BRENTUXIMAB VEDOTIN V LÉČBĚ MALIGNÍCH LYMFOMŮ

Prognóza a výsledky terapie pacientů s Hodgkinovým lymfomem a anaplastickým velkobuněčným T-lymfomem, kteří opakovaně relabují po indukční terapii byly do nedávné doby velmi špatné. Zvýšit podíl remisí s cílem prodloužit celkové přežití a zlepšit kvalitu života nemocných s těmito typy lymfomů pomáhá zavedení brentuximab vedotinu (Adcetris) do dalších linií léčby. 1

Incidence maligních lymfomů kolísá kolem 15 na 100 000 obyvatel s poměrně velkou geografickou variací. Podle dat Národního onkologického registru a ÚZIS bylo v roce 2011 v ČR diagnostikováno téměř 2 500 nových nemocných, což představuje stav, kdy je každé 3,5 hodiny diagnostikován nový pacient. Největší skupinou jsou non-Hodgkinovy lymfomy následované chronickou lymfocytární leukemií a Hodgkinovým lymfomem (HL). Incidence těchto lymfoproliferací s výjimkou HL zatím každoročně stoupá. 2

Moderní kombinovaná chemoterapie a radioterapie v 1. linii léčby vede k vyléčení více než 80 % pacientů s HL. Po 1. linii léčby však stále 20–30 %  nemocných relabuje nebo progreduje. U pacientů nevhodných k autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) má standardní chemoterapie v relapsu či progresi onemocnění limitovanou účinnost, která je navíc spojena s významnými nežádoucími účinky. Proto je u těchto pacientů  indikována léčba novými léky, k nimž patří i hybridní konjugovaná protilátka brentuximab vedotin (BV). 3 Využití tohoto typu protilátky umožňuje specifické doručení cytotoxicky působících látek přímo k nádorovým buňkám, čímž dochází ke zvýšení koncentrace léčiva v cílové oblasti a zároveň se minimalizují vedlejší účinky na zdravé tkáně. 4

Selektivní cytotoxické působení BV

V případě BV se jedná o chimérickou anti-CD30 monoklonální protilátku s navázaným mikrotubulárním inhibitorem – monomethyl auristatinem E (vedotinem – MMAE), který působí selektivně cytotoxicky vůči nádorovým buňkám exprimujícím znak CD30. Vazbou BV na membránový antigen CD30 na povrchu nádorové buňky dochází k internalizaci konjugátu a jeho transportu do lysozomového komplexu, kde dojde k proteolytickému odštěpení MMAE. Následná vazba MMAE na tubulin narušuje síť mikrotubulů v buňce a indukuje zástavu buněčného cyklu ve fázi G2/M, což vede k buněčné apoptóze. Difúzí se pak MMAE dostává dále do extracelulárního prostoru a je pohlcen buňkami s fagocytární aktivitou; tímto mechanismem navozuje apoptózu dalších buněk v mikroprostředí nádoru. 5
Namíření protilátky proti membránovému komplexu CD30 představuje velkou výhodu, neboť zatímco je tento antigen vysoce exprimován na buňkách HL a anaplastického velkobuněčného lymfomu (ALCL, anaplastic large T-cell lymphoma), na površích zdravých buněk se vyskytuje minimálně. Navíc exprese antigenu CD30 na povrchu maligní buňky je nezávislá na stádiu choroby, linii terapie či transplantačním stavu. Vzhledem k mechanismu účinku cílenému na CD30 je BV schopen překonat chemorezistenci, neboť antigen CD30 je konzistentně exprimován u pacientů, kteří jsou rezistentní vůči kombinované chemoterapii bez ohledu na předchozí transplantační stav.5
Díky unikátnímu mechanismus účinku, konzistentní expresi znaku CD30 na buňkách zmiňovaných typů maligních lymfomů a klinickým důkazům je BV indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním (R/R) CD30 pozitivním HL po ASCT nebo po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost. Schválen je také pro léčbu dospělých pacientů s R/R systémovým anaplastickým velkobuněčným lymfomem (sALCL).5

Data o účinnosti a bezpečnosti u pacientů s HL a ALCL

Účinnost a bezpečnost BV podávaného v monoterapii byla hodnocena v pivotní otevřené, jednoramenné, multicentrické studii fáze II (SG035–0003) u 102 pacientů s R/R HL po vysokodávkované chemoterapii a ASCT. Těmto nemocným byl BV podáván v dávce 1,8 mg/kg i.v. jednou za tři týdny do maximálního počtu 16 dávek. Primárním sledovaným ukazatelem byla četnost objektivních léčebných odpovědí (ORR), k sekundárním cílům patřily trvání léčebné odpovědi, četnost kompletních remisí (CR), přežití bez progrese onemocnění (PFS), celkové přežití (OS) a výskyt nežádoucích účinků. Odpověď na terapii BV byla hodnocena nezávislou komisí a investigátory. Léčebná odpověď byla hodnocena na základě spirálního CT vyšetření hrudníku, krku, břicha a pánve, vyšetření PET a klinických dat.5, 6
Průměrný věk pacientů zařazených do studie činil 31 let (15–77 let), 53 % souboru tvořily ženy. Medián počtu předchozích linií léčby dosahoval 3,5 a medián počtu podaných cyklů BV byl 9 (rozmezí od 1 do 16). Léčebné odpovědi bylo dosaženo u 76 (75 %) ze 102 pacientů (95% CI: 64,9; 82,6), včetně 34 nemocných s kompletní remisí (95% CI: 24,3; 43,4). Medián trvání ORR u pacientů s CR byl 20,5 měsíce. Medián PFS v celém souboru činil 5,6 měsíce (95% CI: 5,0–9,0). K redukci nádorové masy došlo u 94 % pacientů a celková míra kontroly onemocnění (kompletní a parciální remise a stabilní onemocnění) byla 96%. Explorační analýza u jednotlivých pacientů ukázala, že přibližně u 64 % pacientů s HL léčených BV v rámci klinické studie SG035–0003 došlo ke zlepšení klinického přínosu na základě delšího přežití bez progrese ve srovnání s jejich poslední předchozí linií léčby.5, 6
V souvislosti s léčbou BV se nejčastěji vyskytly následující nežádoucí účinky: periferní senzorická a motorická neuropatie, nauzea a zvracení, únava, neutropenie, průjem, horečka, artralgie, myalgie a alopecie. Nežádoucí účinky stupně 3 a více s výskytem u více než 5 % pacientů zahrnovaly periferní senzorickou neuropatii, neutropenii, trombocytopenii a anemii.6
V roce 2015 byla uveřejněna data pětiletého sledování pacientů s R/R HL, kteří se účastnili studie fáze II. Při mediánu sledování 35,1 měsíce od zahájení terapie (rozmezí 1,8-72,9 měsíce) činila ORR 72 % a četnost CR 33 %. Odhadovaná míra pětiletého přežití dosahovala 41 % (95 % CI: 31 %; 51 %) a medián OS byl 40,5 měsíce (95 % CI: 28,7–61,9). Ze 102 zařazených pacientů bylo po ukončení studie v dlouhodobé remisi 15 nemocných (13 CR a 2 PR), medián sledování činil 69,5 měsíce (rozmezí 66,5–72,9). Lze tedy uzavřít, že i po více než 60měsíčním sledování dosáhlo 38% nemocných (13 z 34 s CR), kteří se dostali po léčbě BV do kompletní remise, dlouhodobé kontroly svého onemocnění s potenciálem na vyléčení (13 % z celkového počtu pacientů).8
Účinnost a bezpečnost BV podávaného v monoterapii pacientům s ALCL byla hodnocena v otevřené, jednoramenné, multicentrické studii fáze II (SG035–0004), které se účastnilo 58  nemocných s CD30 pozitivním R/R sALCL. Těmto nemocným byl BV podáván v dávce 1,8 mg/kg i.v. jednou za tři týdny do maximálního počtu 16 dávek. Medián věku pacientů činil 52 let (14–76 let), 57 % souboru tvořili muži. Medián doby od počáteční diagnózy ALCL do první dávky BV  činil 16,8 měsíce. Deset pacientů (17 %) dostalo 16 cyklů BV; medián počtu podaných cyklů byl 7 (rozmezí 1 až 16).5
Odpověď na léčbu byla hodnocena nezávislou komisí a to na základě spirálního CT vyšetření hrudníku, krku, břicha a pánve, vyšetření PET a klinických dat. Četnost ORR dosahovala 86 % (50 pacientů; 95% CI: 74,6; 93,9), CR byla zaznamenána u 59 % nemocných (34 pacientů; 95% CI: 44,9; 71,4) a ke zmenšení nádoru došlo u 97 % pacientů.5

Opakovaná léčba BV u nemocných s HL a s ALCL

Bezpečnost a účinnost opakované léčby BV u pacientů s R/R CD30 pozitivním HL nebo sALCL, u nichž bylo předchozí terapií BV dosaženo kompletní nebo parciální remise, byla hodnocena v otevřené multicentrické studii fáze II (SGN35–006). Do klinického hodnocení bylo zařazeno 21 nemocným s R/R HL a 8 pacientům s R/R sALCL. Dvaceti sedmi pacientům (20 s R/R HL a 7 R/R sALCL) byla podána počáteční dávka 1,8 mg/kg a 2 nemocným (po jednom R/R HL a R/R sALCL) počáteční dávka 1,2 mg/kg BV v intravenózní infuzi trvající 30 minut každé 3 týdny. Medián počtu podaných cyklů byl 7 (rozmezí od 2 do 37).7
Četnost ORR opakované léčby BV byla pozorována u 68 % (95% CI; 47,6, 84,1) pacientů s R/R CD30 pozitivním HL nebo sALCL. U pacientů s R/R HL byla ORR zaznamenána v 60 %, kompletní remise byla dosažena u 30 % nemocných; průměrná doba trvání CR byla 9,4 měsíce. U pacientů s R/R sALCL byla dosažena ORR v 88 % a v 63 % nastala CR. Průměrná doba trvání CR byla 12,9 měsíce. U většiny nemocných (81%) ve studii došlo ke snížení objemu nádorové masy. Medián PFS u pacientů s R/R HL a R/R sALCL činil 9,9, resp. 12,9 měsíce.7

Dávkování

Na základě výsledků studií fáze I/II je BV podáván v dávce 1,8 mg/kg každé 3 týdny, v sérii 8 až maximálně 16 cyklů, v závislosti na efektivitě léčby nebo projevech nežádoucích účinků. V případě  zjištěné toxicity se doporučuje snížení dávky nebo prodloužení intervalu mezi jednotlivými cykly. Doporučená počáteční dávka u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin a poruchou funkce jater je 1,2 mg/kg každé 3 týdny s tím, že je třeba pečlivě sledovat případné nežádoucí účinky. Lék je aplikován ambulantně formou 30 minutové  intravenózní infuze, kdy je substance rekonstituována v 150 ml fyziologického roztoku.5

Reference:

1. Móciková H, Marková J. Brentuximab vedotin v léčbě lymfomů – zkušenosti z praxe. Remedia 2015; 25: 53–54.
2. Trněný M, Klener P Jr, Pytlík R. Maligní lymfomy − minulost, současnost a budoucnost. Klin Onkol 2015; 28 (Suppl 3): 3S55–3S63.
3. Móciková H, Sýkorová A et al. Léčba a prognóza pacientů s relaxovaným nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem nevhodných k transplantaci kmenových buněk. Klin Onkol 2014; 27(6): 424–429.
4. Růčková E, Müller P, Vojtěšek B. Rekombinantní protilátky a jejich využití v protinádorové terapii. Klin Onkol 2015; 28 (Suppl 2): 2S52–2S59.
5. Souhrn údajů o přípravku (SPC Adcetris, 2016).
6. Younes A, Gopal AK, Smith SE, et al. Results of a pivotal phase II study of
brentuximab vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin’s lymphoma.
J Clin Oncol. 2012;30:2183-2189.
7. Bartlett et al. Retreatment with brentuximab vedotin in patients with CD30-positive hematologic malignancies. Journal of Hematology & Oncology 2014;7:24
8. Chen R, et al. Five-year survival data demonstrating durable responses from a pivotal phase 2 study of brentuximab vedotin in patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. 2015 ASH Annual Meeting, Poster presentation from Abstract 2736

CZ/BRE/1606/0016

ADCETRIS

Adcetris 50 mg – Zkrácené informace o léčivém přípravku

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC.

Název: ADCETRIS 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje brentuximabum vedotinum 50 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje 5 mg brentuximabu vedotinu. Indikace:* ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s dosud neléčeným CD30+ Hodgkinovým lymfomem (HL) stadia IV v kombinaci s doxorubicinem, vinblastinem a dakarbazinem (AVD). ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s CD30+ HL při zvýšeném riziku relapsu nebo progrese po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT). ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním CD30+ Hodgkinovým lymfomem (HL): 1. po ASCT nebo; 2. po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost. ADCETRIS v kombinaci s cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem (CHP) je indikován k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčeným systémovým anaplastickým velkobuněčným lymfomem (sALCL). ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním sALCL. ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s CD30+ kožním T-buněčným lymfomem (CTCL) po nejméně jedné předchozí systémové terapii. Dávkování a způsob podání:* Dosud neléčený HL: Doporučená dávka v kombinaci s chemoterapií (AVD) je 1,2 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut v 1. a 15. den každého 28denního cyklu po dobu 6 cyklů. HL při zvýšeném riziku relapsu nebo progrese: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. Léčba přípravkem ADCETRIS by měla být zahájena po zotavení z ASCT na základě posouzení klinického stavu. Těmto pacientům by mělo být podáno až 16 cyklů. Relabující nebo refrakterní HL: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí, trvající 30 minut každé 3 týdny. Doporučená počáteční dávka pro opakovanou léčbu pacientů, kteří v minulosti reagovali na léčbu přípravkem ADCETRIS, je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. Léčba má pokračovat až do progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity. Pacienti, u kterých se dosáhne stabilizace onemocnění nebo lepšího výsledku, má být podáno minimálně 8 cyklů a maximálně až 16 cyklů. Dosud neléčený sALCL: Doporučená dávka v kombinaci s chemoterapií (CHP) je 1,8 mg/kg podávaná intravenózní infuzí během 30 minut každé 3 týdny po dobu 6 až 8 cyklů. Relabující nebo refrakterní sALCL: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. Léčba má pokračovat až do progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity. Pacientům, u kterých se dosáhne stabilizace onemocnění nebo lepšího výsledku, má být podáno minimálně 8 cyklů a maximálně až 16 cyklů. CTCL: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. Pacientům s CTCL má být podáno až 16 cyklů. Obecné: Pokud se během léčby vyskytne neutropenie anebo dojde k výskytu nebo ke zhoršení periferní senzorické či motorické neuropatie, má se postupovat dle dávkovacích schémat v SPC. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater je třeba pečlivě sledovat případné nežádoucí účinky.  Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Kombinované použití bleomycinu a přípravku ADCETRIS vyvolává plicní toxicitu. Zvláštní upozornění: U pacientů léčených přípravkem ADCETRIS může dojít k reaktivaci JC viru (John Cunningham virus, JCV) vedoucí k progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML) a úmrtí, z toho důvodu je třeba pacienty pečlivě sledovat. Při léčbě přípravkem ADCETRIS byla pozorována akutní pankreatitida s fatálními následky. Byly hlášeny případy pulmonální toxicity u pacientů užívajících přípravek ADCETRIS včetně pneumonitidy, intersticiálního plicního onemocnění a syndromu akutní respirační tísně (ARDS), některé s fatálními následky. U pacientů léčených přípravkem ADCETRIS byly hlášeny závažné infekce, jako např. pneumonie, stafylokoková bakteriémie, sepse/septický šok (včetně fatálních dopadů), herpes zoster, reaktivace cytomegaloviru (CMV) a oportunní infekce, jako např. pneumonie vyvolaná Pneumocystis jiroveci a orální kandidóza. U pacientů léčených přípravkem ADCETRIS byly hlášeny gastrointestinální (GI) komplikace včetně střevní obstrukce, ileu, enterokolitidy, neutropenické kolitidy, eroze, vředu, perforace a krvácení, některé s fatálními následky. U pacientů užívajících přípravek ADCETRIS byla hlášena hepatotoxicita v podobě zvýšené hladiny alaninaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (AST). Vyskytly se také vážné případy jaterní toxicity včetně fatálních následků. Byly hlášeny okamžité i opožděné reakce související s infuzí (IRR), jakož i anafylaktické reakce. Pacienty je třeba během infuze i po ní pečlivě sledovat. U přípravku ADCETRIS byl hlášen syndrom nádorového rozpadu (TLS). Léčba přípravkem ADCETRIS může způsobit periferní neuropatii, a to jak senzorickou, tak motorickou. Při podávání přípravku ADCETRIS se může vyskytnout anémie 3. nebo 4. stupně, trombocytopenie a protrahovaná (≥1 týden) neutropenie 3. nebo 4. stupně. Při léčbě přípravkem ADCETRIS byla hlášena febrilní neutropenie, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Hyperglykemie byla během klinických hodnocení hlášena u pacientů se zvýšeným BMI s DM v anamnéze nebo bez něj. Lékové interakce: Současné podávání brentuximab vedotinu s ketokonazolem, silným inhibitorem CYP3A4 a P-gp, zvyšovalo expozici antimikrotubulové látce MMAE o přibližně 73 % a neměnilo plazmatickou expozici brentuximab vedotinu. Proto může současné podávání brentuximab vedotinu a silných inhibitorů CYP3A4 a P-gp zvýšit incidenci neutropenie. Současné podávání brentuximab vedotinu s rifampicinem, silným induktorem CYP3A4, neměnilo plazmatickou expozici brentuximab vedotinu, avšak snižovalo expozici MMAE. Sérové a plazmatické farmakokinetické charakteristiky ADC, respektive MMAE, po podání brentuximab vedotinu v kombinaci s AVD byly podobné jako u monoterapie. Současné podávání brentuximab vedotinu neměnilo plazmatickou expozici AVD. Nežádoucí účinky:* Nežádoucí účinky přípravku ADCETRIS podle preferovaných termínů databáze MedDRA – monoterapie a/nebo kombinovaná terapie: Velmi časté a časté: infekce, infekce horních cest dýchacích, herpes zoster, pneumonie, herpex simplex, orální kandidóza, sepse/septický šok, neutropenie, anémie, febrilní neutropenie, trombocytopénie, snížená chuť k jídlu, hyperglykémie, periferní senzorická a motorická neuropatie, závratě, kašel, dyspnoe, průjem, nauzea, zvracení, zácpa, bolest břicha, stomatitida, akutní pankreatitida, zvýšení hladiny ALT/AST, vyrážka, pruritus, alopecie, myalgie, artralgie, kostní bolest,  bolest zad, únava, pyrexie, reakce související s infuzí, zimnice, snížení tělesné hmotnosti.  Ostatní nežádoucí účinky – viz. SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v původním balení, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/12/794/001 Datum poslední revize:  24.05.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích:  Léčba  pacientů s R/R CD30+ HL po ASCT nebo po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost; Léčba pacientů s CD30+ HL při zvýšeném riziku relapsu nebo progrese po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT); ADCETRIS je dále hrazen v kombinaci s CHP pro léčbu dříve neléčených CD30 pozitivních periferních T-lymfomů do maximálního počtu 8 cyklů a u pacientů s R/R sALCL, kteří dosud nepodstoupili AlloSCT. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC.

Název: ADCETRIS 50 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Jedna injekční lahvička obsahuje brentuximabum vedotinum 50 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje 5 mg brentuximabu vedotinu. Indikace:* ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s dosud neléčeným CD30+ Hodgkinovým lymfomem (HL) stadia IV v kombinaci s doxorubicinem, vinblastinem a dakarbazinem (AVD). ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s CD30+ HL při zvýšeném riziku relapsu nebo progrese po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT). ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním CD30+ Hodgkinovým lymfomem (HL): 1. po ASCT nebo; 2. po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost. ADCETRIS v kombinaci s cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem (CHP) je indikován k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčeným systémovým anaplastickým velkobuněčným lymfomem (sALCL). ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním sALCL. ADCETRIS je indikován k léčbě dospělých pacientů s CD30+ kožním T-buněčným lymfomem (CTCL) po nejméně jedné předchozí systémové terapii. Dávkování a způsob podání:* Dosud neléčený HL: Doporučená dávka v kombinaci s chemoterapií (AVD) je 1,2 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut v 1. a 15. den každého 28denního cyklu po dobu 6 cyklů. HL při zvýšeném riziku relapsu nebo progrese: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. Léčba přípravkem ADCETRIS by měla být zahájena po zotavení z ASCT na základě posouzení klinického stavu. Těmto pacientům by mělo být podáno až 16 cyklů. Relabující nebo refrakterní HL: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí, trvající 30 minut každé 3 týdny. Doporučená počáteční dávka pro opakovanou léčbu pacientů, kteří v minulosti reagovali na léčbu přípravkem ADCETRIS, je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. Léčba má pokračovat až do progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity. Pacienti, u kterých se dosáhne stabilizace onemocnění nebo lepšího výsledku, má být podáno minimálně 8 cyklů a maximálně až 16 cyklů. Dosud neléčený sALCL: Doporučená dávka v kombinaci s chemoterapií (CHP) je 1,8 mg/kg podávaná intravenózní infuzí během 30 minut každé 3 týdny po dobu 6 až 8 cyklů. Relabující nebo refrakterní sALCL: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. Léčba má pokračovat až do progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity. Pacientům, u kterých se dosáhne stabilizace onemocnění nebo lepšího výsledku, má být podáno minimálně 8 cyklů a maximálně až 16 cyklů. CTCL: Doporučená dávka je 1,8 mg/kg podávaných IV infuzí trvající 30 minut každé 3 týdny. Pacientům s CTCL má být podáno až 16 cyklů. Obecné: Pokud se během léčby vyskytne neutropenie anebo dojde k výskytu nebo ke zhoršení periferní senzorické či motorické neuropatie, má se postupovat dle dávkovacích schémat v SPC. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater je třeba pečlivě sledovat případné nežádoucí účinky.  Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Kombinované použití bleomycinu a přípravku ADCETRIS vyvolává plicní toxicitu. Zvláštní upozornění: U pacientů léčených přípravkem ADCETRIS může dojít k reaktivaci JC viru (John Cunningham virus, JCV) vedoucí k progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML) a úmrtí, z toho důvodu je třeba pacienty pečlivě sledovat. Při léčbě přípravkem ADCETRIS byla pozorována akutní pankreatitida s fatálními následky. Byly hlášeny případy pulmonální toxicity u pacientů užívajících přípravek ADCETRIS včetně pneumonitidy, intersticiálního plicního onemocnění a syndromu akutní respirační tísně (ARDS), některé s fatálními následky. U pacientů léčených přípravkem ADCETRIS byly hlášeny závažné infekce, jako např. pneumonie, stafylokoková bakteriémie, sepse/septický šok (včetně fatálních dopadů), herpes zoster, reaktivace cytomegaloviru (CMV) a oportunní infekce, jako např. pneumonie vyvolaná Pneumocystis jiroveci a orální kandidóza. U pacientů léčených přípravkem ADCETRIS byly hlášeny gastrointestinální (GI) komplikace včetně střevní obstrukce, ileu, enterokolitidy, neutropenické kolitidy, eroze, vředu, perforace a krvácení, některé s fatálními následky. U pacientů užívajících přípravek ADCETRIS byla hlášena hepatotoxicita v podobě zvýšené hladiny alaninaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (AST). Vyskytly se také vážné případy jaterní toxicity včetně fatálních následků. Byly hlášeny okamžité i opožděné reakce související s infuzí (IRR), jakož i anafylaktické reakce. Pacienty je třeba během infuze i po ní pečlivě sledovat. U přípravku ADCETRIS byl hlášen syndrom nádorového rozpadu (TLS). Léčba přípravkem ADCETRIS může způsobit periferní neuropatii, a to jak senzorickou, tak motorickou. Při podávání přípravku ADCETRIS se může vyskytnout anémie 3. nebo 4. stupně, trombocytopenie a protrahovaná (≥1 týden) neutropenie 3. nebo 4. stupně. Při léčbě přípravkem ADCETRIS byla hlášena febrilní neutropenie, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. Hyperglykemie byla během klinických hodnocení hlášena u pacientů se zvýšeným BMI s DM v anamnéze nebo bez něj. Lékové interakce: Současné podávání brentuximab vedotinu s ketokonazolem, silným inhibitorem CYP3A4 a P-gp, zvyšovalo expozici antimikrotubulové látce MMAE o přibližně 73 % a neměnilo plazmatickou expozici brentuximab vedotinu. Proto může současné podávání brentuximab vedotinu a silných inhibitorů CYP3A4 a P-gp zvýšit incidenci neutropenie. Současné podávání brentuximab vedotinu s rifampicinem, silným induktorem CYP3A4, neměnilo plazmatickou expozici brentuximab vedotinu, avšak snižovalo expozici MMAE. Sérové a plazmatické farmakokinetické charakteristiky ADC, respektive MMAE, po podání brentuximab vedotinu v kombinaci s AVD byly podobné jako u monoterapie. Současné podávání brentuximab vedotinu neměnilo plazmatickou expozici AVD. Nežádoucí účinky:* Nežádoucí účinky přípravku ADCETRIS podle preferovaných termínů databáze MedDRA – monoterapie a/nebo kombinovaná terapie: Velmi časté a časté: infekce, infekce horních cest dýchacích, herpes zoster, pneumonie, herpex simplex, orální kandidóza, sepse/septický šok, neutropenie, anémie, febrilní neutropenie, trombocytopénie, snížená chuť k jídlu, hyperglykémie, periferní senzorická a motorická neuropatie, závratě, kašel, dyspnoe, průjem, nauzea, zvracení, zácpa, bolest břicha, stomatitida, akutní pankreatitida, zvýšení hladiny ALT/AST, vyrážka, pruritus, alopecie, myalgie, artralgie, kostní bolest,  bolest zad, únava, pyrexie, reakce související s infuzí, zimnice, snížení tělesné hmotnosti.  Ostatní nežádoucí účinky – viz. SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v původním balení, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/12/794/001 Datum poslední revize:  24.05.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích:  Léčba  pacientů s R/R CD30+ HL po ASCT nebo po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost; Léčba pacientů s CD30+ HL při zvýšeném riziku relapsu nebo progrese po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT); ADCETRIS je dále hrazen v kombinaci s CHP pro léčbu dříve neléčených CD30 pozitivních periferních T-lymfomů do maximálního počtu 8 cyklů a u pacientů s R/R sALCL, kteří dosud nepodstoupili AlloSCT. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.