SPRÁVA ZO SYMPÓZIA SPONZOROVANÉHO SPOLOČNOSŤOU TAKEDA V RÁMCI 14. KONGRESU ECCO V KODANI, 7. MARCA 2019

Autor: MUDr. Ján Kovács

Vážení kolegovia, dovoľujem  si Vás osloviť so sumárom postrehov zo sympózia organizovaného spoločnosťou Takeda v rámci 14. kongresu ECCO v Kodani.

Žijeme v ére výrazného nárastu incidencie IBD ochorení celosvetovo a máme to šťastie, že v posledných rokoch sa nám do rúk dostáva čoraz viac relatívne potentných liekov, pričom v budúcnosti sa dá očakávať ďalší nárast arzenálu, ktorý budeme mať k dispozícií.

Nanešťastie sa nám v blízkej budúcnosti nerysuje ultimátny liek, narastajú výdavky na zdravotnú starostlivosť a pri rozširujúcej sa ponuke liečiv sa potrebujeme racionálne a čo najpresnejšie rozhodnúť pre ten správny liek, pre správneho pacienta.

Sympózium ponúklo sumár známych dát porovnania účinnosti biologík v liečbe stredne ťažkej a ťažkej UC a tiež ponúklo perspektívy pre budúci rozvoj poznania.

V úvode William J. Sandborn priblížil výsledky komparatívnej metaanalýzy randomizovaných klinických štúdií pre jednotlivé biologiká v liečbe stredne ťažkej a ťažkej UC v prvej línii (bionaivní pacienti) a v druhej línii (u anti-TNF nenaivných pacientov) publikovanú v časopise Alimentary Pharmacology & Therapeutics v januári 2018 (1). V rámci liečby v prvej línii sa dá konštatovať vyššia účinnosť všetkých biologík v porovnaní s placebom, pričom v porovnaní dosiahnutia klinickej remisie počas indukčnej fázy sa najlepšie umiestnili infliximab (OR, 4.22[95%CI, 2.80, 6.35] SUCRA,0.85)  a vedolizumab (OR, 4.26[95%CI, 1.58, 11.52] SUCRA,0.82), podobne ako aj v dosiahnutí indukcie slizničného zhojenia – infliximab (OR, 3.32[95%CI, 2.39, 4.59] SUCRA,0.91), vedolizumab (OR, 2.91[95%CI, 1.56, 5.42] SUCRA,0.91), so stredne silnou kvalitou dôkazu . U pacientov s predošlou expozíciou anti-TNF sa v dosiahnutí klinickej remisie počas indukčnej fázy najvyššie  umiestnili tofacitinib (OR, 11.88[95%CI, 2.32, 60.89] SUCRA,0.96) a vedolizumab (OR, 3.30[95%CI, 0.68, 16.11] SUCRA,0.962), pričom ale treba dodať, že k dispozícií neboli žiadne randomizované klinické štúdie pre infliximab a golimumab u daných pacientov. Rozdiely v dizajne jednotlivých štúdií neumožnili porovnať účinnosť jednotlivých biologík v udržiavaní remisie, iba konštatovať, že všetky schválené liečivá boli efektívnejšie v porovnaní s placebom. Pri posudzovaní bezpečnosti udržiavacej liečby jednotlivé biologická vykazovali všeobecne nízky výskyt závažných nežiaducich reakcií, pričom vedolizumab mal najnižší výskyt závažných nežiaducich udalostí (SUCRA, 0.91) aj infekcií (SUCRA, 0.75) pri udržiavacej liečbe. Treba však dodať, že sa nejedná o priame porovnanie efektivity jednotlivých biologík a potrebujeme priame porovnávacie štúdie na vyvodenie silnejších záverov.

V ďalšom priebehu Parambir Dulai priblížil svoju prácu s dátami z reálnej klinickej praxe „real world data“ v rámci iniciatívy Victory consortium združujúcej 12 popredných IBD centier v USA.  Takto získané dáta napomáhajú premostiť klinickú prax a výsledky klinických štúdií, ponúkajú informácie o veľmi širokej skupine pacientov, integrujú dáta z rôznych zdrojov (elektronické chorobopisy, výkazníctvo pre platcov v rámci zdravotníckeho systému, registre), pričom však študovaná populácia pacientov je neselektovaná a dáta nemajú rovnakú kvalitu, čo sťažuje porovnanie a vyhodnotenie dát. Z uvedeného dôvodu pre vytvorenie porovnateľných skupín bola použitá metodika „Propensity score matching“. Výsledky pokračujúcej observačnej štúdie Victory consortium poukazujú na vyššie percento dosiahnutia klinickej remisie (54% vs 37%, hazard ratio HR 1.54 [1.08-2.18]), remisie bez steroidov (49% vs 38%, HR 1.43 [0.79-2.60]) a slizničného zhojenia (50% vs 42% HR 1.73 [1.10-2.73]) u pacientov s UC pri liečbe vedolizumabom v porovnaní s anti-TNF v 1- ročnom sledovaní(2), pričom výskyt závažných infekcií (4.1% vs 10.1% odds ratio OR 0.37 [0.13 – 1.02]) a závažných nežiaducich udalostí (4.7% vs 14.5% OR 0.29 [0.12 – 0.73]) bol u pacientov na liečbe monoterapiou vedolizumabom nižší v porovaní s monoterapiou anti-TNF (3). Napriek týmto zaujímavým výsledkom observačnej štúdie  Victory consortium na lepšie pochopenie efektivity a rizík jednotlivých liečebných režimov jednoznačne potrebujeme priame porovnávacie randomizované štúdie.

Na záver Jean-Frédéric Colombel zhrnul problematiku priamych porovnávacích štúdií  (placebom kontrolované referenčné štúdie, randomizované štúdie noninferiority, randomizované štúdie superiority), pričom pripomenul poznatky z predošlých priamych porovnávacích štúdií (SONIC, UC-SUCCESS, REACT, CALM, NOR-SWITCH), ktoré porovnávali biologiká s konvenčnou liečbou alebo konvenčné liečby navzájom a poukázal na príklad z dermatológie, konkrétne priamu porovnávaciu štúdiu superiority secukinumab vs. ustekinumab u pacientov s psoriázou, ktorá preukázala jednoznačnú superioritu secukinumabu s dosiahnutím vyše 90% účinnosti (primárny endpoint v 16. týždni), zmenila štandardné terapeutické postupy a secukinumab zaradila do prvej línie liečby u pacientov so psoriázou (4). Na záver zhrnul nadchádzajúce priame porovnávacie štúdie v UC a predpokladané dátumy prezentácií prvých výsledkov : VARSITY(vedolizumab vs adalimumab udržiavacia liečba týždeň 52) na rok 2019 (5), HIBISCUS 1 a 2 (etrolizumab  vs. adalimumab indukcia týždeň 10) na rok 2020 (6,7), EXPEDITION (vedolizumab vs. brazikumab udržiavacia liečba týždeň 54) na rok 2021 (8) a GARDENIA (etrolizumab vs.infliximab udržiavacia liečba týždeň 54) na rok 2023 (9), na ktoré sa môžeme tešiť.

Je jasné, že vzhľadom na príchod viacerých liekov s rôznymi mechanizmami účinku do liečby IBD sa jednou z hlavných otázok stáva otázka, ktorý liek zvoliť z portfólia dostupných liečiv pre konkrétneho pacienta. Na správne rozhodovanie preto potrebujeme informácie z prospektívnych porovnávacích „head to head“ randomizovaných štúdií.

Literatúra:

  1. Singh et al. Aliment Pharmacol Ther. 2018;47:162–175.
  2. Faleck D et al. J Crohns Colitis. 2018;12(suppl1):S019 (abstr OP026).
  3. Lukin DJ, et al. J Crohns Colitis. 2018;12:S036 (abstract DOP009).
  4. Thaci et al. J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-9.
  5. ClinicalTrials.gov NCT02497469.
  6. ClinicalTrials.gov NCT02171429.
  7. ClinicalTrials.gov NCT02163759.
  8. ClinicalTrials.gov NCT03616821.
  9. ClinicalTrials.gov NCT02136069.

SK/VED/1906/0021

Takeda promostand

Mohlo by Vás zajímat

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.