ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., IČO: 60469803, se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 25754 („Takeda“), jakožto správce osobních údajů, se pevně zavázala chránit Vaše osobní údaje a usiluje o jejich ochranu v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které se vztahují na osobní údaje, jež Takeda shromažďuje a zpracovává v souvislosti s používáním této webové stránky.

Osobní údaje, které Takeda shromažďuje a zpracovává

Takeda může prostřednictvím webové stránky automaticky shromažďovat následující informace:

 • Technické informace, včetně adresy IP (internetového protokolu), která slouží k připojení počítače k internetu, Vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze plug-in prohlížeče, operační systém a platforma;

 • Informace o Vaší návštěvě, včetně URL, z jaké stránky (včetně data a času) jste na adresu vstoupil(a), časy odezvy, chyby stahování, délka návštěv výše uvedených stránek, informace o interakcích na stránce (například rolování, kliknutí a přejezd myší) a metody, které se používají k procházení stránek.

 • Takeda může v souvislosti s Vaším užíváním webových stránek shromažďovat od Vás, užívat a uchovávat následující osobní údaje: Vaše jméno, uživatelské ID, e-mailová adresa a další informace týkající se zejména Vaší odborné činnosti, podrobností o Vámi hlášených nežádoucích účincích našich výrobků nebo případně Vaši žádosti o zaměstnání, pokud nám je sdělíte.

Takeda může od Vás shromažďovat následující informace, pokud jsou nezbytné k uzavření smlouvy mezi společností Takeda a Vámi:

 • Datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace týkající se zejména Vaší odborné činnosti.

Společnost Takeda jako členská společnost Asociace Inovativního Farmaceutického Průmyslu se zavázala ke zveřejňování převodu hodnot ve prospěch zdravotnických odborníků. Informace v rozsahu (i) jméno a příjmení, (ii) místo výkonu praxe a (iii) výše poskytnutého plnění jsou zveřejněny do 6 měsíců od konce příslušného vykazovaného období a zveřejněné informace jsou veřejně dostupné po dobu minimálně 3 let od okamžiku jejich prvního zveřejnění, a to na stránkách www.transparentnispoluprace.cz, případně také na webových stránkách Takeda. Abychom mohli Vaše údaje uveřejnit, požádáme Vás nejprve o souhlas.

Může také docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování, a to zejména v případě smluvních ujednání v rámci kterých Vám budeme stanovovat odměnu za služby. 

Při shromažďování Vašich osobních údajů Vás Takeda bude informovat, zda je poskytnutí požadovaných informací povinné nebo dobrovolné. Pokud jste se rozhodli neposkytnout určité informace, může toto rozhodnutí mít dopad na používání určitých zdrojů a může to pro Takedu znamenat znemožnění poskytnutí určitých služeb.

Takeda může také spolupracovat se třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v technických službách, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb a poskytovatelů vyhledávacích informací) a může od nich získat další Vaše osobní údaje.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Takeda zpracovává Vaše osobní údaje (i) na základě Vašeho souhlasu, např. ke zveřejnění Vašich údajů v rámci Transparentní spolupráce; (ii) z důvodu realizace/plnění smlouvy uzavřené s Vaší osobou, např. pokud nám poskytujete služby; (iii) z důvodu plnění svých právních povinností, např. souvisejících s vedením účetnictví; případně (iv) pro účely oprávněných zájmů společnosti Takeda, např. propagování produktů Takeda, zvyšování povědomí o onemocněních, informování o vědeckých výzkumech a vzdělávacích aktivitách, ochrana práv a majetku Takedy a/nebo jejich zákazníků apod.

Takeda používá osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky pro následující účely:

 • zlepšení úrovně služeb a obsahu webových stránek na základě oprávněného zájmu Takeda na zlepšení své obchodní činnosti;
 • poskytování odpovědí na Vaše obecné požadavky, dotazy a stížnosti na základě oprávněného zájmu Takeda na Vaší spokojenosti nebo plnění zákonných povinností;
 • provozování veřejně přístupné odborné informační služby k našim výrobkům pro splnění zákonných povinností;
 • zajišťování bezpečnosti našich výrobků, zejména při řešení případů nežádoucích účinků a příhod pro splnění právní povinnosti Takeda;
 • zachování a plnění našeho smluvního vztahu;
 • ke zvážení Vaší žádosti o zaměstnání a dalších opatření přijatých před uzavřením případné smlouvy na základě Vaší žádosti;
 • pro zobrazování personalizovaného obsahu a poskytování informací prostřednictvím obchodních sdělení o výrobcích a službách skupiny Takeda, pozvánek a dalších obchodních sdělení Takeda či třetích stran (obchodních partnerů), a to na základě Vašeho souhlasu uděleného v rámci příslušné registrace.

Předání Vašich údajů

Takeda může sdílet Vaše osobní údaje s dalšími přidruženými společnostmi Takeda, pokud je to nezbytné pro účely oprávněného zájmu na sdílení informací o osobách nebo plnění smlouvy nebo ke splnění platných právních požadavků. Takeda může sdílet Vaše informace s vybranými třetími stranami, včetně:

 • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří poskytují služby společnosti Takeda nebo jejím jménem;

 • Poskytovatelů analytických a vyhledávacích služeb, které Takeda pomáhají zlepšit a optimalizovat webové stránky;

 • V případě, že Takeda prodá nebo koupí jakoukoli společnost nebo majetek, může zpřístupnit Vaše osobní údaje budoucímu prodávajícímu nebo kupci takové společnosti nebo majetku;

 • Pokud bude Takeda nebo její aktiva nabyta třetí osobou, mohou být Vaše osobní údaje jedním z převáděných aktiv; nebo

 • Pokud bude Takeda povinna zveřejnit nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění jakýchkoli zákonných povinností nebo za účelem prosazení nebo uplatnění Podmínek použití webových stránek, těchto Zásad a dalších smluv nebo předpisů k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti Takeda, jejích zákazníků apod. Tyto případy zahrnují výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a řízení rizik v souladu s právními předpisy a rovněž výměnu informací s regulačními a zdravotnickými orgány za účelem podávání zpráv o bezpečnosti a nežádoucích účincích a kvalitě našich výrobků. Pokud Takeda zapojí určitého dodavatele do zpracování osobních údajů, Takeda pečlivě zkontroluje a vybere takového dodavatele a vykoná nezbytný a náležitý dohled nad tímto dodavatelem, aby kontrolovaným způsobem zabezpečil předané údaje.

Některé společnosti a/nebo poskytovatelé služeb Takeda mohou provozovat svou činnost v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), jejichž zákony nemusí poskytnout odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů. V takovém případě Takeda zajistí, aby byly zavedeny veškeré přiměřené záruky a byly dodrženy všechny platné zákony a předpisy v souvislosti s předáním Vašich osobních údajů.

Ochrana Vašich osobních údajů

Takeda zajistí přiměřené a vhodné fyzické, administrativní a technické záruky pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením. Přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, není vždy zcela možné zaručit prevenci před ztrátou, zneužitím nebo změnou dat. Pokud jsou data přenášena prostřednictvím webových stránek, děje se tak na Vaše vlastní riziko, přičemž je důležité si uvědomit, že bezpečnost informací předávaných přes internet nelze zcela zajistit.

Zřízení Takeda ID

Pokud si vytváříte své Takeda ID, které lze použít k přihlašování k vícero aplikacím společnosti Takeda (tj. webové stránky, mobilní aplikace apod.), a to za účelem umožnění jednotného přihlašování a využívání stejných přihlašovacích údajů pro více aplikací společnosti Takeda, společnost Takeda bude shromažďovat Vaše jméno, e-mailovou adresu, heslo, stát, a také některé informace o interakci pro účely správy Vašeho účtu Takeda ID. Aplikace bude využívat Vaše Takeda ID k ověřování Vaší identity. Aplikace Takeda ID nebude mít přístup k žádným dalším údajům shromážděným jinými aplikacemi společnosti Takeda.

Společnost Takeda ke správě Vašeho Takeda ID využívá služby třetí strany, společnosti Okta. Další informace o společnosti Okta a jejím zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.okta.com/privacy-policy. Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete aktivně využívat své Takeda ID v rámci jedné nebo více aplikací společnosti Takeda. Uživatelské účty, které jsou neaktivní déle než dva roky, budou deaktivovány a data účtu budou smazána.

Další podrobnosti o Takeda ID naleznete na těchto webových stránkách:

https://accounts.takeda.com/terms-of-use/

https://accounts.takeda.com/privacy-notice/

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte určitá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů, která však mohou být předmětem určitý omezení a/nebo restrikcí. Tato práva zahrnují právo: (i) požadovat přístup k osobním údajům a provést jejich opravu nebo vymazání; (ii) požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a (iii) právo na přenositelnost dat. Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, použijte následující elektronický kontaktní formulář dostupný na: Individual Rights, nebo níže uvedené kontaktní údaje. Máte rovněž právo podat stížnost ohledně zpracování svých osobních údajů místnímu dozorovému orgánu pro ochranu údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracovává-li Takeda Vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Máte právo požádat Takeda, aby nezpracovávala Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Takeda Vás bude informovat (před získáním Vašich osobních údajů), pokud bude mít v úmyslu použít Vaše osobní údaje k těmto účelům, nebo pokud zamýšlí zpřístupnit Vaše údaje třetí straně pro takové účely. Máte právo zabránit takovému zpracování informováním Takeda. Pokud si přejete toto právo uplatnit v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení, použijte v příslušné komunikaci funkci „odhlásit se“ nebo se podívejte do části „Kontaktní informace“.

Jak dlouho Takeda uchovává Vaše osobní údaje

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelů, pro které byly shromážděny v souladu s místními zákony a předpisy a oprávněnými zájmy Takeda. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, je Takeda oprávněna tyto uchovávat po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, který je vždy udělován na dobu tří let, pokud není při udělení souhlasu výslovně uvedeno jinak. 

Pokud Takeda zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění konkrétní právní povinnosti, je povinna také uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, která je stanovena nebo vyplývá z příslušného právního předpisu. Doba takového uchování se může měnit v závislosti na konkrétním znění příslušného právního předpisu. V případě zpracování Vašich osobních údajů při zajišťování bezpečnosti našich výrobků jsou například údaje získané v souvislosti s hlášením nežádoucích účinků povinně uchovávány ještě po dobu deseti let po pozbytí platnosti příslušné registrace výrobku.

Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem zodpovězení Vašich dotazů či požadavků na základě oprávněného zájmu Takeda na Vaší spokojenosti nebo plnění zákonných povinností, budou Vaše údaje obecně uchovány i po vyřízení konkrétní záležitosti, nikoli však déle než po dobu šesti let, aby byla společnost Takeda schopna s přihlédnutím k příslušným promlčecím lhůtám prokázat zejména v případě kontroly ze strany příslušných dozorových orgánů, že při komunikaci s Vámi o produktech Takeda dodržuje odpovídající zákonné povinnosti a etické standardy.

Pokud jste nebo se chcete stát naším zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem, případně se chcete stát naším zaměstnancem a v této souvislosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů ze strany Takeda, je doba uchování Vašich údajů vždy primárně závislá na konkrétním smluvním ujednání mezi Vámi a Takeda, případně na tom, dokud trvá Váš zájem o uzavření příslušné smlouvy.

Další důležité informace k ochraně soukromí při používání webových stránek - cookies

Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné v adresářích prohlížeče počítače nebo jiného zařízení pro přístup k webu, které ukládají informace o vašem používání webových stránek a vašich aktivitách online (souhrnně „soubory cookie“). Soubor cookie obvykle obsahuje název domény (internetového umístění), ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie (tj. kdy vyprší jeho platnost) a hodnotu, obvykle náhodně vygenerované jedinečné číslo. Další informace o souborech cookie, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly ve vašem zařízení nastaveny, a jak je spravovat a odstraňovat, najdete na adrese www.allaboutcookies.org. Používáme soubory cookie první strany, relační a trvalé soubory cookie. Tyto soubory cookie nám umožňují odlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek a vylepšit tyto webové stránky a váš zážitek při jejich prohlížení. Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie nebo chcete obecně spravovat, kdy soubory cookie přijímáte, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás upozornil, když je soubor cookie umístěn do vašeho počítače. Ačkoli nejste povinni přijímat naše soubory cookie, pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, aby odmítal soubory cookie, možná nebudete moci využívat všechny funkce a vlastnosti webových stránek.

Používáním souborů cookie na našich webových stránkách zaznamenáváme informace, které mohou zahrnovat: 1) IP adresu, 2) jedinečný identifikátor souboru cookie, informace o souborech cookie a zda má vaše zařízení software umožňující přístup k určitým funkcím, 3) jedinečný identifikátor zařízení a typ zařízení, 4) doména, typ prohlížeče a jazyk prohlížeče, 5) operační systém a nastavení systému, 6) země a časové pásmo, 7) dříve navštívené webové stránky, 8) informace o vaší interakci s našimi webovými stránkami, jako jsou kliknutí a preference, 9) čas přístupu.

Přehled cookies použitých na těchto stránkách naleznete na https://takeda4health.cz/cookie-policy.html

Kontaktní informace

Pokud chcete uplatnit svá práva, máte dotazy či chcete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů společností Takeda, kontaktujte nás. Takeda přijme vhodná opatření k řešení žádostí, dotazů a stížností. 

Kontaktní údaje:

K rukám: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Switzerland.

E-mailová adresa: privacyoffice@takeda.com

Více informací o způsobech zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Takeda, případně o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů naleznete na https://www.takeda.com/cs-cz/pravniinformace 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od května 2024.