IBD komplikované plošnými tubulárními adenomy

Autor článku: MUDr. Karel Mareš, Nemocnice Na Homolce

Anamnéza celková:

– lehká hypochromní anémie

– pro dlouhodobé středně intenzivní bolesti malých kloubů rukou byla 11/16 vyšetřena v revmatologickém ústavu: – bez průkazu zánětlivého revmat. onemocnění, HLA B27 negat, bez průkazu sakroileitidy, artróza MTP bilat, calcar calcanei duplex dx, plantaris sin

– 10/19 plicní embolie

– 10/20 kontrola v Revmatologickém ústavu -nadále bez zánětlivého revmatického onemocnění resp. spondylartritidy, resp. jiné chronické  polyartralgie u pac.s Crohnovou chorobou -bez průkazu zánětlivého revmatického onemocnění, osteoporóza.

Anamnéza IBD:

1997 původně hodnoceno jako těžká ulcerózní kolitida

1996 incise periproktálního abscesu (tehdy hodnoceno jako gynekologická etologie), po

azathioprinu útlum v bílé řadě

2000 výrazně zlepšena, vysazena kortikoterapie.

2004 relaps choroby, přehodnoceno na CD

– těžká Crohnova choroba (BCH, perianálně a tračníku se stenózou v dist.  sigmatu a

některých kliček aborálního ilea)

– primární nonrespondér na adalimumab,

– infliximab – výrazné zlepšení

2012 opakované relapsy (i přes dávkování dle trough levels-nekompletní hojení, s přetrvávající

mírnou aktivitou, postupné zhoršování

2015 sekundární nonrespondér na INF, drenáž periproktální píštěle

2016 vedolizumab – na něm byla klinicky i endoskopicky prakticky v remisi, periproktální píštěl

jen s občasnou minimálnní sekrecí

02/17 EPE plošného tubulárního adenomu rekta

02/19 plošný tubulární adenom orálního sigmatu, nešel endoskopicky odstranit

10/19 provedena subtotální kolektomie a resekce 1m tenkého střeva a terminální ileostomie.

2020 po domluvě s pojišťovnou VDZ ponechán, periproktální píštěl v klidu, opakovaně normální endoskopický nález v pahýlu rekta, normální endoskopický nález do 50 cm neoterminálního ilea (dále, pro fixaci střeva srůstem, nikdy neproniknuto),

2020 a 2021- 3x subileozní stav (dietní chyby-vláknina) i s nutností hospitalizace. Jinak byla zcela bez gastrointestinálních potíží. Vzhledem k subileózním stavům a jinak výborné kondici bylo na 04/21 domluveno rozrušení srůstů a proktektomie.

Popis případu:

Pacientka (1963) se od roku 1997 léčí s kolitidou crohnovského typu a následně i s periproktální píštělí. Pro útlum v bílé řadě po azathioprinu byla z počátku léčena kortikoidy. Mezi lety 2000 a 2004 se mohla terapie vysadit. Po relapsu 2004 byla krátce léčena adalimumabem a protože k ní byla primárním nonrespondérem, byl nasazen infliximab. Z počátku měl výborný efekt, ale po cca deseti letech se zvětšila frekvence relapsů a i přes intenzifikovaný režim nebylo hojení kompletní. Pacientka jinou léčbu odmítala.  Koncem roku 2015 se stala sekundárním nonrespondérem k INF a 2016 byla převedena na vedolizumab. Na něm byla klinicky i endoskopicky prakticky v remisi, periproktální píštěl byla jen s občasnou minimálnní sekrecí. Vzhledem k délce nemoci měla po předchozích zánětech velké pseudopolypy a subklinické vazivové stenózky tračníku. 2017 byl nalezen na zhojeném rektu plošný tubulární adenom, který byl endoskopicky odstraněn. V únoru  2019 se v orálním sigmatu objevil další plošný adenom, který ale nešlo endoskopicky odstranit. Proto, a vzhledem i k  riziku příp. dalších neoplázií v budoucnu, již pacientka souhlasila s chirurgickým řešením. V říjnu 2019 byla provedena subtotální kolektomie a resekce 1m tenkého střeva a terminální ileostomie. Po operaci bylo vzhledem k závažnosti stavu domluveno s pojišťovnou podávání vedolizumabu. 2020 a 2021 měla 3x po dietních chybách (vláknina) subileózní stavy i s nutností hospitalizace. Jinak byla zcela bez gastrointestinálních potíží. Její jediné potíže (revmatologické) nesouvisely se zánětem střeva. Vzhledem k subileózním stavům a jinak výborné kondici bylo na 04/21 domluveno rozrušení srůstů a proktektomie.

Komentář:

Pokud by nedošlo ke zklidnění zánětu, nebylo by možné nalézt a vyřešit  adenomy tračníku.

Obrázky:

C-APROM/CZ/ENTY/0045

Takeda promostand

Mohlo by Vás zajímat

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru. Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace: Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou, u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: 14. 10. 2021. 

Přípravek Entyvio 300 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru. Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace: Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou, u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: 14. 10. 2021. 

Přípravek Entyvio 300 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.