stejně tak data ze studie VERSIFY, která ukazují signifikantně vyšší efektivitu vedolizumabu k dosažení slizničního hojení u nemocných s kratší dobou trvání Crohnovy nemoci před zahájením léčby.7 Kratší dobu trvání do 2let CD doprovází lepší výsledky endoskopické remise i dle VICTORY konsorcia.8

Dr.Lindsay se ve svém sdělení zaměřil na propojení mechanizmu účinku léčby s patofyziologií Crohnovy nemoci.9 Velice přehledně připomíná patofyziologii zánětu a ukazuje, že terapie biologiky a malými molekulami cílí na receptory a cytokiny, které se účastní signalizačních drah v zánětlivém procesu. Cílovými molekulami jsou např. cytokin TNF, receptory IL-23 a IL-12, JAK receptory a integrinové receptory.10,11 Různá biologika mají různé způsoby ovlivnění patofyziologie onemocnění a mohou mít tedy rozdílnou účinnost a bezpečnost. Dodává, že v budoucnu bychom mohli využít genetické biomarkery k predikcí odpovědi na různé typy léčby. Nadějný v tomto ohledu se zdá být TREM-1 marker, který predikuje odpověď na anti-TNF.12 Prof. Lindsay zmiňuje sekvenční terapii na několika příkladech. Nemocní, kteří ztratili odpověď na anti-TNF léčbu, vykazují výraznou up-regulaci IL-23 receptorů ve srovnání s respondery. Zdá se, že IL-23 (p19) hraje hlavní roli v rozvoji molekulární rezistence k anti-TNF.13 Dle studie EVOLVE se zdá, že užití vedolizumabu v první linii neovlivňuje efektivitu anti-TNF užitých v druhé linii. Dalším potencionálním léčebným postupem může v budoucnu být kombinace biologik (studie Explorer).14

V poslední prezentaci se Laurent Peyrin-Biroulet vyzdvihuje důležitost včasné kontroly onemocnění. Zdůrazňuje, že časové okno, kdy máme příležitost příznivě ovlivnit patogenezi onemocní a zabránit ireverzibilním změnám včasným zahájením léčby, je 18 měsíců.15 Modifikací průběhu onemocnění se zabývá konsensus SPIRIT pod záštitou IOIBD. První je kontrola symptomů. Do 3 měsíců se při těsné monitoraci pacienta se snažíme dosáhnout ideálně hluboké remise. V dlouhodobém horizontu (měsíce až roky) pak dosahujeme modifikace onemocnění, tj. měníme jeho průběh. SPIRIT konsensus doporučení  zahrnuje krátkodobé cíle (6-12měsíců), jako zlepšení kvality života nemocného (dle HRQoL), prevenci invalidizace a fekální inkontinence. Dále střednědobé cíle (1-5let) jako prevence extraintestinální manifestace, permantentní stomie, syndromu krátkého střeva, poškození sliznice, nutnosti chirurgického zákroku nebo hospitalizace a extenze onemocnění. Z dlouhodobého hlediska (5 let a více) pak chceme zabránit vzniku dysplázie nebo malignity a snížit mortalitu.16 Definitivním léčebným cílem by mělo být transmurálního hojení, které vede ve srovnání se slizničním hojením k signifikantní redukci nutnosti chirurgických výkonů, hospitalizací a eskalace léčby a mělo by tedy být ultimátním terapeutickým cílem. 17

 1. Chateau T., Peyrin-Biroulet L.United European Gastroenterology J. 2020:8:133-9
 2. Golovics PA et al., World Journal of Gastroent. 2014, 20 (12):3198-320
 3. Guasch M et al., J.Gastroenterol Hepatol 2020 Apr 29. doi 1111/jgh.15084
 4. Siegel CA et al. Clin Transl Gastroenterol 2020: 11(2): e00128
 5. Colombel JF et al Gastroenterology 2017, 152(2):351-361
 6. Yzet C et al., J Crohns Colitis 2019, 13 (supl.1) S024-S025 https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjy222.032
 7. Danese S et.al Gastroenterology 2019, 157: 1007-18
 8. Faleck DM et al., Clin.Gatsroenterol.Hepatol. 2019, 17: 2497-2505 e1
 9. Neurath MF, Nat REv Immunol.2014:14:329-42
 10. Danese S et al Nat Rev gastroenterol.Hepatol 2015: 12:537-45
 11. Scott FL et al Br J Pharmacol 2016: 173:1778-92
 12. Verstockt B et al EBioMedicine 2019:40:733-742
 13. Schmitt H et al Gut 2019:68:814-28
 14. gov NCT02764762
 15. ALLEN PB and Peiryn-Biroulet L., Curr Opin Gastroenterol 2013: 29: 397- 404
 16. Peyrin-Biroulet, L et al Gastroenterology 2020 (manuscript in preparation)
 17. Fernandes SR et al., Inflamm Bowel Dis 2017: 23: 1403-9

C-APROM/CZ/ENTY/0004

Datum přípravy: 12/2020

Takeda promostand

Mohlo by Vás zajímat

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.