Syndrom krátkého střeva

Přípravek Revestive® je určen pro léčbu pacientů se syndromem krátkého střeva (SBS) ve věku od jednoho roku.  Stav pacientů by měl být po uplynutí období pooperační adaptace střeva stabilní.

Přípravek Revestive® obsahuje účinnou látku teduglutid, analog glukagonu podobného peptidu-2 (glucagon-like peptide-2, GLP-2) vyrobený v buňkách Escherichia coli technologií rekombinantní DNA.

Teduglutid podporuje obnovu a normální růst střeva prostřednictvím zvýšení výšky klků a hloubky krypt. Tak zvyšuje resorbční plochu střeva, což umožňuje snížení objemu parenterální výživy.

Revestive® je podáván podkožní injekcí jednou denně.

Léčba musí být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě SBS.

Léčbu není vhodné zahajovat dříve, než je důvodné předpokládat, že pacient je stabilní po období intestinální adaptace. Před zahájením léčby je třeba provést optimalizaci a stabilizaci intravenózního příjmu tekutin a nutriční podpory.

Při klinickém hodnocení lékařem je třeba zvážit individuální léčebné cíle a preference pacienta. Léčbu je třeba zastavit, pokud nebude dosaženo celkové zlepšení stavu pacienta. Účinnost a bezpečnost u všech pacientů musí být pečlivě průběžně sledována podle klinických doporučení pro léčbu.1

Identifikace pacienta

Možné faktory predikující odpověď na léčbu přípravkem Revestive®

Následné analýzy údajů ze stěžejní studie ukázaly, že charakteristiky pacienta jsou spojeny s potenciálními prediktory odpovědi na léčbu2:

1. DŮVOD RESEKCE STŘEVA

SBS-IF v důsledku IBD

SBS-IF v důsledku cévních a jiných příčin  (úraz, poškození atd)

2. ANATOMIE STŘEV

Chybějící celý tračník, nebo zachováno ≥50% nepřerušeného tračníku

Stomie ano / ne

Chybějící ileocekální chlopeň, nebo ileocekální chlopeň zachována

3. PN/IV POŽADAVKY

Vysoký výchozí objem (ml/d), nebo nízký výchozí objem  (ml/d)

Před zařazením pacienta na léčbu přípravkem Revestive® je vhodné posoudit etiologii syndromu, aktuální anatomii střev a požadavky na PN/IV.

Post-hoc analýza prediktorů odpovědi na léčbu*1

Post-hoc analýza pacientů léčených ve studii STEPS přípravkem Revestive® (n=43) *2.

STEPS byla 24týdenní placebem kontrolovaná studie, ve které byli pacienti s SBS-IF léčeni přípravkem Revestive v dávce 0,05 mg/kg. Následně pacienti, mohli pokračovat v léčbě po dobu až 24 měsíců v nezaslepené navazující studii STEPS-2. V této studii byly hodnoceny faktory spojené s možností trvalého snížení PN/IV a faktory spojené s časnou nebo opožděnou odpovědí.

Odpověď na léčbu byla definována jako 2 po sobě jdoucí návštěvy se snížením objemu PN/IV o ≥20 % oproti výchozímu stavu. Časní respondenti byli definováni jako pacienti se snížením objemu PN/IV o ≥20 % oproti výchozímu stavu, při návštěvách ve 20. a 24. týdnu ve studii STEPS.

Pozdní respondenti byli definováni jako pacienti, kteří dokončili prodlouženou studii STEPS-2 a měli objem PN/IV snížený o ≥20% oproti výchozímu stavu při kterékoli ze dvou po sobě jdoucích návštěvách v průběhu prodloužené studie, nebo jak ve 24. týdnu ve studii STEPS a při návštěvě v 1. měsíci studie STEPS-2.

Doba do dosažení setrvalého snížení objemu PN/IV byla hodnocena analýzou podle Kaplana-Meiera. Pro hodnocení prediktorů dosažení setrvalého snížení objemu PN/IV byl použit vícerozměrný Coxův model proporčních rizik. Doba do trvalého PN/IV snížení objemu byla vyhodnocena jak u časných, tak pozdních respondérů. Charakteristiky pacientů byly popsány a porovnány mezi časnými a pozdními respondéry, s použitím chí-kvadrát testu pro kategoriální proměnné a Wilcoxonova dvouvýběrového testu pro spojité proměnné.

*1 Vezměte prosím na vědomí, že prezentované prediktory odpovědi byly hodnoceny v separátních post-hoc analýzách. Uváděné prediktory představují pravděpodobnosti odpovědi a nejedná se o absolutní hodnoty. Pro potvrzení těchto zjištění je nezbytná další randomizovaná, kontrolovaná studie.

*2 Následná analýza u pacientů, kteří dokončili celou studii. Vezměte prosím na vědomí, že účinnost v této studii byla hodnocena v ITT populaci (všichni randomizovaní pacienty se zamýšlenou léčbou). Pro potvrzení těchto zjištění jsou nezbytné další randomizované, kontrolované studie

STUDIE STEPS3

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3, která zahrnovala 86 pacientů s SBS-IF, kteří byli závislí na PV/IN nepřerušeně po dobu ≥12 měsíců před vstupem do studie.

Pacienti byli randomizováni na léčbu přípravkem Revestive v dávce 0,05 mg/kg/den (n=43) nebo na placebo (n=43). Léčba trvala 24 týdnů.

Primárním cílem hodnocení účinnosti byla četnost pacientů, kteří dosáhli ≥20% snížení týdenního objemu PN/IV oproti výchozí hodnotě, jak ve 20. tak 24. týdnu.

Sekundární cíle hodnocení účinnosti zahrnovaly procentuální a absolutní změnu v PN/IV; počet pacientů, kteří ukončili PN/IV a dobu do ukončení PN/IV.

Výběrovým (exploratorním) cílem bylo mimo jiné snížení počtu dní s PN/IV.

STUDIE STEPS-24

Dvouleté, nezaslepené multicentrické prodloužení studie STEPS

Do této prodloužené studie se zapojilo celkem 88 pacientů. Všichni pacienti dostávali Revestive® v dávce 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti, jednou denně po dobu až 2 let: 76 pacientů ze studie STEPS (37 léčených přípravkem Revestive® a 39 z placebo skupiny) a 12 pacientů, kteří sice byli do studie STEPS zařazeni, ale nebyli randomizováni.

Všechny analýzy byly provedeny v ITT populaci, která byla definována jako populace všech pacientů, kteří podepsali informovaný souhlas s účastí ve STEPS-2.

Popisná statistika shrnula změnu v proměnných účinnosti ve všech časových bodech, ve srovnání s výchozím stavem. Studie neměla dostatečnou sílu pro formální statistické hodnocení významnosti rozdílů.

Cílem hodnocení byla dlouhodobá bezpečnost a účinnost přípravku Revestive®.

Bezpečnostní proměnné zahrnovaly nežádoucí příhody, laboratorní údaje, životní funkce, tělesnou hmotnost.

Cílové parametry účinnosti zahrnovaly procento pacientů, kteří dosáhli odpovědi (≥20% snížení objemu PN/IV oproti výchozímu stavu), změna objemu PN/IV oproti výchozí hodnotě, snížení počtu dnů s PN/IV v jednom týdnu a počet pacientů, kteří dosáhli nezávislosti na PV/IN.

Zdroje:

  1. SPC Revestive
  2. Chen et al, Clinical Nutrition ESPEN 43 (2021) 420e427
  3. Jeppesen et al, GASTROENTEROLOGY 2012;143:1473–1481
  4. Schwartz te al, Clinical and Translational Gastroenterology (2016) 7, e142; doi:10.1038/ctg.2015.69

Datum přípravy: 02/2022

C-APROM/CZ/REV/0025

SPC Revestive 1,25mg

SPC Revestive 5mg

Revestive 1,25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Revestive 5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Zkrácené informace o léčivém přípravku 

Dříve než začnete přípravek předepisovat, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC).

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC.

Složení: Léčivá látka: Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje teduglutidum 1,25 (5 mg). Po rekonstituci jedna injekční lahvička obsahuje teduglutidum 1,25 mg mg v 0,5 ml roztoku, což odpovídá koncentraci 2,5 mg/ml (10 mg/ml).
Analog glukagonu podobného peptidu-2 (glucagon‑like peptide‑2, GLP‑2) vyrobený v buňkách Escherichia coli technologií rekombinantní DNA. Pomocné látky: prášek: histidin, mannitol, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, rozpouštědlo: voda na injekci.
Indikace: Léčba pacientů ve věku od 1 roku se syndromem krátkého střeva (Short Bowel Syndrome, SBS). Stav pacientů by měl být po uplynutí období pooperační adaptace střeva stabilní.
Dávkování a způsob podání: Léčba musí být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě SBS. Doporučená dávka přípravku Revestive u dospělých, dětí a dospívajících je 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti jednou denně. Objemy injekce pro aplikaci ve vztahu k tělesné hmotnosti jsou uvedeny v SPC. Způsob podání: Rekonstituovaný roztok má být podáván subkutánní injekcí jednou denně, a to střídavě do jednoho ze čtyř kvadrantů břicha. V případě, že podání do břicha není možné z důvodu bolesti, zjizvení nebo ztvrdnutí tkání, lze injekci podat do stehna. Revestive není určen k intravenóznímu nebo intramuskulárnímu podání.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na stopová rezidua tetracyklinu. Aktivní maligní onemocnění nebo podezření na malignitu. Pacienti s anamnézou výskytu maligního onemocnění gastrointestinálního traktu včetně hepatobiliárního systému a pankreatu v posledních pěti letech.
Upozornění:* Dospělí: Kolonoskopii s odstraněním polypů je třeba provést při zahájení léčby přípravkem Revestive. V průběhu prvních 2 let léčby přípravkem Revestive se doporučují kolonoskopické kontroly jednou ročně (nebo alternativní zobrazovací metody). Následné kolonoskopie je doporučeno provádět minimálně v pětiletých intervalech. Ve studii kancerogenity provedené na potkanech byly nalezeny benigní nádory v tenkém střevě a extrahepatálních žlučových cestách. Tato pozorování nebyla potvrzena v klinických studiích trvajících déle než jeden rok. V klinických studiích byly zaznamenány případy cholecystitidy, cholangitidy a cholelitiázy, nežádoucí příhody související se slinivkou břišní, jako jsou chronická a akutní pankreatitida, stenóza vývodu pankreatu, infekce pankreatu a zvýšená hladina amylázy a lipázy v krvi, střevní obstrukce a přetížení krevního oběhu tekutinami. Vzhledem ke zvýšené absorpci tekutin je třeba pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, jako např. srdeční nedostatečností a hypertenzí, monitorovat s ohledem na přetížení oběhu tekutinami, a to především při zahájení léčby. V klinických hodnoceních bylo pozorováno kongestivní srdeční selhání. U pacientů léčených přípravkem Revestive má být míra parenterální podpory snižována opatrně; parenterální podpora se nemá ukončit náhle. Pacienty, kterým jsou podávány souběžně perorální léčivé přípravky vyžadující titraci nebo přípravky s úzkým terapeutickým indexem, je třeba pečlivě sledovat kvůli možné zvýšené absorpci. Vzhledem k riziku dehydratace je třeba při přerušení léčby přípravkem Revestive postupovat opatrně. Pediatrická populace: Viz také obecná opatření pro dospělé v tomto bodě. U všech dětí a dospívajících má být před zahájením léčby přípravkem Revestive proveden test okultního krvácení do stolice. Kolonoskopické/sigmoideoskopické vyšetření je požadováno, pokud existuje důkaz nevysvětlitelné přítomnosti krve ve stolici. Po dobu užívání přípravku Revestive se má u dětí a dospívajících test okultního krvácení do stolice následně provádět každý rok. Doporučuje se provedení kolonoskopického/sigmoideoskopického vyšetření u všech dětí a dospívajících po jednom roce léčby a poté, při kontinuální léčbě přípravkem Revestive, každých 5 let nebo pokud se u nich objeví nové nebo nevysvětlitelné gastrointestinální krvácení. Při každém podání přípravku Revestive se důrazně doporučuje zaevidovat jméno a číslo šarže přípravku, aby se zachovala spojitost mezi pacientem a šarží přípravku.
Interakce: Nebyly provedeny žádné klinické farmakokinetické studie lékových interakcí.
Hlavní nežádoucí účinky: Nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky byly bolest břicha a distenze, infekce dýchacích cest (zahrnující zánět nosohltanu, chřipku, infekci horních dýchacích cest a infekci dolních dýchacích cest), nauzea, reakce v místě vpichu, bolest hlavy a zvracení. Přibližně 38 % léčených pacientů se stomií zaznamenalo komplikace související s gastrointestinální stomií.
Uchovávání: Revestive 1,25mg: uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Revestive 5mg: uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.
Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Dublin, Irsko.
Registrační čísla: EU/1/12/787/001-003
Poslední revize SPC: 05/2022.

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úplné znění SPC naleznete na www.sukl.cz.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com. Podezření na nežádoucí účinky hlaste také podle národních legislativních požadavků.

Dříve než začnete přípravek předepisovat, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC).

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC.

Složení: Léčivá látka: Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje teduglutidum 1,25 (5 mg). Po rekonstituci jedna injekční lahvička obsahuje teduglutidum 1,25 mg mg v 0,5 ml roztoku, což odpovídá koncentraci 2,5 mg/ml (10 mg/ml).
Analog glukagonu podobného peptidu-2 (glucagon‑like peptide‑2, GLP‑2) vyrobený v buňkách Escherichia coli technologií rekombinantní DNA. Pomocné látky: prášek: histidin, mannitol, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, rozpouštědlo: voda na injekci.
Indikace: Léčba pacientů ve věku od 1 roku se syndromem krátkého střeva (Short Bowel Syndrome, SBS). Stav pacientů by měl být po uplynutí období pooperační adaptace střeva stabilní.
Dávkování a způsob podání: Léčba musí být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v léčbě SBS. Doporučená dávka přípravku Revestive u dospělých, dětí a dospívajících je 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti jednou denně. Objemy injekce pro aplikaci ve vztahu k tělesné hmotnosti jsou uvedeny v SPC. Způsob podání: Rekonstituovaný roztok má být podáván subkutánní injekcí jednou denně, a to střídavě do jednoho ze čtyř kvadrantů břicha. V případě, že podání do břicha není možné z důvodu bolesti, zjizvení nebo ztvrdnutí tkání, lze injekci podat do stehna. Revestive není určen k intravenóznímu nebo intramuskulárnímu podání.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na stopová rezidua tetracyklinu. Aktivní maligní onemocnění nebo podezření na malignitu. Pacienti s anamnézou výskytu maligního onemocnění gastrointestinálního traktu včetně hepatobiliárního systému a pankreatu v posledních pěti letech.
Upozornění:* Dospělí: Kolonoskopii s odstraněním polypů je třeba provést při zahájení léčby přípravkem Revestive. V průběhu prvních 2 let léčby přípravkem Revestive se doporučují kolonoskopické kontroly jednou ročně (nebo alternativní zobrazovací metody). Následné kolonoskopie je doporučeno provádět minimálně v pětiletých intervalech. Ve studii kancerogenity provedené na potkanech byly nalezeny benigní nádory v tenkém střevě a extrahepatálních žlučových cestách. Tato pozorování nebyla potvrzena v klinických studiích trvajících déle než jeden rok. V klinických studiích byly zaznamenány případy cholecystitidy, cholangitidy a cholelitiázy, nežádoucí příhody související se slinivkou břišní, jako jsou chronická a akutní pankreatitida, stenóza vývodu pankreatu, infekce pankreatu a zvýšená hladina amylázy a lipázy v krvi, střevní obstrukce a přetížení krevního oběhu tekutinami. Vzhledem ke zvýšené absorpci tekutin je třeba pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, jako např. srdeční nedostatečností a hypertenzí, monitorovat s ohledem na přetížení oběhu tekutinami, a to především při zahájení léčby. V klinických hodnoceních bylo pozorováno kongestivní srdeční selhání. U pacientů léčených přípravkem Revestive má být míra parenterální podpory snižována opatrně; parenterální podpora se nemá ukončit náhle. Pacienty, kterým jsou podávány souběžně perorální léčivé přípravky vyžadující titraci nebo přípravky s úzkým terapeutickým indexem, je třeba pečlivě sledovat kvůli možné zvýšené absorpci. Vzhledem k riziku dehydratace je třeba při přerušení léčby přípravkem Revestive postupovat opatrně. Pediatrická populace: Viz také obecná opatření pro dospělé v tomto bodě. U všech dětí a dospívajících má být před zahájením léčby přípravkem Revestive proveden test okultního krvácení do stolice. Kolonoskopické/sigmoideoskopické vyšetření je požadováno, pokud existuje důkaz nevysvětlitelné přítomnosti krve ve stolici. Po dobu užívání přípravku Revestive se má u dětí a dospívajících test okultního krvácení do stolice následně provádět každý rok. Doporučuje se provedení kolonoskopického/sigmoideoskopického vyšetření u všech dětí a dospívajících po jednom roce léčby a poté, při kontinuální léčbě přípravkem Revestive, každých 5 let nebo pokud se u nich objeví nové nebo nevysvětlitelné gastrointestinální krvácení. Při každém podání přípravku Revestive se důrazně doporučuje zaevidovat jméno a číslo šarže přípravku, aby se zachovala spojitost mezi pacientem a šarží přípravku.
Interakce: Nebyly provedeny žádné klinické farmakokinetické studie lékových interakcí.
Hlavní nežádoucí účinky: Nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky byly bolest břicha a distenze, infekce dýchacích cest (zahrnující zánět nosohltanu, chřipku, infekci horních dýchacích cest a infekci dolních dýchacích cest), nauzea, reakce v místě vpichu, bolest hlavy a zvracení. Přibližně 38 % léčených pacientů se stomií zaznamenalo komplikace související s gastrointestinální stomií.
Uchovávání: Revestive 1,25mg: uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Revestive 5mg: uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.
Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Dublin, Irsko.
Registrační čísla: EU/1/12/787/001-003
Poslední revize SPC: 05/2022.

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Úplné znění SPC naleznete na www.sukl.cz.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com. Podezření na nežádoucí účinky hlaste také podle národních legislativních požadavků.