SÚČASNÉ LIEČEBNÉ STRATÉGIE ZAMERANÉ NA OVPLYVNENIE PROGRESIE CROHNOVEJ CHOROBY – ECCO 2021

Autor: MUDr. Barbora Norek, PhD.

Sympózium bolo zamerané na to, ako možno správne a včas zvolenou liečbou ovplyvniť priebeh Crohnovej choroby (CD) v zmysle zníže­nia rizika vzniku penetrujúcich komplikácií, tvorby striktúr a potreby chirurgickej interven­cie.(1,2) (Obr. 1) Dôraz sa kladie na včasnú liečbu imunomo­dulátormi a biologickú liečbu. Vieme nimi výrazne spomaliť až zastaviť progresiu CD a zní­žiť tak riziko vzniku možných komplikácií v porovnaní s po­malším „step up“ prístupom. (3) Najvýraznejší prelom v tejto oblasti znamená práve liečba anti-TNF alfa. AGA odporúča u dospelých pacientov so stred­ne ťažkou až ťažkou CD včasné zahájenie biologickej liečby s imunosupresívami alebo bez nich, a to bez čakania na zlyha­nie 5-ASA a/alebo kortikoidov.(4) V súvislosti so snahou čo naj­lepšie a najefektívnejšie ovplyv­niť priebeh CD vyvstávajú 2 hlavné otázky.

  1. Vieme identifikovať tých pacientov, ktorí majú vyso­ké riziko nepriaznivého priebe­hu CD? A ak áno:
  2. Dokážeme ovplyvniť prog­resiu CD u tejto vysokori­zikovej skupiny pacientov, ak u nich budeme postupovať tzv. treat to target (T2T) spôsobom?

V úvode stanovenia diagnózy CD je potrebné stratifikovať rizi­ko nepriaznivého priebehu CD. Existujú určité klinické ukazova­tele ako napr. nízky vek nástupu ochorenia, postihnutie hornej časti GIT, stupeň endoskopic­kej aktivity a fenotyp ochorenia (napr. extraintestinálna mani­festácia ochorenia), ktoré sú v čase stanovenia diagnózy považované za ukazovatele nepriaznivého priebehu CD. Okrem klinických ukazovateľov máme aj laboratórne prognos­tické faktory, ako napr. hladi­nu CRP, ASCA protilátky a ge­netické markery ako NOD 2.(5) Na webe je dostupný tzv. PRO­SPECT model, čo je nástroj na výpočet individuálneho rizika rozvoja komplikácií CD u do­spelých pacientov v priebehu 3 rokov, založený na vyhodnotení klinických, sérologických a ge­netických markerov. Bol vytvo­rený za účelom pomôcť vybrať vhodný terapeutický postup u jednotlivého pacienta, ktoré­mu bola diagnostikovaná CD a je zatiaľ bez komplikácií.(6)

Liečebný prístup „treat to target (T2T)“ u pacientov s IBD zahŕňa stanovenie konkrétnych cieľov, na základe ktorých sa optima­lizuje liečba a súčasne prísny monitoring špecifických a ob­jektívnych markerov zápalu za účelom zlepšenia dlhodobých vyhliadok pacienta. Využíva in­dividuálny prístup ku každému pacientovi na včasné zahájenie potrebnej liečby s cieľom spo­maliť progresiu ochorenia, za­bezpečiť prevenciu poškodenia čreva, potencovať slizničné ho­jenie a redukovať potrebu chi­rurgickej intervencie.(7,8) (Obr. 2)

SÚČASNÉ LIEČEBNÉ STRATÉGIE ZAMERANÉ NA OVPLYVNENIE PROGRESIE CROHNOVEJ CHOROBY – ECCO 2021

Stále častejšie je zdôrazňova­ná potreba stratifikácie rizika vývoja komplikácií u pacientov s CD, aby sa vyselektovali vy­sokorizikoví pacienti, u kto­rých má význam včasné za­hájenie biologickej liečby za účelom liečby tak samotného zápalu, ako aj zlepšenia kli­nického priebehu a prevencie dlhodobých komplikácií. Me­ta-analýza 11 štúdií, ktorá zahŕ­ňala 2 501 pacientov ukázala, že zahájenie liečby anti-TNF alfa do troch rokov od stano­venia diagnózy redukuje po­trebu chirurgickej intervencie a spomaľuje progresiu ocho­renia v porovnaní s konvenč­nou liečbou alebo neskoršou intervenciou.(9) Záverom inej prospektívnej štúdie so 130 pa­cientmi s CD, u ktorých sa hod­notil Lémannov index a IBD Di­sability Index bolo, že zahájenie liečby anti-TNF alfa do dvoch rokov od stanovenia diagnó­zy výrazne zmenšuje rozsah poškodenia čreva v porovnaní s neskoršou intervenciou.(10) Včasne zahájenou liečbou an­ti-TNF alfa môžeme taktiež do určitej miery ovplyvniť aj prie­beh komplikácií ochorenia.(11)

Na optimalizáciu liečby vedoli­zumabom bol vytvorený CDST index (clinical decision support tool), ktorý predikuje pravde­podobnosť efektu liečby ve­dolizumabom u konktrétneho pacienta. Do úvahy berie pred­chádzajúce chirurgické inter­vencie, predchádzajúcu liečbu anti-TNF alfa, fistulujúcu for­mu ochorenia, aktuálnu hladi­nu albumínu a CRP.(12) (Obr. 3) Pri porovnaní efektu liečby vedolizumabom v súvislosti s dĺžkou trvania ochorenia do­siahlo vyššie percento pacien­tov klinickú remisiu a sliznič­né hojenie pri kratšom trvaní ochorenia, teda pri včasnom zahájení liečby vedolizuma­bom. (13) V registri konzorcia VICTORY bol porovnávaný efekt vedolizumabu a liečby anti-TNF alfa v súvislosti s dĺž­kou trvania ochorenia. Efekt vedolizumabu na dosiahnu­tie klinickej a endoskopickej remisie sa ukázal výrazný u pacientov, u ktorých ochore­nie trvalo menej ako dva roky.(14) V štúdii EVOLVE dosiahli klinické zlepšenie biologicky naivní pacienti s nekompliko­vaným priebehom CD liečení vedolizumabom v porovnaní s pacientmi s komplikáciami CD a po predchádzajúcej ex­pozícii liečbe anti-TNF alfa. (15)

Rovnako vedolizumabom in­dukované endoskopické zlep­šenie a endoskopická remisia bola vyššia u anti-TNF alfa na­ivných pacietov v porovnaní s pacientmi, u ktorých bola liečba vedolizumabom až druholíniová.(16) Včasná lieč­ba vedolizumabom je aso­ciovaná aj so znížením potre­by chirurgickej intervencie u pacientov s CD, ktorí hor­šie odpovedajú na liečbu.(17) Dlhodobá liečba vedolizuma­bom u pacientov s komplex­nou CD viedla u 1/3 responde­rov k uzavretiu fistúl na konci udržiavacej fázy liečby a ešte väčšie percento pacientov do­siahlo uzavretie fistúl v týždni 52.(18) Pri výbere vhodnej liečby u jednotlivých pacientov hrá dôležitú úlohu aj bezpečnostný profil biologík, z čoho vychádza vedolizumab ako liek s priazni­vým bezpečnostným profilom (US VICTORY consortium).(14) Aj štúdia EVOLVE porovnáva­la výskyt nežiaducich účinkov a infekčných komplikácií ve­dolizumabu vs anti-TNF alfa v prospech vedolizumabu.(13) Záverom treba zdôrazniť potrebu stratifikácie rizika nepriaznivého priebehu u pacientov s CD a podľa toho manažovať liečbu u každého pacienta jednotlivo. (5) Včas za­hájená liečba anti-TNF alfa bio­logikami je asociovaná s nižšou potrebou chirugickej interven­cie a spomalením progresie CD.(6,7,8) Endoskopická odpo­veď, endoskopická remisia aj slizničné hojenie u pacientov liečených vedolizumabom je výraznejšie u biologicky naiv­ných pacientov.(15,16)

Referencie

1. Pariente B, Cosnes J, Danese S et al. Development of the Crohn‘s disease digestive damage score, the Lémann score. Inflamm Bowel Dis. 2011 Jun;17(6):1415-22. 2. Colombel JF, Narula N, Peyrin-Biroulet L. Management Strategies to Improve Outcomes of Patients With Inflammatory Bowel Dise­ases. Gastroenterology. 2017 Feb;152(2):351-361.e5. 3. Ungaro RC, Aggarwal S, Topaloglu O et al. Systematic review and meta-analysis: efficacy and safety of early biologic treatment in adult and paediatric patients with Crohn‘s disease. Aliment Pharmacol Ther. 2020 May;51(9):831-842. 4. Feuerstein JD, Ho EY, Shmidt E et al.; American Gastroenterological Association Institute Clinical Guidelines Committee. AGA Clinical Practice Guidelines on the Medical Management of Moderate to Severe Luminal and Perianal Fistulizing Crohn‘s Disease. Gastroenterology. 2021 Jun;160(7):2496-2508. 5. Torres J, Caprioli F, Katsanos KH et al. Predicting Outcomes to Optimize Disease Management in Inflammatory Bowel Diseases. J Crohns Colitis. 2016 Dec;10(12):1385-1394. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjw116. Epub 2016 Jun 9. Erratum in: J Crohns Colitis. 2016 Dec;10 (12 ):1457. 6. Siegel CA, Horton H, Siegel LS et al. A validated web-based tool to display individualised Crohn‘s disease predicted outcomes based on clinical, serologic and genetic variables. Aliment Pharmacol Ther. 2016 Jan;43(2):262-71. 7. Agrawal M, Colombel JF. Treat-to-Target in Inflammatory Bowel Diseases, What Is the Target and How Do We Treat? Gastrointest Endosc Clin N Am. 2019 Jul;29(3):421-436. 8. Turner D, Ricciuto A, Lewis A et al. International Organization for the Study of IBD. STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target strategies in IBD. Gastroenterology. 2021 Apr;160(5):1570-1583. 9. Hamdeh S, Aziz M, Altayar O et al. Early vs Late Use of Anti-TNFa Therapy in Adult Patients With Crohn Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Inflamm Bowel Dis. 2020 Nov 19;26(12):1808-1818. 10. Lauriot Dit Prevost C, Azahaf M, Nachury M et al. Bowel damage and disability in Crohn‘s disease: a prospective study in a tertiary referral centre of the Lémann Index and Inflammatory Bowel Disease Disability Index. Aliment Pharmacol Ther. 2020 May;51(9):889-898. 11. Kugathasan S, Denson LA, Walters TD et al. Prediction of complicated disease course for children newly diagnosed with Crohn‘s disease: a multicentre inception cohort study. Lancet. 2017 Apr 29;389(10080):1710-1718. 12. Dulai PS, Amiot A, Peyrin-Biroulet L et al.; GETAID OBSERV-IBD, VICTORY Cohorts Collaboration*. A clinical decision support tool may help to optimise vedolizumab therapy in Crohn‘s disease. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Mar;51(5):553-564. 13. Bressler B, Yarur A, Silverberg MS et al. Vedolizumab and Anti-TNFα Real-World Outcomes in Biologic­-Naïve Inflammatory Bowel Disease Patients: Results from the EVOLVE Study. J Crohns Colitis. 2021 Mar 31:jjab058. 14. Bohm M, Xu R, Zhang Y et al.; VICTORY Collaboration. Comparative safety and effectiveness of vedolizumab to tumour necrosis factor antagonist therapy for Crohn‘s disease. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Aug;52(4):669-681. 15. Yarur A, Mantzaris G, Kopylov Uri et al. Real-world clinical outcomes of biologic-naïve non-complicated Crohn’s disease patients treated with vedolizumab: Results from the EVOLVE study J Crohns Colitis. 2020;14:S360–1. 16. Danese S, Sandborn WJ, Colombel JF et al. Endoscopic, Radiologic, and Histologic Healing With Vedolizumab in Patients With Active Crohn‘s Disease. Gastroenterology. 2019 Oct;157(4):1007-1018.e7. 17. Dulai PS, Peyrin-Biroulet L, Demuth D et al. Early Intervention With Vedolizumab on Longer Term Surgery Rates in Crohn‘s Disease: Post Hoc Analysis of the GEMINI Phase 3 and Long-term Safety Programs. J Crohns Colitis. 2020 Jul 21;15(2):195–202. 18. Feagan BG, Schwartz D, Danese S et al. Efficacy of Vedolizumab in Fistulising Crohn‘s Disease: Exploratory Analyses of Data from GEMINI 2. J Crohns Colitis. 2018 Apr 27;12(5):621-626.

Datum přípravy: říjen 2021

C-APROM/CZ/EYV/0059

Takeda promostand

Mohlo by Vás zajímat

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.