Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

IBD: Crohnova nemoc

Název kazuistiky: Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu.

Jméno lékaře, pracoviště: MUDr. Naděžda Machková, Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE a.s., Praha

Anamnéza a popis případu: Pacient narozený v roce 1992, bez závažných onemocnění v rodinné i osobní anamnéze, nekuřák. Ve 13 letech věku byla diagnostikována Crohnova nemoc (CN) s postižením terminálního ilea a céka (A1, L3, B2).  Přes zavedenou konzervativní léčbu mesalazinem, systémovými kortikosteroidy a azathioprinem u pacienta dlouhodobě přetrvávala mírná aktivita nemoci. Pro těsnou stenózu v oblasti céko−ascendens a skip léze na terminálním ileu v celkové délce postižení 18 cm byl v roce 2015 indikován k operační léčbě. V srpnu 2015 byla na Chirurgické klinice ÚVN v Praze provedena laparoskopicky asistovaná pravostranná hemikolektomie s ileokolickou anastomózou typu side-to-side. Pooperačně pacient pokračoval v terapii azathioprinem v dávce 125mg/den. Při kontrolní koloskopii 6 měsíců po operaci byla diagnostikována ulcerace v široké anastomóze po předchozí pravostranné hemikolektomii a normální endoskopický nález na tračníku i v neoterminálním ileu (Rutgeerts i2).  Léčba azathioprinem byla ukončena v říjnu 2019 pro recidivující herpes zoster.  Vzhledem ke klinické, laboratorní a endoskopické remisi byl pacient nadále ponechán bez medikamentózní terapie.

V říjnu 2022 byl hospitalizován na Interním oddělení pro rozvoj ileózního stavu po dietní chybě.  CT břicha prokázalo mírné zánětlivé změny v oblasti ileokolické (IK) anastomózy s prosáknutím okolních tkání a mezenteriální lymfadenopatii.  Při infuzní terapii, parenterální aplikaci antibiotik (ciprofloxacin a metronidazol) a systémových kortikosteroidů (methylprednisolon) došlo k rychlé úpravě stavu. Následně provedená koloskopie diagnostikovala stenotickou, pro endoskop neprostupnou IK anastomózu s objemnou ulcerací zahrnující ¾ cirkumference, nález na tračníku byl normální (obrázek č.1).  Vzhledem k velikosti ulcerace nebylo možno provést endoskopickou intervenci stenózy.  Při MR enterografii byla popsána krátká stenóza v oblasti anastomózy s obrazem zánětlivé infiltrace, bez prestenotické dilatace, bez nálezu dalších skip lézí na tenkém střevě. 8.11.2022 byla  zahájena biologická léčba infliximabem ve standardní dávce 5mg/kg v týdnu 0,2, 6 a dále pokračováno v aplikaci po 8 týdnech.

V průběhu ledna 2023 měl pacient opakovaně křečovité bolesti břicha narůstající intenzity. 27.1.2023 byl na našem pracovišti akutně vyšetřen pro subileózní stav. Laboratorní výsledky byly v normě, bez elevace zánětlivých markerů.  Při sonografickém vyšetření břicha byla popsána krátká, zánětlivá stenóza IK anastomózy s prestenotickou dilatací lumen na 38 mm a stagnací střevního obsahu (obrázek č.2 a 3). Pacient byl indikován ke kontrolní koloskopii, která byla provedena 3.2.2023 s nálezem těsné stenózy anastomózy (obrázek č.4). Následně byl zaveden metalický Hanaro stent délky 6 cm (obrázek č.5). Kontrolní sonografie po výkonu potvrdila dobrou polohu stentu a dostatečnou šíři anastomózy (obrázek č.6).  Pro bolesti břicha byl Hanaro stent extrahován po 5 dnech. Anastomóza po extrakci stentu byla volně prostupná, v neoterminálním ileu byl nalezen dekubitální vředovitý defekt a proliferace sliznice polypoidního vzhledu v úseku 35-40 mm (obrázek č.7 a 8).

Po výkonu byla provedena změna terapie na vedolizumab ve standardním režimu dávkování. Aktuálně pacient nemá žádné klinické potíže, laboratorní výsledky jsou v normě. Kontrolní sonografie střev 3 měsíce po odstranění stentu prokazuje šíři anastomózy 10,9 mm s volnou průchodností střevního obsahu, bez dilatace lumen orálně od IK anastomózy.

Komentář:

V uvedené kazuistice je popsána možnost využití kombinace střevní sonografie (IUS) a koloskopie v diagnostice, léčbě a následném sledování pacienta s CN se stenózou anastomózy po předchozím resekčním výkonu. Endoskopie s odběrem biopsií a histologickým vyšetřením je základní diagnostickou metodou u idiopatických střevních zánětů (IBD). Nicméně má své limitace obzvláště v diagnostice komplikací.  Pro zhodnocení celkového postižení jsou hlavně u pacientů s CN nutná doplňující zobrazovací vyšetření jako CT, magnetická rezonance nebo sonografie. Využití střevní sonografie u IBD v posledních letech významně narůstá.  V porovnání s ostatními zobrazovacími metodami nemá sonografické vyšetření žádnou kontraindikaci a není zatíženo radiačním zářením. Pro pacienta je komfortní, nevyžaduje žádnou přípravu a lze ho neomezeně opakovat. Vyšetření v reálném čase tzv. Point-of-Care Ultrasound (POCUS) umožňuje lékaři rychlé rozhodnutí o dalším diagnostickém a léčebném postupu. U pacientů s CN má IUS vysokou diagnostickou přesnost v určení lokalizace, extenze a aktivity onemocnění, souvisejících komplikací (stenózy, abscesy, píštěle), v hodnocení odpovědi na léčbu a v detekci pooperační recidivy. Stenózy jsou u pacientů s CN nejčastější intraabdominální komplikací a indikací k operační léčbě. Sonografie umožnuje diagnostiku stenóz střevního lumen i anastomózy po předchozích resekčních výkonech.  Senzitivita IUS v diagnostice stenóz se pohybuje mezi 80-100 % a specificita 63-75 %. V sonografickém obraze je stenóza charakterizována zesílenou, tuhou stěnou, zúžením lumen <10 mm a prestenotickou dilatací lumen ≥ 25 mm. Pomocí IUS lze posoudit délku stenózy, její šířku a průchodnost střevního obsahu. Dle stratifikace a vaskularizace střevní stěny lze usuzovat i na charakter stenózy (převahu zánětlivé či fibrózní složky), což má význam pro rozhodnutí o způsobu další léčby.

Obrázky ke kazuistice s popisem

Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

Obrázek 1. Stenotická IK anastomóza s objemnou ulcerací (snímek MUDr. Martin Lukáš, ISCARE)

Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

Obrázek 2. Zánětlivá stenóza IK anastomózy (šipka)

Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

Obrázek 3. Prestenotická dilatace ilea 38,1 mm

Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

Obrázek 4. Těsná stenóza IK anastomózy (snímek MUDr. Martin Lukáš, ISCARE)

Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

Obrázek 5. IK anastomóza po zavedení metalického Hanaro stentu (snímek MUDr. Martin Lukáš, ISCARE)

Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

Obrázek 6. Dilatovaná stenóza IK anastomózy (křížky) se zavedeným Hanaro stentem (šipky)

Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

Obrázek 7. Anastomóza s dekubitální ulcerací po extrakci stentu (snímek MUDr. Martin Lukáš, ISCARE)

Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

Obrázek 8. Proliferace sliznice orálně od anastomózy po extrakci stentu (snímek MUDr. Martin Lukáš, ISCARE)

Sonografie v diagnostice komplikací Crohnovy nemoci – popis klinického případu

Obrázek 9. IK anastomóza šíře 10,9 mm s procházejícím střevním obsahem bez prestenotické dilatace lumen.

Reference:

  1. Maaser Ch, Sturm A, Vavricka SR et al. ECCO-ESGAR Guideline for Diagnostic Assessment in IBD Part 1: Initial diagnosis, monitorin of known IBD, detection of complications. Journal of Crohn´s and Colitis, Volume 13, Issue 2, February 2019, Pages 144-164 K.
  2. Maconi G, Nylund K, Ripolles T et al.  EFSUMB Recommendations and Clinical Guidelines for Intestinal Ultrasound (GIUS) in Inflammatory Bowel Diseases. Ultraschall in Med 2018; 39: 304–317.

C-APROM/CZ/ENTY/0169

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedno předplněné pero obsahuje vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Entyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: indikován k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní chronickou pouchitidou, kteří podstoupili proktokolektomii s ileopouch-anální anastomózou v rámci léčby ulcerózní kolitidy a mají nedostatečnou odpověď na antibiotickou léčbu nebo na ni přestali odpovídat. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108 mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky*: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001,005-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 6. července 2023. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 6. července 2023 *Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedno předplněné pero obsahuje vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Entyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: indikován k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní chronickou pouchitidou, kteří podstoupili proktokolektomii s ileopouch-anální anastomózou v rámci léčby ulcerózní kolitidy a mají nedostatečnou odpověď na antibiotickou léčbu nebo na ni přestali odpovídat. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108 mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky*: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001,005-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 6. července 2023. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 6. července 2023 *Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.