„VARSITY – vedolizumab versus adalimumab v léčbě aktivní ulcerózní kolitidy“1,2

MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.; II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc; Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Na letošním kongresu Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO) v Kodani byly prezentovány výsledky projektu VARSITY, multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované studie srovnávající efektivitu vedolizumabu (VDZ) a adalimumabu (ADA) v léčbě aktivní ulcerózní kolitidy (UC). Jde vůbec o první přímé srovnání různých biologik v léčbě idiopatických střevních zánětů (IBD). VDZ je intravenózně (i.v.) aplikovaná humanizovaná IgG1 protilátka proti lymfocytárnímu integrinu α4β7 se selektivním působením ve střevě a tím i velmi příznivým bezpečnostním profilem.3 ADA je subkutánně (s.c.) aplikovaná humánní IgG1protilátka proti cytokinu TNF-α se systémovým protizánětlivým efektem.4 Oba léky jsou schváleny pro léčbu UC i Crohnovy choroby (CD).

Cílem studie bylo srovnání efektivity a bezpečnosti VDZ a ADA u nemocných se středně a vysoce aktivní UC během 52- týdenní léčby. Primárním sledovaným parametrem byla proporce pacientů, kteří dosáhli standardně definované klinické remise (tedy Mayo skóre 2 a méně, kdy žádné subskóre není větší než 1). Sekundárními cíli bylo dosažení slizničního zhojení (tedy endoskopické Mayo subskóre 0-1) a proporce pacientů původně na léčbě systémovými kortikoidy, u kterých se podařilo dosáhnout klinické remise a současně vysazení kortikoidů. Vše bylo hodnoceno v 52. týdnu studie. Nemocní byli léčeni běžně dávkovaným VDZ (300 mg i.v. 0, 2. a 6. týden a poté každých 8 týdnů) a ADA (160 mg s.c. v týdnu 0, 80 mg ve 2.týdnu a poté 40 mg každé 2 týdny) a současně dostávali placebové aplikace (ve větvi s VDZ placebo s.c. ve stejném schématu jako ADA a ve větvi s ADA placebo i.v. ve stejném schématu jako VDZ).

Celkem bylo v 37 zemích a 330 centrech randomizováno 769 nemocných. Základní charakteristika obou souborů byla srovnatelná. Primárního cíle, tedy klinické remise v týdnu 52 bylo statisticky významně častěji dosaženo ve větvi s VDZ (31,3 % versus 22,5 %) (Obrázek 1). Podobné byly výsledky dokumentující slizniční zhojení, které bylo významně častější ve skupině s VDZ (39,7 % versus 27,7 %) (Obrázek 2). Klinické remise bez kortikoidů bylo numericky častěji dosaženo ve větvi s ADA, rozdíl však nebyl statisticky významný. Při analýze nežádoucích účinků léčby byla patrná tendence k vyššímu výskytu infekčních komplikací při léčbě ADA, výskyt závažných nežádoucích účinků byl vzácný a srovnatelný.

slizničního zhojení během 52- týdenní léčby vedolizumabem ve srovnání s adalimumabem u nemocných s ulcerózní kolitidou se střední nebo vysokou aktivitou. Bezpečnost a tolerabilita obou léků byla dobrá, s tendencí k vyššímu výskytu infekčních komplikací při léčbě adalimumabem.

VARSITY je první studií zabývající se přímým a navíc randomizovaným srovnáním různých biologik v léčbě IBD. Její výsledky podporují použití vedolizumabu před adalimumabem u nemocných s ulcerózní kolitidou indikovaných k biologické terapii, a to zejména ve skupině pacientů s vyšším rizikem komplikací anti-TNF-α terapie.

Reference:

  1. Schreiber S, et al. J Crohns Colitis 2019;13(Supplement_1):S612–3 (abst OP34).
  2. ClinicalTrials.gov NCT02497469 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02497469?term=NCT02497469&rank=1)
  3. SPC Entyvio
  4. SPC Humira

CZ/VED/1905/0065

Obrázek 1. Klinická remise v týdnu 52.

Obrázek 2. Slizniční zhojení v týdnu 52.

Takeda promostand

Mohlo by Vás zajímat

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.