Shrnutí toho nejzajímavějšího z IBD fóra v Mikulově

Souhrnnou přednášku na téma „Hot topics v IBD v ČR“ přednesl doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., z Klinického a výzkumného centra ISCARE a Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. S odkazem na data Národního zdravotnického informačního systému konstatoval, že incidence nespecifických střevních zánětů rozhodně nestagnuje, od roku 2010 byl u Crohnovy nemoci zaznamenán nárůst o 54 % a u ulcerózní kolitidy dokonce o 65 % (1). Hovořil také o chirurgické i farmakologické léčbě těchto onemocnění a neopomněl zmínit čerstvou práci zabývající se terapeutickou endoskopií IBD (2) a guidelines pro tento typ terapie. Doc. Bortlík také uvedl, že přípravek s účinnou látkou vedolizumab je možné od 1. 5. 2019 u ulcerózní kolitidy použít v 1. linii léčby a u Crohnovy choroby v 2. linii léčby (v 1. linii v případě kontraindikací anti-TNF-α léčiv), a představil také čerstvé výsledky studie VARSITY,porovnávající výsledky léčby ulcerózní kolitidy vedolizumabem a adalimumabem.

1. Dušek L, Ngo O, Májek O, et al. Díl II. Epidemiologie idiopatických střevních zánětů v české populaci: dostupné datové zdroje, prevalence léčených pacientů a celková mortalita. Gastroenterol Hepatol 2019; 73 (2): 163–166.
2. Shen B, Kochhar G, Navaneethan U, et al.; Role of interventional inflammatory bowel disease in the era of biologic therapy: a position statement from the Global Interventional IBD Group. 
Gastrointest Endosc 2019; 89 (2): 215–237.

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., působící v Klinickém a výzkumném centru ISCARE a na 1. LF UK a VFN v  Praze, se ve svém sdělení věnoval důležitému tématu vztahu mezi náklady a efektivitou léčebné péče a také možnostem monitorování a zvyšování kvality péče poskytované pacientům s IBD. Dle jeho vyjádření se v mezinárodním kontextu kvalita poskytované péče liší hlavně v kritických parametrech opožděného stanovení správné diagnózy (ulcerózní kolitidy vs. Crohnovy nemoci), adekvátní léčbě akutních stavů (ASUC, perianální nemoc/střevní neprůchodnost), přístupu k prevenci vzniku komplikací (podávání nedostatečně účinné léčby, pozdní podání efektivní terapie, komplikovaná komunikace mezi jednotlivými odbornostmi participujícími na léčbě), minimalizaci rizika komplikací podávané léčby (např. dermatologické prohlídky, vakcinace) a také v přetrvávajících rozdílech v kvalitě péče o pacienty s IBD v akademických centrech, resp. u gastroenterologů a terénních gastroenterologů (1). Stanovením a doporučováním indikátorů kvality poskytované péče pacientům s IBD se již delší čas věnují různé autority po celém světě (2) a také základní principy komplexní péče již byly stanoveny – zahrnují stanovení stadia nemoci, správnou stratifikaci pacientů, volbu odpovídajícího typu léčby i komunikační strategie (3).

1. Dulai PS, Singh S, Ohno-Machado L, Sandborn WJ. Population health management for inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2018; 154 (1): 37–45.
2. Nguyen GC, Devlin SM, Afif W, et al. Defining quality indicators for best-practice management of inflammatory bowel disease in Canada. Can J Gastroenterol Hepatol 2014; 28 (5): 275–285.
3. Hibi T, Panaccione R, Katafuchi M, et al. The 5C concept and 5S principles in inflammatory bowel disease management. J Crohns Colitis 2017; 11 (11): 1302–1308.

Nový Národní zdravotnický informační systém (NZIS) jakožto efektivní datovou základnu pro hodnocení kvality zdravotních služeb a příklady jeho využití pro hodnocení péče v gastroenterologii ve své prezentaci představil prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Dle jeho slov je NZIS svými součástmi (referenčními zdroji dat – registry, statistickými daty a údaji o mezinárodních studiích a průzkumech) cenným nástrojem zdravotníků i ekonomů pro precizní a významné analýzy. Čerstvá data umožňují přesnější pohled na skutečnou nemocnost českých občanů dle diagnóz, indikovanou léčbu a hospitalizace, výsledky různých typů terapií, hodnocení kvality péče i využívání finančních prostředků. A také reprezentativní srovnání výkonnosti našich zdravotníků a zdravotních systémů se zahraničím. Vede k podstatné úspoře práce a dobré vzájemné validaci zdrojů. V oblasti léčby, reportingu nežádoucích událostí i farmakoekonomických analýzách z něj mohou těžit i gastroenterologové, a to nejen při léčbě IBD. Vybrané epidemiologické charakteristiky z této oblasti české medicíny již koneckonců od letošního ledna pravidelně vycházejí v odborném tisku a dokumentují kvalitní péči o tyto pacienty, poskytovanou v naší zemi (1).

1. Dušek L, Ngo O, Májek O, et al. Díl II. Epidemiologie idiopatických střevních zánětů v české populaci: dostupné datové zdroje, prevalence léčených pacientů a celková mortalita. Gastroenterol Hepatol 2019; 73 (2): 163–166

CZ/VED/1908/0079

Takeda promostand

Mohlo by Vás zajímat

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.