STUDIE VARSITY – PRVNÍ HEAD-TO-HEAD SROVNÁNÍ BIOLOGIK U ULCERÓZNÍ KOLITIDY

Přímá head-to-head porovnání účinných látek i nadále zůstávají v klinickém výzkumu zlatým standardem pro srovnání účinnosti a bezpečnosti jednotlivých léčiv. Důkazy pocházející z komparativních klinických hodnocení mají při podpoře volby toho nejlepšího léčebného postupu zásadní význam.1

Tématiku head-to-head studií komentuje Bruce Sands, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New york, USA

U biologické léčby byly doposud provedeny head-to-head studie u některých imunitně podmíněných onemocnění (revmatoidní artritida, psoriatická artritida, psoriáza), nikoliv však u ulcerózní kolitidy (UC). Co se nespecifických střevních zánětů týká, head-to-head studie doposud vzájemně porovnávaly konvenční léčbu s biologiky. Klinické studie srovnávající různá biologická léčiva s průkazem superiority doposud provedeny nebyly.

Důležitost head-to-head studií  z pohledu praxe komentuje Jean-Frédéric Colombel, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA

Prvním klinickým hodnocením dvou biologických léků u UC s cílem prokázat superioritu jednoho z nich je studie VARSITY, (provedena ve 330 centrech na území 37 zemí, včetně České a Slovenské republiky). Výsledky byly prezentovány na letošním kongresu ECCO 2019 v Kodani.

Krátké představení studie nabízí Jean-Frédéric Colombel, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA

Jedná se o randomizovanou, dvojitě slepou, dvojitě maskovanou studii fáze 3b s aktivní kontrolou. V jednom aktivním rameni se subjektům podával vedolizumab i.v. 300 mg v 0., 2. a 6. týdnu a poté každých 8 týdnů až do 46. týdne konání studie a placebo s.c. v 0. týdnu a poté jednou za 2 týdny, a to až do 50. týdne (n=383). Ve druhém rameni byl podáván adalimumab s.c. v dávce 160 mg v 0. týdnu, 80 mg ve 2. týdnu a 40 mg jednou za 2 týdny až do 50. týdne a i.v. placebo v 0., 2. a 6. týdnu (a poté každých 8 týdnů, a to až do 46. týdne (n=386). Endoskopické hodnocení léčebného účinku se provádělo na počátku studie, ve 14. a 52. týdnu.

Primárním endpointem byl podíl subjektů, který v 52. týdnu dosáhl klinické remise (definované hodnotou kompletního Mayo skóre ≤2 body, bez individuálního podskóre >1 bod). Sekundárními endpointy byl podíl subjektů, u nichž v 52. týdnu došlo k slizničnímu zhojení (definovanému hodnotou Mayo endoscopického podskóre ≤1 bod) a podíl pacientů, kteří na počátku studie užívali perorální kortikosteroidy a u nichž bylo možno tuto léčbu vysadit a byli v 52. týdnu ve stavu klinické remise.

Do studie byly zařazeny osoby s diagnózou UC stanovenou ≥3 měsíce před screeningem, trpící středně závažnou až těžkou formou UC (Mayo skóre 6–12 a endoskopické podskóre ≥2), s průkazem UC lézí proximálně od rekta, anti-TNF naivní nebo po selhání anti-TNF léčby. Nebyli zařazeni pacienti, kteří absolvovali rozsáhlejší resekci střeva, subtotální či totální kolektomii, měli v době screeningu klinicky prokázanou aktivní infekci nebo pozitivní záznam v seznamu subjektivních příznaků PML, nebo absolvovali v minulosti léčbu vedolizumabem, jinými antiintegriny či adalimumabem.2

Výsledky studie VARSITY:

Vedolizumab prokázal vůči adalimumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou UC superioritu v dosažení klinické remise v 52. týdnu (31,3% vs. 22,5%; p=0,0061) i superioritu v dosažení slizničního zhojení po 52 týdnech (39,7% vs. 27,7%; p=0,0005). Statisticky nevýznamný rozdíl mezi vedolizumabem a adalimumabem byl v dosažení remise bez potřeby léčby kortikosteroidy. U obou léků byl zaznamenán podobný profil bezpečnosti (nežádoucí příhody: vedolizumab vs. adalimumab 62,7 % vs. 69,2 %; závažné nežádoucí příhody: 11,0 % vs. 13,7 %; četnost infekcí adjustovaná podle expozice léčivem (incidence na 100 pacientoroků): 33,5% vs. 43,5%.

Shrnutí výsledků studie Varsity přináší Stefan Schreiber, MD, PhD, Institute of Clinical Molecular Biology, Kiel University (CAU)

Studie VARSITY potvrdila evidence zjištěné v předchozích klinických hodnoceních a přinesla další důkazy o účinnosti a bezpečnosti vedolizumabu.

Výsledky multicentrického klinického hodnocení VARSITY podporují význam vedolizumabu v první linii biologické léčby. Léčba vedolizumabem i adalimumabem byla obecně bezpečná a dobře tolerovaná.

  1. Corrigan-Curay J et al. JAMA. 2018;320:867-8; Abraham T. 2010;341:c4662. (https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/03/definition-comparative-effectiveness-research).
  2. (ClinicalTrials.gov NCT02497469. Schreiber S, et al. J Crohns Colitis 2019;13(Supplement_1):S612–3 (abst OP34).

CZ/VED/1904/0061

Takeda promostand

Mohlo by Vás zajímat

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.