Konec dobrý aneb všechno dobré?

IBD: Crohnova nemoc

Název kazuistiky: Konec dobrý aneb všechno dobré?

Jméno lékaře, pracoviště: MUDr. Marek Veinfurt, KKN, a.s. – Nemocnice v Chebu

Anamnéza a popis případu: Předmětem kazuistického sdělení je příběh dnes 40leté ženy s velmi komplikovanou formou Crohnovy choroby. Pacientka je aktuálně „in cursu“ dlouhodobé udržovací terapie vedolizumabem, přičemž nemoc jí byla zjištěna před 22 lety, tedy v jejích 18 letech.

Do mojí péče byla převzata až na konci roku 2016.

Diagnóza nespecifického střevního zánětu crohnovské povahy byla pacientce stanovena v dubnu 2001 na pozadí dlouhodobého a progredujícího únavového syndromu a bolestí v podbřišku, pro které opakovaně podstupovala zejména gynekologická vyšetření. Až po objevení se průjmů a bolestí epigastria se zvracením, potažmo artralgií velkých kloubů, pacientka podstoupila endoskopické vyšetření GIT a komplexní laboratorní vyšetření. Na gastroskopii je popsána erozivní duodenitida a na kolonoskopii ulcerativní a aftózní zánět postihující tračník vč. anorektální oblasti a terminální ileum. Histologie byla ve shodě s endoskopickým nálezem. Z laboratorních výsledků byla nápadnou prohloubená anemie chronických chorob a střední zvýšení zánětlivých markerů (CRP, leuko, PLT). Komplementární CT enterografie nezobrazila postižení jiného segmentu GIT. V rodinné anamnéze se daly vypátrat blíže neurčené otcovy obtíže s opakovanými operaci žaludku a strýcova stigmatizace Bechtěrevovou chorobou.

Léčba byla zahájena pomocí systémového steroidu a 5-ASA, dále antisekreční medikací a antianemiky.  Již z počátku jevila choroba rysy kortikodependence. Proto je pacientka následně od srpna 2002 převáděna na imunosupresní terapii azathioprinem titrovaným na 2.5mg/kg a vysazením steroidu. V březnu roku 2003 tak lze na kolonoskopii konstatovat remisi.

V březnu 2004 dochází k těžkému relapsu onemocnění, navíc je přítomna i stenóza bauhinské (podle CT vyšetření hraniční prestenotická dilatace tenkých kliček před zúžením). V terapii opět zaujímá místo systémový kortikosteroid s postupným vysazováním, přechodná parenterální nutriční podpora, na vyšším pražském pracovišti proběhne dilatace anastomózy.  Stav se zklidňuje.

Symptomatologie charakteru pasážových příznaků a následně opět endoskopie, která popisuje aktivitu v oblasti Bauhinské chlopně a céka, a zobrazovacího vyšetření je zjištěna recidiva zánětlivé stenózy v oblasti ileo-cékálního přechodu, proto je pacientka referována v září 2005 k provedení ileocékální resekce. V říjnu 2005 podstupuje reoperaci pro komplikace v podobě zánětlivého infiltrátu, je provedena rozšířená pravostranná hemikolektomie. Medikamentozní terapie se v zásadě nemění, užívá omeprazoI, azathioprin, mesalazin. Kolonoskopie koncem prosince 2005 ukazuje ale floridní aftozní až ulcerativní zánět v oblasti anastomózy a neoterm. ilea, dále v oblasti anorekta a rekta, reziduální tračník je popisován jako jizevnatě, ložiskovitě až pseudodivertikulárně, zhojený. Uvažováno o nasazení biologické terapie.

Mezi březnem 2006 a červencem 2007 ale pacientka vypadává z evidence GE poradny, léky užívala omezeně. Důvodem přerušení dispenzarizace byly vztahové a rodinné problémy. Do péče naší ambulance se vrací depresivní, malnutriční (hmotnostní úbytek 13 kg, 40 kg při 173 cm), s průjmy, artralgiemi a plausibilní laboratoří. Byla vyloučena infekční příčina obtíží. Léčebně podávána systémová, zprvu parenterální, kortikoterapie, dále enterální výživa. Na kolonoskopii nález ulcerativní pankolitidy s postižením anorekta a neoterminálního ilea. Psycholog konstatuje depresivní symptomatiku středně těžkého stupně s projevy atypické mentální anorexie – nejí, “ aby neměla bolesti… při řešení jiných stresových situací zapomněla jíst…“ v kontextu mnohočetných stresorů (zejména rodinných a vztahových) s akcentovanými somatickými bolestmi. Byla nastavena spolupráce, vč. antidepresivní terapie SSRI a pacientka byla směřována i do ambulance bolesti (buphrenorphin náplasti, amitriptylin). Dispenzarizace trvá dosud.

V září 2007 je pak pacientce podána první indukční infuze anti-TNF terapie infliximabem v dávce 5mg/kg a je postupně naváděna zpět na azathioprin. Klinicky a laboratorně ale během indukce nedochází ke zlepšení stavu, přestože hladiny léčiva při absenci protilátek jsou dostatečné. Po konzultaci s vyšším pracovištěm je stav hodnocen jako primární non-responze a pacientka je v prosinci 2007 přesmyknuta na jiný anti-TNF preparát adalimumab v konvenčním dávkování. Azathioprin ponechán titrovaný k cílové dávce 2.5mg/kg. Na terapii se stav pacientky zlepšuje, což se odráží do kliniky, laboratoře, antropometrie (postupně +12kg) a také do kolonoskopického nálezu konstatujícího drobnou ulceraci v anastomóze a ložiskovou aftozní aktivitu v c.ascendens, perzistuje solit.ulcerace anorekta, pro kterou do léčby přidán topický steroid.

V březnu 2009 je stávající terapie adalimumabem intenzifikována na podávání 40mg jedenkrát týdně, a to z důvodu zhoršování obtíží (průjmy, bolesti břicha, krev ve stolici). V mezidobí byl vysazen azathioprin. V červenci téhož roku se stav komplikuje palmoplantární pustulozní dermatózou odléčenou dermatologem pomocí topického steroidu a emolientia.

Na konci roku 2009 je pacientka hospitalizována pro známky poruchy pasáže až intenzity subileu. Ten potvrzen na CT i na kolonoskopii, podkladem je ulcerativní stenóza v oblasti ileokolické anastomózy, další zánětlivá stenóza je přítomna v c.descendens. Endoskopicky ulcerace v celém reziduálním tračníku včetně AR junkce.

V lednu 2010 se po nutriční přípravě pacientka podrobuje další operaci s adhesiolýzou, resekcí ileo-kolické anastomózy a části levého tračníku.  Léčebně je pokračováno v podávání adalimumabu 40mg jedenkrát týdně. Pooperační endoskopický nález byl příznivý (listopad 2010 s iR2 aktivitou v oblasti anastomozy, jinak bez aktivity).

Pro plíživou recidivu choroby prezentující se gradující obvyklou symptomatologií od března 2011 s endoskopickým nález ulcerativního postižení zbytkového tračníku a anastomózy byla pacientce po konzultaci s vyšším pracovištěm od května 2011 opětovně nasazena terapie infliximabem 5mg/kg. Již během reindukce se rozvíjejí artralgie velkých kloubů a příznaky SpA tehdy přičítané mimostřevním projevům choroby a kontrolované (i po konzultaci s revmatologem) metyprednisolonem (16mg/denně). Kontrolní laboratoř, klinika sugerují remisi choroby, což podporuje i nález z endoskopie (jen minimální aktivita v oblasti AR junkce) .

Od ledna 2012 byl po konzultaci s revmatologem postupně vysazen steroid náhradou za parenterální methotrexát 25mg s.c. každých 7 dní.

V březnu 2012 je dávka intenzifikována na 10mg/kg pro nulové hladiny léčiva při absenci protilátek a zhoršení kliniky a laboratorních parametrů.

Po přechodném zlepšení se stav opět zhoršuje, a to v případě artralgií, stále (?) přičítaným mimostřevním projevům choroby.  Léčba anti-TNF preparátem je postupně eskalována až na 10mg/kg každé čtyři týdny.

Pro výskyt anti-ds DNA protilátek a trvalých artralgií byla v říjnu 2013 terapie anti-TNF biologikem ukončena.

Až do prosince 2016, kdy je pacientka přebrána do péče stávajícího gastroenterologa, je léčena pomocí methotrexátu 25mg s.c. jedenkrát týdně, 4.8 g mesalazinu a 9mg budenosidu denně. Stav ale není dobrý, což potvrzuje kolonoskopie popisující těžké ulcerativní postižení AR junkce, rekta, průchodné anastomózy a asi 1 cm neoterminálního ilea.

V lednu 2017 bylo u zdravotní pojišťovny na tzv. „paragraf 16“ zažádáno o schválení biologické terapie anti-integrinovým přípravkem vedolizumabem. V únoru téhož roky byla podána první indukční dávka, v plánu byla i vmezeřená infuze v týdnu 10. Stav pacientky se postupně zlepšuje, kontrolní kolonoskopie ukazuje iR2 aktivitu v oblasti anastomózy, jinak jsou tračník i tenké kličky bez postižení, což potvrzuje i magnetická rezonance.

V roce 2018 pacientka úspěšně donosí těhotenství a porodí zdravého potomka.

Od ledna 2019 opakovaně detekovaný pokles hladin při negativitě protilátek raději terapii vedolizumabem intenzifikujeme na podávání každých 6 týdnů.

Až dosud je pacientka bez relapsu choroby, opakovaná laboratoř, stejně jako poslední endoskopie z 02/23 ukazují v zásadě remisi choroby (iR1-2 nález na elastické anastomóze), hladiny léčiva jsou setrvale ve velmi uspokojivých hladinách.

C-APROM/CZ/ENTY/0170
Datum přípravy: 06/2023

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedno předplněné pero obsahuje vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Entyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: indikován k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní chronickou pouchitidou, kteří podstoupili proktokolektomii s ileopouch-anální anastomózou v rámci léčby ulcerózní kolitidy a mají nedostatečnou odpověď na antibiotickou léčbu nebo na ni přestali odpovídat. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108 mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky*: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001,005-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 6. července 2023. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 6. července 2023 *Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedno předplněné pero obsahuje vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Entyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: indikován k léčbě dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní chronickou pouchitidou, kteří podstoupili proktokolektomii s ileopouch-anální anastomózou v rámci léčby ulcerózní kolitidy a mají nedostatečnou odpověď na antibiotickou léčbu nebo na ni přestali odpovídat. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108 mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky*: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001,005-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 6. července 2023. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 6. července 2023 *Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.