ADYNOVI

Přípravek ADYNOVI [pegylovaný lidský koagulační faktor VIII (rDNA), rurioktokog alfa pegol] je plně rekombinantní faktor VIII (rFVIII) s prodlouženým poločasem (t1/2 ) vyvinutý společností Shire. Jedná se o léčbu odvozenou od proteinu obsaženého v přípravku ADVATE [oktokog alfa (rekombinantní koagulační faktor VIII (rFVIII)].1 Přípravek ADYNOVI byl hodnocen u dříve léčených pacientů (PTP) ve věku od 12 do 65 let trpících závažnou hemofilií A. Hodnocení bylo provedeno v rámci jedné klinické studie fáze I, která farmakokinetiku (PK) přípravku ADYNOVI srovnávala s přípravkem ADVATE2. V následující studii fáze II/III byla hodnocena účinnost, PK a bezpečnost přípravku ADYNOVI.2

Přípravek ADYNOVI se vyrábí kovalentním navázáním 20kDa polyetylenglykolu (PEG) na přípravek ADVATE metodou bez použití plazmy/albuminu (rAHF-PFM); cílem bylo prodloužit poločas eliminace (t1/2 ) při zachování funkční aktivity.2-4

Přípravek ADYNOVI ukázal v rámci neklinických farmakodynamických studií prodlouženou dobu oběhu a delší expozici funkčního rFVIII, a to díky omezení vazby s receptorem LRP-1 (protein-1 příbuzný LDL-receptoru), který je endocytickým signálním receptorem nacházejícím se v hepatocytech.4,5 V důsledku interakce přípravku ADYNOVI s receptorem LRP-1 dochází k přibližně 50% snížení vazebné kapacity; vazebné afinita není ovlivněna.4 Přípravek ADYNOVI navíc v preklinických studiích prokázal v porovnání s přípravkem ADVATE prodlouženou účinnost.4

Hodnocení PK přípravků ADYNOVI a ADVATE sledující změny aktivity faktoru VIII (FVIII) v čase, které bylo provedeno na základě výsledků z již dokončené studie fáze I, ukázalo, že t1/2 je u přípravku ADYNOVI prodloužen 1,4–1,5násobně v porovnání s přípravkem ADVATE.2,6 U přípravku ADYNOVI byla prokázána silná korelace mezi stanovením jednofázovou koagulační metodou a chromogenní metodou. Z tohoto důvodu můžeme pro monitorování považovat za spolehlivé obě metody.2 Během uvedené studie fáze I nebyly u žádného pacienta hlášeny nežádoucí příhody, které by byly závažné nebo které by souvisely s léčbou, a u žádného pacienta nedošlo k tvorbě inhibitorů faktoru VIII.2

Účinnost, bezpečnost a PK parametry přípravku ADYNOVI byly hodnoceny v rámci pivotní, multicentrické, otevřené studie PROLONG-ATE (Pegylated recombinant longer-acting factor VIII for hemophilia A) fáze II/III, která zahrnovala dospívající (ve věku 12 až 18 let) a dospělé pacienty (ve věku 18 až 65 let) se závažnou hemofilií A, kteří již byli dříve léčeni (PTP).2,7 Do studie bylo zařazeno celkem 159 pacientů; z toho 21 pacientů neprošlo screeningem, 121 pacientů bylo vybráno k profylaktické léčbě (45±5 mezinárodních jednotek [IU]/kg dvakrát týdně s ≥ 50 dny expozice [ED] během 6 měsíců) a 17 pacientů bylo zařazeno do skupiny léčené dle potřeby (10–60 IU/kg po dobu přibližně 6 měsíců).1,2 Jednomu pacientovi zařazenému do ramene určeného k profylaktické léčbě nebyl přípravek ADYNOVI podáván, takže konečný počet pacientů v tomto léčebném rameni byl n=120.2

Během této studie bylo u analyzovaného souboru „per-protocol“ (pacienti, kteří byli léčeni přesně dle protokolu studie) dosaženo splnění primárního cílového parametru, kterým bylo ≥ 50% snížení průměrné roční míry krvácení (ABR), při profylaktické léčbě (průměrná ABR: 3,7) v porovnání s léčbou dle potřeby (průměrná ABR: 40,8; P < 0,0001).2 Při profylaxi bylo pozorováno 90% snížení ABR v porovnání s léčbou dle potřeby.2 Sekundární cíle zahrnovaly interval mezi krvácivými příhodami a průměrný počet infuzí, které si léčba těchto krvácivých příhod vyžádala.2 U skupiny, které byla podávána profylaktická léčba, nebyly během této léčby u 40 % pacientů z analyzované populace „per protocol“ zaznamenány žádné krvácivé příhody, u 57 % pacientů nebyl zaznamenán žádný případ krvácení do kloubů a u 57 % se nevyskytlo žádné spontánní krvácení.1 Přípravek ADYNOVI také pomohl v 95,9 % případů k zastavení akutního krvácení podáním jedné až dvou infuzí.2 V rámci této studie nebyl u žádného pacienta pozorován vznik protilátek (inhibitorů) proti FVIII nebo perzistentních vazebných protilátek proti FVIII, přípravku ADYNOVI nebo PEG. Nebyly také hlášeny žádné závažné nežádoucí příhody (SAE) související s léčbou přípravkem ADYNOVI.2 Tvorba neutralizačních protilátek (inhibitorů) proti FVIII je známou komplikací léčby pacientů s hemofilií A a může se vyskytnout i během léčby přípravkem ADYNOVI.1

Z klinických studií byly dokončeny studie fáze III hodnotící léčbu pediatrické populace a léčbu pacientů podstupujících chirurgický zákrok; navazující studie fáze IIIb PROLONG-ATE dosud probíhá.8-11

Základní informace o hemofilii
Celosvětově trpí hemofilií více než 184 000 pacientů, přičemž hemofilie A byla diagnostikována u 81 % z nich.12 Hemofilie A je vrozené onemocnění vázané na chromozom X, které se projevuje nedostatkem koagulačního FVIII a především se vyskytuje u mužské části populace. Hemofilie je obvykle dědičné onemocnění způsobené mutací, která je předávána v mateřské linii. Nicméně až u 1/3 případů je hemofilie výsledkem spontánní mutace genu pro FVIII.13 Hemofilie se může dle klasifikace projevovat ve třech formách v závislosti na množství koagulačního faktoru – závažná forma (< 1 IU/dl nebo < 1 % normální hladiny FVIII) charakterizovaná spontánním krvácením do kloubů nebo svalů.13 Méně závažné formy hemofilie se vyznačují vyššími hladinami FVIII a nižší pravděpodobností výskytu spontánního krvácení. Zranění nebo chirurgický zákrok však může nicméně i u těchto forem vést k dlouhotrvajícímu krvácení.13

Typickými průvodními příznaky hemofilie je krvácení do kloubů nebo hemartróza, které doprovázejí 70 až 80% krvácivých příhod. Přesto může být v některých případech závažnost krvácení i život ohrožující (například při nitrolebním krvácení, krvácení v krku, hrtanu nebo gastrointestinálním traktu).13 Krvácení do kloubů se vyznačuje rychlou ztrátou rozsahu pohybu v porovnání s výchozím stavem a obvykle bývá spojeno s bolestí, hmatatelným otokem a pocitem teplé pokožky v okolí kloubu.13,14 Mezi primární oblasti, ve kterých se projevuje hemartróza, patří klouby, postižené bývají kotníky, kolena a lokty.13 Opakované krvácení do kloubů může vést k hemofilické artropatii, která je charakterizována chronickým zánětem výstelky kloubu (synovitida) a kloubní chrupavky.13,15

Základní informace o hemofilii
Hemostatická léčba u pacientů s hemofilií se postupem času posunula od reaktivní (léčba „dle potřeby“ během krvácivé příhody) směrem k proaktivní léčbě (profylaxe, pravidelná plánovaná substituce koagulačních faktorů).13,16 Profylaktická substituční léčba FVIII se nyní u pacientů se závažnou hemofilií A považuje za optimální léčbu.13,17 U pacientů na profylaxi dochází v porovnání s léčbou „dle potřeby“ k nižšímu výskytu krvácení, méně závažnému poškození kloubů a zlepšení kvality života (QOL).18 Časné zahájení profylaxe může mít také ochrannou funkci proti tvorbě inhibitorů.19,20 Těmito inhibitory jsou obvykle imunoglobuliny IgG, které neutralizují aktivitu koagulačních faktorů, a jejich tvorba představuje významnou komplikaci v léčbě pacientů s hemofilií. U pacientů se závažnou formou tohoto onemocnění existuje 20–30% celoživotní riziko tvorby těchto inhibitorů.13 Přítomnost inhibitorů může ztížit zástavu krvácení, zvýšit riziko vzniku artropatie a negativně ovlivnit QOL.13,21 Cílem profylaktické léčby je udržovat dostatečně vysoké minimální hladiny FVIII k prevenci krvácivých příhod. Historicky byla tato hodnota nastavena jako > 1 % normální hladiny.17 Poslední PK důkazy však naznačují, že vzhledem k velkým rozdílům v PK profilech pacientů může být 1% hladina pro zajištění dostatečné ochrany všech pacientů nedostatečná.22 Současné protokoly se proto zaměřují na individuální nastavení profylaxe a zvažují její přínosy pro zdraví vůči rizikům s ohledem na stáří pacientů, žilní přístup, fenotyp krvácení, úroveň fyzické aktivity a výši koncentrací koagulačního faktoru.13,20,22 Cílem léčby je mimo jiné nabídnout pacientům léčebný režim na míru, který bude odpovídat jejich individuálnímu životnímu stylu a zajistí jim optimální výsledky léčby.13,22

Prodloužený t1/2 faktoru může potenciálně zkrátit dobu, po kterou musí pacient fungovat s nízkou hladinou faktoru, nabízí jednoduché dávkování dvakrát týdně a případně může zvýšit adherenci k léčbě.2,23

Reference

 1. ADYNOVI Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency. April 2018.
 2. Konkle BA, Stasyshyn O, Chowdary P, et al. Pegylated, full-length, recombinant factor VIII for prophylactic and on-demand treatment of severe hemophilia A. Blood. 2015; 126(9): 1078–1085.
 3. Shapiro AD. Anti-hemophilic factor (recombinant), plasma/albumin-free method (octogog-alpha; ADVATER) in the management of hemophilia A. Vasc Health Risk Manag. 2007; 3(5): 555–565.
 4. Turecek PL, Bossard MJ, Graninger M, et al. BAX 855, a PEGylated rFVIII product with prolonged half-life: Development, functional and structural characterization. Hamostaseologie. 2012; 32(Suppl 1): S29–S38.
 5. Lillis AP, Van Duyn LB, Murphy- Ullrich JE, Strickland DK. LDL receptor-related protein 1: unique tissue-specific functions revealed by selective gene knockout studies. Physiol Rev. 2008; 88(3): 887–918.
 6. Shire (Baxalta now part of Shire). BAX 855 (PEGylated recombinant factor VIII): a phase 1, prospective, open label, cross-over, doseescalation study in previously treated patients (PTPs) with severe (FVIII <1%) hemophilia A. Available from: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01599819. NLM identifier: NCT01599819. Accessed June 10, 2018.
 7. Shire (Baxalta now part of Shire). A phase 2/3, multi-center, open label study of efficacy, safety, and pharmacokinetics of PEGylated recombinant factor VIII (BAX 855) administered for prophylaxis and treatment of bleeding in previously treated patients with severe hemophilia A. Available from: https://www. clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01736475. NLM identifier: NCT01736475. Accessed June 10, 2018.
 8. Shire (Baxalta now part of Shire). A phase 3 prospective, uncontrolled, multicenter study evaluating pharmacokinetics, efficacy, safety, and immunogenicity of BAX 855 (PEGylated full-length recombinant FVIII) in previously treated pediatric patients with severe hemophilia A. Available from: https://www. clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02210091. NLM identifier: NCT02210091. Accessed June 10, 2018.
 9. Mullins ES, Stasyshyn O, Alvarez-Roman MT, et al. Extended half-life pegylated, full-length recombinant factor VIII for prophylaxis in children with severe haemophilia A. Haemophilia. 2017; 23(2): 238–246.
 10. Shire (Baxalta now part of Shire). A phase 3, multi-center, open label study of efficacy and safety of PEGylated rFVIII (BAX 855) in previously treated patients with severe hemophilia A undergoing surgical or other invasive procedures. Available from: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01913405. NLM identifier: NCT01913405. Accessed June 10, 2018.
 11. Shire (Baxalta now part of Shire). A phase 3b continuation study of the safety and efficacy of PEGylated recombinant factor VIII (PEGrFVIII; BAX 855) in prophylaxis of bleeding in previously treated patients with severe hemophilia A. Available from: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01945593. NLM identifier: NCT01945593. Accessed June 10, 2018.
 12. WFH. World Federation of Hemophilia Report on the Annual Global Survey 2016. October 2017. http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1690.pdf. Accessed June 10, 2018.
 13. Srivastava A, Brewer AK, Mauser-Bunschoten EP, et al. Guidelines for the management of hemophilia. Haemophilia. 2012; 19(1): e1–e47.
 14. Blanchette VS, Key NS, Ljung LR, Manco-Johnson MJ, van den Berg HM, Srivastava A; Subcommittee on Factor VIII, Factor IX and Rare Coagulation Disorders of the Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Hemostasis. Definitions in hemophilia: communication from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2014; 12(11): 1935–1939.
 15. Rodriguez-Merchan EC. Musculoskeletal complications of hemophilia. HSS J. 2010; 6(1): 37–42.
 16. Aledort LM, Haschmeyer RH, Pettersson H. A longitudinal study of orthopaedic outcomes for severe factor-VIII deficient haemophiliacs. The Orthopaedic Outcome Study Group. J Intern Med. 1994; 236(4): 391–399.
 17. National Hemophilia Foundation. MASAC recommendation concerning prophylaxis (regular administration of clotting factor concentrate to prevent bleeding). MASAC Document #241. February 28, 2016.
 18. Oldenburg J, Zimmermann R, Katsarou O, et al. Controlled, cross-sectional MRI evaluation of joint status in severe haemophilia A patients treated with prophylaxis vs. on demand. Haemophilia. 2015; 21(2): 171–179.
 19. Gouw SC, van der Bom JG, Marijke van den Berg H. Treatment-related risk factors of inhibitor development in previously untreated patients with hemophilia A: the CANAL cohort study. Blood. 2007; 109(11): 4648–4654.
 20. Coppola A, Di Capua M, Di Minno MN, et al. Treatment of hemophilia: a review of current advances and ongoing issues. J Blood Med. 2010; 1: 183–195.
 21. Morfini M, Haya S, Tagariello G, et al. European study on orthopaedic status of haemophilia patients with inhibitors. Haemophilia. 2007; 13(5): 606–612.
 22. Valentino LA. Considerations in individualizing prophylaxis in patients with haemophilia A. Haemophilia. 2014; 20(5): 607–615.
 23. Mahdi AJ, Obaji SG, Collins PW. Role of enhanced halflife factor VIII and IX in the treatment of haemophilia. Br J Haematol. 2015; 169(6): 768–776.
 24. Stidl R, Fuchs S, Bossard M, et al. Safety of PEGylated recombinant human full-length coagulation factor VIII (BAX 855) in the overal context of PEG and PEG conjugates. Haemophilia. 2016;22(1):54-64.
 25. Mei B, Pan C, Jiang H, et al. Rational design of a fully active, long-acting PEGylated factor VIII for hemophilia A treatment. Blood. 2010; 116(2): 270–279.
 26. Saenko EL, Scandella D, Yakhyaev AV, Greco NJ. Activation of factor VIII by thrombin increases its affinity for binding to synthetic phospholipid membranes and activated platelets. J Biol Chem. 1998; 273(43): 27918–27926.
 27. Milla P, Dosio F, Cattel L. PEGylation of proteins and liposomes: a powerful and flexible strategy to improve the drug delivery. Curr Drug Metab. 2012; 13(1): 105–119.
 28. Pipe SW. Functional roles of the factor VIII B domain. Haemophilia. 2009; 15(6): 1187–1196.
 29. Bendetowicz AV, Wise RJ, Gilbert GE. Collagen-bound von Willebrand factor has reduced affinity for factor VIII. J Biol Chem. 1999; 274(18): 12300–12307.
 30. Colvin BT. Physiology of haemostasis. Vox Sang. 2004; 87 (suppl 1): 43–46.
 31. Dasgupta S, Navarrete AM, Andre S, et al. Factor VIII bypasses CD91/LRP for endocytosis by dendritic cells leading to T-cell activation. Haematologica. 2008; 93(1): 83–89.
 32. Konkle BA, Stasyshyn O, Chowdary P, et al. Pegylated, full-length, recombinant factor VIII for prophylactic and on-demand treatment of severe hemophilia A. Blood. 2015; 126(9): 1078–1085. Supplemental data at: http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/suppl/2015/06/23/blood-2015-03-630897.DC1/blood-2015-03-630897-1.pdf. Accessed June 10, 2018.
 33. Abbuehl B, Mo M, Fritsch S, Patrone L, Ewenstein B, Wong W-Y. Evaluation of the safety and efficacy of prophylaxis with BAX855, a pegylated full-length recombinant factor VIII with extended half-life, in a continuation of the PROLONG-ATE study. Am J Hematol. 2014; 89(6): E1–E101. Abstract 163.

C-APROM/CZ//0422

ADYNOVI

Zkrácené informace o léčivém přípravku

ADYNOVI 250 IU, ADYNOVI 500 IU, ADYNOVI 1000 IU, ADYNOVI 2000 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Dříve než začnete přípravek předepisovat, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC). Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. Složení: Léčivá látka: Prášek: 250/500/1000/2000 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), rurioctocogum alfa pegolum, Rozpouštědlo 5 ml: Po rekonstituci obsahuje přípravek ADYNOVI přibližně 50/100/200/400 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), rurioctocogum alfa pegolum. Prášek: 250/500/1000 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), rurioctocogum alfa pegolum, Rozpouštědlo 2 ml: Po rekonstituci obsahuje přípravek ADYNOVI přibližně 125/250/500 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), rurioctocogum alfa pegolum. Pomocné látky: mannitol, dihydrát trehalosy, histidin, glutathion, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, trometamol, polysorbát 80, sterilizovaná voda pro injekci. Indikace: Léčba a profylaxe krvácení u pacientů ve věku 12 let a více s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Dávkování a způsob podání: Léčba podle potřeby: Výpočet požadované dávky faktoru VIII je založen na empirickém zjištění, že 1 IU faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti zvýší plazmatickou aktivitu faktoru VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka se stanoví pomocí následujícího vzorce: Požadovaný počet mezinárodních jednotek (IU) = tělesná hmotnost (kg) × požadované zvýšení faktoru VIII (%) × 0,5  Profylaxe: Při dlouhodobé profylaxi je doporučená dávka 40 až 50 IU přípravku ADYNOVI na kg tělesné hmotnosti dvakrát týdně ve 3- až 4denních intervalech. Pediatrická populace: Dávkování u pediatrických pacientů (ve věku 12 až 18 let) při léčbě podle potřeby i při profylaktické léčbě je stejné jako u dospělých pacientů. Dlouhodobá bezpečnost přípravku ADYNOVI u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena.  Způsob podání: Přípravek ADYNOVI je určen k intravenóznímu podáníKontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku mateřskou molekulu oktokogu alfa nebo na kteroukoli pomocnou látku. Známá alergická reakce na myší nebo křeččí bílkovinu. Upozornění: Hypersenzitivita: Při léčbě přípravkem ADYNOVI může dojít k reakcím přecitlivělosti alergického typu. Léčivý přípravek obsahuje stopová množství myších a křeččích bílkovin. Objeví-li se příznaky hypersenzitivity, pacientům by se mělo doporučit, aby ihned přerušili používání tohoto léčivého přípravku a obrátili se na svého lékaře. Pacienti by měli být informováni o časných známkách reakcí přecitlivělosti, včetně kopřivky, generalizované kopřivky, tísně na hrudi, sípotu, hypotenze a anafylaxe. Inhibitory: Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) faktoru VIII je známou komplikací léčby jedinců s hemofilií A. Tyto inhibitory jsou obvykle imunoglobuliny IgG zaměřené proti prokoagulační aktivitě faktoru VIII, které jsou kvantifikovány v Bethesda jednotkách (BU) na ml plazmy s použitím modifikovaného testu. Riziko tvorby inhibitorů souvisí se závažností onemocnění i s expozicí faktoru VIII, přičemž toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Obecně platí, že všichni pacienti léčení přípravky s koagulačním faktorem VIII musí být pečlivě sledováni s ohledem na tvorbu inhibitorů pomocí příslušných klinických pozorování a laboratorních testů. Kardiovaskulární příhody: U pacientů s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční terapie faktorem VIII zvýšit kardiovaskulární riziko. Informace o pomocné látce, jež je třeba zvážit: Po rekonstituci tento léčivý přípravek obsahuje 0,45 mmol sodíku (10 mg) v jedné injekční lahvičce. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku. Důrazně se doporučuje zaznamenat při každém podání přípravku ADYNOVI pacientovi název a číslo šarže přípravku takovým způsobem, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi použitou šarži léčivého přípravku. Významné interakce: Nebyly hlášeny žádné interakce přípravků s humánním koagulačním faktorem VIII (rDNA) s jinými léčivými přípravky. Hlavní nežádoucí účinky: Přecitlivělost nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, pálení a bodání v místě injekce, třesavku, zrudnutí, generalizovanou kopřivku, bolest hlavy, kopřivku, hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid, tachykardii, tíseň na hrudi, brnění, zvracení, sípot) byly pozorovány vzácně a mohou v některých případech přejít do těžké anafylaxe (včetně šoku). K rozvoji neutralizujících protilátek (inhibitorů) může dojít u pacientů s hemofilií A, kteří jsou léčeni faktorem VIII, včetně přípravku ADYNOVI. Pokud se takové inhibitory objeví, projeví se tento stav jako nedostatečná klinická odpověď. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Během doby použitelnosti před otevřením lze přípravek uchovávat při pokojové teplotě (až do 30 °C) po dobu až 3 měsíců. Na konci tohoto období se přípravek nesmí vrátit zpět do chladničky, je nutné jej použít nebo zlikvidovat. Držitel rozhodnutí o registraci: Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, Vídeň, Rakousko. Registrační čísla: EU/1/17/1247/001-014 Poslední revize SPC: 01/2019. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplné znění SPC naleznete na www.sukl.cz Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky společnosti Shire emailem na drugsafety@shire.com. Podezření na nežádoucí účinky hlaste také podle národních legislativních požadavků.

Dříve než začnete přípravek předepisovat, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC). Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. Složení: Léčivá látka: Prášek: 250/500/1000/2000 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), rurioctocogum alfa pegolum, Rozpouštědlo 5 ml: Po rekonstituci obsahuje přípravek ADYNOVI přibližně 50/100/200/400 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), rurioctocogum alfa pegolum. Prášek: 250/500/1000 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), rurioctocogum alfa pegolum, Rozpouštědlo 2 ml: Po rekonstituci obsahuje přípravek ADYNOVI přibližně 125/250/500 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), rurioctocogum alfa pegolum. Pomocné látky: mannitol, dihydrát trehalosy, histidin, glutathion, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, trometamol, polysorbát 80, sterilizovaná voda pro injekci. Indikace: Léčba a profylaxe krvácení u pacientů ve věku 12 let a více s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Dávkování a způsob podání: Léčba podle potřeby: Výpočet požadované dávky faktoru VIII je založen na empirickém zjištění, že 1 IU faktoru VIII na kg tělesné hmotnosti zvýší plazmatickou aktivitu faktoru VIII o 2 IU/dl. Požadovaná dávka se stanoví pomocí následujícího vzorce: Požadovaný počet mezinárodních jednotek (IU) = tělesná hmotnost (kg) × požadované zvýšení faktoru VIII (%) × 0,5  Profylaxe: Při dlouhodobé profylaxi je doporučená dávka 40 až 50 IU přípravku ADYNOVI na kg tělesné hmotnosti dvakrát týdně ve 3- až 4denních intervalech. Pediatrická populace: Dávkování u pediatrických pacientů (ve věku 12 až 18 let) při léčbě podle potřeby i při profylaktické léčbě je stejné jako u dospělých pacientů. Dlouhodobá bezpečnost přípravku ADYNOVI u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena.  Způsob podání: Přípravek ADYNOVI je určen k intravenóznímu podáníKontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku mateřskou molekulu oktokogu alfa nebo na kteroukoli pomocnou látku. Známá alergická reakce na myší nebo křeččí bílkovinu. Upozornění: Hypersenzitivita: Při léčbě přípravkem ADYNOVI může dojít k reakcím přecitlivělosti alergického typu. Léčivý přípravek obsahuje stopová množství myších a křeččích bílkovin. Objeví-li se příznaky hypersenzitivity, pacientům by se mělo doporučit, aby ihned přerušili používání tohoto léčivého přípravku a obrátili se na svého lékaře. Pacienti by měli být informováni o časných známkách reakcí přecitlivělosti, včetně kopřivky, generalizované kopřivky, tísně na hrudi, sípotu, hypotenze a anafylaxe. Inhibitory: Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) faktoru VIII je známou komplikací léčby jedinců s hemofilií A. Tyto inhibitory jsou obvykle imunoglobuliny IgG zaměřené proti prokoagulační aktivitě faktoru VIII, které jsou kvantifikovány v Bethesda jednotkách (BU) na ml plazmy s použitím modifikovaného testu. Riziko tvorby inhibitorů souvisí se závažností onemocnění i s expozicí faktoru VIII, přičemž toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Obecně platí, že všichni pacienti léčení přípravky s koagulačním faktorem VIII musí být pečlivě sledováni s ohledem na tvorbu inhibitorů pomocí příslušných klinických pozorování a laboratorních testů. Kardiovaskulární příhody: U pacientů s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory může substituční terapie faktorem VIII zvýšit kardiovaskulární riziko. Informace o pomocné látce, jež je třeba zvážit: Po rekonstituci tento léčivý přípravek obsahuje 0,45 mmol sodíku (10 mg) v jedné injekční lahvičce. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku. Důrazně se doporučuje zaznamenat při každém podání přípravku ADYNOVI pacientovi název a číslo šarže přípravku takovým způsobem, aby bylo možné zpětně přiřadit k pacientovi použitou šarži léčivého přípravku. Významné interakce: Nebyly hlášeny žádné interakce přípravků s humánním koagulačním faktorem VIII (rDNA) s jinými léčivými přípravky. Hlavní nežádoucí účinky: Přecitlivělost nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, pálení a bodání v místě injekce, třesavku, zrudnutí, generalizovanou kopřivku, bolest hlavy, kopřivku, hypotenzi, letargii, nauzeu, neklid, tachykardii, tíseň na hrudi, brnění, zvracení, sípot) byly pozorovány vzácně a mohou v některých případech přejít do těžké anafylaxe (včetně šoku). K rozvoji neutralizujících protilátek (inhibitorů) může dojít u pacientů s hemofilií A, kteří jsou léčeni faktorem VIII, včetně přípravku ADYNOVI. Pokud se takové inhibitory objeví, projeví se tento stav jako nedostatečná klinická odpověď. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Během doby použitelnosti před otevřením lze přípravek uchovávat při pokojové teplotě (až do 30 °C) po dobu až 3 měsíců. Na konci tohoto období se přípravek nesmí vrátit zpět do chladničky, je nutné jej použít nebo zlikvidovat. Držitel rozhodnutí o registraci: Baxalta Innovations GmbH, Industriestrasse 67, Vídeň, Rakousko. Registrační čísla: EU/1/17/1247/001-014 Poslední revize SPC: 01/2019. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplné znění SPC naleznete na www.sukl.cz Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky společnosti Shire emailem na drugsafety@shire.com. Podezření na nežádoucí účinky hlaste také podle národních legislativních požadavků.

ADVATE

Zkrácené informace o léčivém přípravku 

ADVATE 250 IU, ADVATE 500 IU, ADVATE 1000 IU, ADVATE 1500 IU, ADVATE 2000 IU, ADVATE 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Dříve než začnete přípravek předepisovat, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC). Složení: Léčivá látka: Prášek: 250/500/1000/1500/2000/3000 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), octocogum alfa, Rozpouštědlo 5 ml: Po rekonstituci obsahuje přípravek ADVATE přibližně 50/100/200/300/400/600 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), octocogum alfa. Prášek 250/500/1000/1500 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), octocogum alfa, Rozpouštědlo 2 ml: Po rekonstituci obsahuje přípravek ADVATE přibližně 125/250/500/750 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), octocogum alfa. Pomocné látky: mannitol, chlorid sodný, histidin, trehalosa, chlorid vápenatý, trometamol, polysorbát 80, glutathion, voda pro injekci. Připravuje se bez přidání jakéhokoli (exogenního) lidského nebo zvířecího proteinu během buněčné kultivace, purifikace nebo konečné formulace. Indikace: Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Dávkování a způsob podání: Léčba on demand (dle potřeby): Výpočet požadované dávky faktoru VIII je založen na empirickém zjištění, že 1 IU faktoru VIII na 1 kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII o 2 IU/dl. Dávka se určuje podle následujícího vzorce: Požadované jednotky (IU) = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru VIII (%) x 0,5. Profylaxe: Pro dlouhodobou profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií A jsou obvyklé dávky 20 až 40 IU faktoru VIII na 1 kg tělesné hmotnosti v intervalu dvou až tří dnů. U pacientů mladších 6 let se k profylaktické léčbě doporučují dávky faktoru VIII 20 až 50 IU na kg tělesné hmotnosti 3krát až 4krát týdně. Způsob podání: ADVATE má být podáván intravenózně. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na myší nebo křeččí proteiny. Upozornění: Hypersenzitivita: U přípravku ADVATE byly hlášeny hypersenzitivní reakce alergického typu (včetně anafylaxe). Přípravek obsahuje stopy myších a křeččích proteinů. Pokud se symptomy hypersenzitivity objeví, pacienti musí ihned přerušit používání přípravku a kontaktovat svého lékaře. Inhibitory: Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) faktoru VIII je známou komplikací léčby jedinců s hemofilií A. Riziko vzniku inhibitorů souvisí se závažností onemocnění i s expozicí faktoru VIII, přičemž toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Obecně platí, že všichni pacienti léčení přípravky s koagulačním faktorem VIII musí být pečlivě sledováni s ohledem na vznik inhibitorů pomocí příslušných klinických pozorování a laboratorních testů. Důrazně se doporučuje po každém podání přípravku ADVATE pacientovi zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné přesně dohledat, jaká šarže léčivého přípravku byla pacientovi podána. Významné interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakce s přípravkem ADVATE. Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky nebo rozpouštědly. Hlavní nežádoucí účinky: Klinické studie s přípravkem ADVATE zahrnovaly 418 pacientů s alespoň jednou expozicí přípravku ADVATE; bylo při nich nahlášeno celkem 93 nežádoucích účinků léčiva (NÚ). NÚ, které se vyskytovaly s nejvyšší frekvencí, byly vývoj neutralizujících protilátek faktoru VIII (inhibitorů), bolest hlavy a horečka. Alergické reakce nebo hypersenzitivní reakce byly pozorovány vzácně a mohou v některých případech progredovat do těžké anafylaxe (včetně šoku). Může být pozorován vývoj protilátek proti myšímu a/nebo křeččímu proteinu se souvisejícími hypersenzitivními reakcemi. K rozvoji neutralizujících protilátek (inhibitorů) může dojít u pacientů s hemofilií A, kteří jsou léčeni faktorem VIII, včetně přípravku ADVATE. Pokud se takové inhibitory objeví, projeví se tento stav jako nedostatečná klinická odpověď. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Během doby použitelnosti může být přípravek uchováván při pokojové teplotě (do 25°C) po jedno období nepřesahující 6 měsíců. Přípravek nesmí být vrácen zpět do chladničky. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A-1221 Vídeň, Rakousko. Registrační čísla: EU/1/03/271/001-020. Poslední revize SPC: 02/2020. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplné znění SPC naleznete na www.sukl.cz. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky společnosti Shire emailem na drugsafety@shire.com. Podezření na nežádoucí účinky hlaste také podle národních legislativních požadavků.

 

Dříve než začnete přípravek předepisovat, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku (SPC). Složení: Léčivá látka: Prášek: 250/500/1000/1500/2000/3000 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), octocogum alfa, Rozpouštědlo 5 ml: Po rekonstituci obsahuje přípravek ADVATE přibližně 50/100/200/300/400/600 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), octocogum alfa. Prášek 250/500/1000/1500 IU lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), octocogum alfa, Rozpouštědlo 2 ml: Po rekonstituci obsahuje přípravek ADVATE přibližně 125/250/500/750 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII (rDNA), octocogum alfa. Pomocné látky: mannitol, chlorid sodný, histidin, trehalosa, chlorid vápenatý, trometamol, polysorbát 80, glutathion, voda pro injekci. Připravuje se bez přidání jakéhokoli (exogenního) lidského nebo zvířecího proteinu během buněčné kultivace, purifikace nebo konečné formulace. Indikace: Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Dávkování a způsob podání: Léčba on demand (dle potřeby): Výpočet požadované dávky faktoru VIII je založen na empirickém zjištění, že 1 IU faktoru VIII na 1 kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII o 2 IU/dl. Dávka se určuje podle následujícího vzorce: Požadované jednotky (IU) = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru VIII (%) x 0,5. Profylaxe: Pro dlouhodobou profylaxi krvácení u pacientů s těžkou hemofilií A jsou obvyklé dávky 20 až 40 IU faktoru VIII na 1 kg tělesné hmotnosti v intervalu dvou až tří dnů. U pacientů mladších 6 let se k profylaktické léčbě doporučují dávky faktoru VIII 20 až 50 IU na kg tělesné hmotnosti 3krát až 4krát týdně. Způsob podání: ADVATE má být podáván intravenózně. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo na myší nebo křeččí proteiny. Upozornění: Hypersenzitivita: U přípravku ADVATE byly hlášeny hypersenzitivní reakce alergického typu (včetně anafylaxe). Přípravek obsahuje stopy myších a křeččích proteinů. Pokud se symptomy hypersenzitivity objeví, pacienti musí ihned přerušit používání přípravku a kontaktovat svého lékaře. Inhibitory: Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) faktoru VIII je známou komplikací léčby jedinců s hemofilií A. Riziko vzniku inhibitorů souvisí se závažností onemocnění i s expozicí faktoru VIII, přičemž toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Obecně platí, že všichni pacienti léčení přípravky s koagulačním faktorem VIII musí být pečlivě sledováni s ohledem na vznik inhibitorů pomocí příslušných klinických pozorování a laboratorních testů. Důrazně se doporučuje po každém podání přípravku ADVATE pacientovi zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné přesně dohledat, jaká šarže léčivého přípravku byla pacientovi podána. Významné interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakce s přípravkem ADVATE. Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky nebo rozpouštědly. Hlavní nežádoucí účinky: Klinické studie s přípravkem ADVATE zahrnovaly 418 pacientů s alespoň jednou expozicí přípravku ADVATE; bylo při nich nahlášeno celkem 93 nežádoucích účinků léčiva (NÚ). NÚ, které se vyskytovaly s nejvyšší frekvencí, byly vývoj neutralizujících protilátek faktoru VIII (inhibitorů), bolest hlavy a horečka. Alergické reakce nebo hypersenzitivní reakce byly pozorovány vzácně a mohou v některých případech progredovat do těžké anafylaxe (včetně šoku). Může být pozorován vývoj protilátek proti myšímu a/nebo křeččímu proteinu se souvisejícími hypersenzitivními reakcemi. K rozvoji neutralizujících protilátek (inhibitorů) může dojít u pacientů s hemofilií A, kteří jsou léčeni faktorem VIII, včetně přípravku ADVATE. Pokud se takové inhibitory objeví, projeví se tento stav jako nedostatečná klinická odpověď. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Během doby použitelnosti může být přípravek uchováván při pokojové teplotě (do 25°C) po jedno období nepřesahující 6 měsíců. Přípravek nesmí být vrácen zpět do chladničky. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Manufacturing Austria AG, Industriestrasse 67, A-1221 Vídeň, Rakousko. Registrační čísla: EU/1/03/271/001-020. Poslední revize SPC: 02/2020. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úplné znění SPC naleznete na www.sukl.cz. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky společnosti Shire emailem na drugsafety@shire.com. Podezření na nežádoucí účinky hlaste také podle národních legislativních požadavků.