Výběr z Postgradual Teaching Programme v rámci UEGW virtual 2021

Autor: MUDr. Daniel Debnár

Prof. Dr. med Sebastian Zeissig z Drážďan upoutal svoji přednáškou o výběru preparátu z portfolia biologické léčby u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC). V úvodu své přednášky představil možnosti současné terapie, a to preparáty anti-TNF (adalimumab, infliximab, golimumab), preparáty 2. generace (ustekinumab, vedolizumab) a taky malé molekuly (azathioprin, tofacitinib, metotrexat, cyklosporin). Nejdříve uvedl jeho osobní zkušenosti u pacientů s UC, konkrétně možnost využití infliximabu nebo kalcineurinového inhibitoru v případě akutní těžké UC, u extraintestinální manifestace nespecifického střevního zánětu (axiální spondyloartritida, pyoderma, hidradenitis suppurativa) zdůraznil zvážení anti-TNF preparátu. V případě komorbidit (srdeční selhání NYHA III/IV, sklerosis multiplex, anamnéza melanomu) naopak doporučuje nepodávat anti-TNF preparáty. U psoriázy doporučuje jak anti-TNF, tak IL-12/23. V otázce volby terapie na základě účinnosti a bezpečnosti zmínil studii VARSITY, která srovnává adalimumab s vedolizumabem, kde ve skupině s vedolizumabem byla výrazně vyšší klinická odpověď pacientů na léčbu, obdobná byla i rychlost odpovědi (Sands et al., NEJM 2019). Při hodnocení bezpečnosti terapie zmínil v případě užití anti-TNF rizikovost rozvoje oportunních infekcí (mycobacterium tuberculosis, candidosis, herpes zoster,..) (Ford et al., Am J. Gastro 2013). Proti tomu v případě užití anti-integrinového preparátu (vedolizumab) byl celkový počet infekcí nižší a to zejména gastroenteritid a klostridiových infekcí (Colombel et al., Gut 2016). Do velmi dobrého bezpečnostního profilu zařadil i ustekinumab, který v porovnání s placebem měl jen velmi málo infekčních komplikací (Ghosh S, et al Drug Saf. 2019:42:751-68). Stran věku, jako rizikového faktoru, zmínil francouzskou studii, ve které monoterapie anti-TNF preparátem u pacientů nad 65 let vedla k výraznému riziku rozvoje infekce (Kirchgesner et al., Gastroenterology 2018), naproti tomu v případě vedolizumabu a ustekinumabu taková souvislost prokázána nebyla (Asscher V, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Sep 9). Závěrem v „take home message“ shrnul výhody použití preparátů vedolizumab a ustekinumab, a to nižší imunogenicitu, nižší sekundární ztrátu odpovědi a výborný bezpečnostní profil. U anti-TNF léčby pak zmínil dobře zdokumentovanou účinnost, bezpečnost v graviditě a celkové náklady spojené s léčbou.

Pan doktor Peter Bossuyt z Belgie v bloku věnovaném efektivnímu časnému managementu nespecifických střevních zánětů (IBD) v úvodu přednášky zdůraznil nutnost komplexního přístupu v případě nové diagnózy IBD, tedy z pohledu endoskopického, histologického, radiologického, laboratorního, atp., jako je obvyklé i v případě nové diagnózy střevního nádoru. Důvodem tomu je, že IBD představuje celé spektrum projevů mezi typickou ulcerózní kolitidou (UC) a Crohnovou nemocí (CD) a je tedy již v úvodu důležité vědět, co přesně léčíme (Cleinen I, et al Lancet 2016: 387: 156-67). V současnosti se léčba IBD orientuje na princip léčby k cíli, tzn. „treat to target“, kdy za krátkodobý cíl považujeme zmírnění symptomů a normalizace CRP, střednědobý cíl pokles fekálního kalprotektinu (FCP) do přijatelného rozmezí a dlouhodobý cíl endoskopické zhojení a zlepšení celkové kvality života. Za další neformální cíl je pokládáno transmurální hojení u CD a histologické hojení u UC (Turner D, et al. Gastroenterology 2021 Apr;160(5):1570-1583). Dle přednášejícího autora jsou dva základní pilíře zhodnocení nemoci, prvním je určení její aktivity a rozsahu pomocí symptomů, endoskopií, histologií, radiologických metod, biomarkerů a mimostřevního postižení, druhým pilířem je pak stanovení optimálního způsobu léčby (Maaser C et al., J Crohn Colitis 2019:144-164). Při provádění endoskopie s odběry histologií autor odkazuje na guidelines ECCO-ESGA, kdy při podezření na IBD je nutno provést totální ileokolonoskopii s odebráním vzorků, jak z úseků postižených zánětem, tak i z těch nezánětlivých, důvodem je, že neexistuje specifický endoskopický znak k jednoznačnému rozlišení UC od CD. Stran gastroskopie u pacientů s CD je dle guidelines ECCO-ESGAR tato doporučovaná u symptomatických pacientů, avšak ne u všech nově diagnostikovaných asymptomatických dospělých pacientů. Užití zobrazovacích metod jako MR-enterografie a střevního ultrazvuku je indikováno pouze u pacientů s CD, kde mají vysokou výtěžnost v určení rozsahu a tíže postižení tenkého střeva (Taylor et al., Lancet Gastroenterol Hepatol.2018 Aug:3(8):548-558). K důslednému monitorování průběhu nemoci pomocí biomarkerů zmiňuje užití CRP a FCP, které dostatečně dobře korelují s aktivitou IBD, zvláště s endoskopickou remisí CD při cut-off hodnotě 250ug/g, bohužel jsou velmi často opomíjeny v době stanovení diagnózy IBD (Reinisch et al., Inflamm Bowel Dis. 2020 Sep 18:26(10):1562-1571). U proktitidy korelace s FCP není tolik přesná, ale i zde má svoje místo, a to hlavně proto, že rozsah postižení tlustého střeva se v čase může měnit. K posouzení extraintestinální manifestace IBD je nutné celkové klinické vyšetření včetně vyšetření kůže, kloubů, stavu nutrice, laboratorních parametrů (renální a jaterní testy, hladina železa, kyselina listová, vitamin D, vitamin B12, autoimunitní panel) (Maaser C et al., J Crohn Colitis 2019, 144-164). Při stanovení způsobu léčby přednášející doporučuje stratifikaci pacientů dle rizikových faktorů a na základě toho výběr vhodného léčebného přístupu (step-up, top-down evt. akcelerovaný step-up). V rámci prevence rizik a nežádoucích účinků léčby doporučuje provést screening TBC, zahájit doporučené vakcinace a stanovit genotyp thiopurin s-methyltransferázy (TPMT) (Kucharzik T.et al, J Crohn Colitis 2021 Jun 22:15(6):879-913). Závěrem své přednášky zdůrazňuje nezbytnost komunikace lékaře s pacientem, vysvětlení podstaty nemoci k dosažení compliance, podání informací o možnostech a způsobech léčby včetně možného selhání a význam IBD sestry.

C-APROM/CZ/ENTY/0046

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.