Satelitní sympózium společnosti Takeda

Pushing the boundaries in the management of ulcerative colitis: is disease clearance possible?

ECCO Virtual congress 2021

Autor: MUDr. Jan Březina

Satelitní sympózium společnosti Takeda bylo zaměřeno na posouvání terapeutických cílů u ulcerózní kolitidy k úplnému potlačení choroby (disease clearance). Svá sdělení přednesli tři experti v oblasti IBD, Peter Bossuyt z Bonheidenu v Belgii, Subrata Ghosh z Corku v Irsku a Séverine Vermier z Leuvenu v Belgii.

V úvodní přednášce Peter Bossuyt prezentoval koncept ulcerózní kolitidy jako progresivní nemoci, podobně jak je všeobecně přijímáno u Crohnovy choroby.[1] U pacientů s histologicky chronicky aktivní ulcerózní kolitidou postupně dochází k fibrotizaci střeva, která může vést ke ztrátě motilitních funkcí a v konečném důsledku až ke kolektomii.[2]  Historicky bylo kumulativní riziko kolektomie po 5-ti až 10-ti letém trvání nemoci 10-15%.[3] Ale i pacienti, kteří nepodstoupí kolektomii, mají významně sníženou kvalitu života, která vede u 66% k ovlivnění pracovního výkonu a u 28% k nutnosti změny zaměstnání.[4] Postupným zaváděním biologické terapie a změnou v přístupu k léčbě došlo za 20 let ke snížení rizika kolektomie z 10,8% na 2,1%.[5] U středně až vysoce aktivní ulcerózní kolitidy u biologicky naivních pacientů měl nejsilnější efekt v navození remise infliximab a vedolizumab.[6]

Satelitní sympózium společnosti Takeda

Důležitým aspektem strategie léčby, jak ukázala studie LOVE-UC, je včasnost biologické léčby, kdy efekt vedolizumabu podávaného v počáteční fázi onemocnění (definováno jako trvání méně než 4 roky) byl lepší než u pozdního podání, 42% vs 30%.[7] Dále se Peter zamýšlí nad postupným zvyšováním našich cílů při léčbě ulcerózní kolitidy a posunem od kontroly symptomů k endoskopické remisi a do budoucna k histologické remisi. Pacienti, kteří dosáhnou při prvním vyšetření po nasazení léčby endoskopické remise, mají lepší dlouhodobé výsledky v podobě vyšší steroid-free klinické remise, dlouhodobé endoskopické remise, a nižšího počtu kolektomií.[8, 9] Tyto nové terapeutické cíle u ulcerózní kolitidy jsou shrnuty v iniciativě STRIDE II.[10]

Satelitní sympózium společnosti Takeda

Profesor Ghosh v souladu s Peterem v úvodu své přednášky prezentuje významný posun našich cílů v léčbě ulcerózní kolitidy od potlačení symptomů až k histologické remisi. U endoskopického MAYO skóre 1 mělo 43% pacientů histologickou aktivitu zánětu, respektive u MAYO skóre 0 13% pacientů, a histologická aktivita zánětu byla jediným prediktivním faktorem relapsu onemocnění.[11] Pacienti kteří dosáhnou histologické remise onemocnění jsou častěji bez symptomů (57,9% vs 16,7%), mají nižší riziko relapsu onemocnění (52% vs 25%), hospitalizace, užívání kortikosteroidů i rozvoje kolorektálního karcinomu.[12-16] Vedolizumab vykazoval v 52. týdnu studie GEMINI1 významně vyšší míru histologického hojení proti placebu jak u pacientů anti-TNF naivních tak anti-TNF exponovaných.[17, 18]

Satelitní sympózium společnosti Takeda

Zmíněné vyšší terapeutické cíle je třeba ještě ověřit v dobře designovaných prospektivních studiích, prof. Gosh prezentuje ve svém sdělení probíhající studii VERDICT s vedolizumabem (Determination of the Optimal Treatment Target in Ulcerative Colitis), kde jsou pacienti rozdělení do tří skupin podle požadovaného terapeutického cíle (kontrola symptomů x endoskopická remise x histologická remise).[19]

Satelitní sympózium společnosti Takeda

V posledním sdělení profesorka Vermiere definuje koncept „disease clearance“ (úplné potlačení nemoci) jako současnou kontrolu klinických symptomů, endoskopickou i histologickou remisi a ptá se, zda „disease clearance“ umožňují aktuálně používaná biologika. Ve studii VISIBLE 1 Vedolizumab signifikantně zvyšoval kvalitu života v porovnání s placebem.[20]

Satelitní sympózium společnosti Takeda

Ve studii VERSITY byl vedolizumab signifikantně lepší než adalimumab v navození histologického hojení.[21]

Satelitní sympózium společnosti Takeda

V post hoc analýze studie VERSITY dosáhl vedolizumab „disease clearance“ u téměř dvakrát více pacientů než adalimumab (29,2% vs 16,3%).[22]

Satelitní sympózium společnosti Takeda

Profesorka Vermiere v závěru konstatuje že „disesase celarance“ je dosažitelný terapeutický cíl a může se stát prvním krokem ke změně v průběhu choroby.

References:

 1. Le Berre, C., et al., Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease Have Similar Burden and Goals for Treatment. Clin Gastroenterol Hepatol, 2020. 18(1): p. 14-23.
 2. Gordon, I.O., et al., Fibrosis in ulcerative colitis is directly linked to severity and chronicity of mucosal inflammation. Aliment Pharmacol Ther, 2018. 47(7): p. 922-939.
 3. Fumery, M., et al., Natural History of Adult Ulcerative Colitis in Population-based Cohorts: A Systematic Review. Clin Gastroenterol Hepatol, 2018. 16(3): p. 343-356 e3.
 4. Ghosh, S. and R. Mitchell, Impact of inflammatory bowel disease on quality of life: Results of the European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) patient survey. J Crohns Colitis, 2007. 1(1): p. 10-20.
 5. Khoudari, G., et al., Rates of Intestinal Resection and Colectomy in Inflammatory Bowel Disease Patients After Initiation of Biologics: A Cohort Study. Clin Gastroenterol Hepatol, 2020.- article in press
 6. Singh, S., et al., Systematic review with network meta-analysis: first- and second-line pharmacotherapy for moderate-severe ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther, 2018. 47(2): p. 162-175.
 7. Vermeire, S., EFFICACY, SAFETY AND MUCOSAL HEALING OF EARLY VERSUS LATE USE OF VEDOLIZUMAB IN ULCERATIVE COLITIS: RESULTS FROM THE LOVE-UC STUDY. Gastroenterology, 2021. May1: p. (6,Supplementary, S-91).
 8. Shah, S.C., et al., Mucosal Healing Is Associated With Improved Long-term Outcomes of Patients With Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol, 2016. 14(9): p. 1245-1255 e8.
 9. Froslie, K.F., et al., Mucosal healing in inflammatory bowel disease: results from a Norwegian population-based cohort. Gastroenterology, 2007. 133(2): p. 412-22.
 10. Turner, D., et al., STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target strategies in IBD. Gastroenterology, 2021. 160(5): p. 1570-1583.
 11. Lobaton, T., et al., Prognostic value of histological activity in patients with ulcerative colitis in deep remission: A prospective multicenter study. United European Gastroenterol J, 2018. 6(5): p. 765-772.
 12. Peyrin-Biroulet, L., A. Bressenot, and W. Kampman, Histologic remission: the ultimate therapeutic goal in ulcerative colitis? Clin Gastroenterol Hepatol, 2014. 12(6): p. 929-34 e2.
 13. Riley, S.A., et al., Microscopic activity in ulcerative colitis: what does it mean? Gut, 1991. 32(2): p. 174-8.
 14. Travis, S.P., et al., Review article: defining remission in ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther, 2011. 34(2): p. 113-24.
 15. Gupta, R.B., et al., Histologic inflammation is a risk factor for progression to colorectal neoplasia in ulcerative colitis: a cohort study. Gastroenterology, 2007. 133(4): p. 1099-105; quiz 1340-1.
 16. Bryant, R.V., et al., Beyond endoscopic mucosal healing in UC: histological remission better predicts corticosteroid use and hospitalisation over 6 years of follow-up. Gut, 2016. 65(3): p. 408-14.
 17. Feagan, B.G., et al., Vedolizumab as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. New England Journal of Medicine, 2013. 369(8): p. 699-710.
 18. Feagan, B.G., et al., Efficacy of Vedolizumab Induction and Maintenance Therapy in Patients With Ulcerative Colitis, Regardless of Prior Exposure to Tumor Necrosis Factor Antagonists. Clin Gastroenterol Hepatol, 2017. 15(2): p. 229-239 e5.
 19. ClinicalTrials.gov, Determination of the Optimal Treatment Target in Ulcerative Colitis – VERDICT. Availeble at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04259138.
 20. Sandborn, W.J., et al., Efficacy and Safety of Vedolizumab Subcutaneous Formulation in a Randomized Trial of Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterology, 2020. 158(3): p. 562-572 e12.
 21. Sands, B.E., et al., Vedolizumab versus Adalimumab for Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. N Engl J Med, 2019. 381(13): p. 1215-1226.
 22. Danese, S., Evolving Targets in Ulcerative colitis: Defining Disease Clearance in the VARSITY Study. Abstracts of the 16th Congress of ECCO – European Crohn’s and Colitis Organisation, 2021. P271: p. S305-S305.

Datum přípravy: říjen 2021

C-APROM/CZ/EYV/0050

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.