IBD-U na léčbě s.c. vedolizumabem

Autor článku: MUDr. Václav Leksa, Interní oddělení, Pardubická nemocnice

Anamnéza celková:

žena, 52 let

St.p. onemocnění COVID-19 (lehký průběh) v 11/2020

St.p. plastice pupeční kýly v 2005

St.p. appendektomii v 2003

Anamnéza IBD:

IBD-U, diagnóza 2/2014

– histologicky 2014 změny odpovídající ulcerózní kolitidě, následně 2015 naopak spíše podezření na m. Crohn (vzorek odebrán chirurgem)

– v době diagnózy (2/2014) postižení levostranného colon, makroskopicky po celou dobu onemocnění nález vzhledu ulcerózní kolitidy, při poslední koloskopii 3/2019 nově i ulcerace v terminálním ileu

– 11/2017 – 3/2018 adalimumab – primární neodpovídavost, 4/2018 – 11/2018 infliximab – sekundární selhání

– st.p. CMV kolitidě v 9/2018, přeléčeno gancyklovirem i.v.

– st.p. opakovaných infektech horních cest dýchacích při léčbě antiTNFα preparáty

– st.p. enterokolitidě Clostridium difficile v 2014

– polyartralgie – dispenzarizována revmatologem, hodnoceno jako sekundární k IBD (RF 160, ASCA+)

– sekundární sideropenická anémie, chronická substituce železa p.o. (Maltofer), v minulosti i p.e. (Ferinject)

Farmakologická anamnéza:

prednison od 2014 opakovaně, vždy při snaze o redukci/vysazení dávky relaps onemocnění, přechodně i budesonid (naposledy 5/2018)

mesalazin od 2014, p.o. i lokální formy, v současnosti 4g/den p.o., 1g/den ve formě čípků

azathioprin od 2014, možno podávat pouze velmi nízké dávky vzhledem k intoleranci (GIT obtíže, leukopenie), nakonec vysazeno 9/2018

Popis případu:

Pacientka odeslána ke konzultaci na naše pracoviště v listopadu 2017. V tu dobu její stav nepříznivý, 10-15 stolic denně s příměsí většího množství krve, tenezmy, bolesti břicha. Koloskopicky těžké kontinuální postižení od rekta do cca 55cm colon (Mayo 3). Vzhledem k nálezu na střevě korelujícím se zhoršením objektivních potíží a absenci efektu konvenční léčby (na jiném pracovišti opakovaně kortikosteroidy, mesalazin celkově i topicky, intolerance azathioprinu ve vyšších dávkách) indikována biologické léčba antiTNFα preparátem – vzhledem k insuficienci periferního cévního řečiště volba subkutánního preparátu.

12/2017 tedy podána první dávka adalimumabu (80mg s.c.), následně standartní podávání 40mg s.c. á 2 týdny. Klinické zlepšení jen zcela mírné, frekvence stolic prakticky stejná, pouze menší příměs krve. Fekální kalprotektin vysoký (1939 ug/g), navíc recidivující infekty horních cest dýchacích, kvůli kterým neustále odkládána aplikace biologika. Kontrolní mikrobiologické vyšetření stolice vyloučilo nasedající infekci. 4/2018 provedena kontrolní sigmoideoskopie – přetrvává nález těžkých zánětlivých změn (Mayo 3) do 40 cm, průkaz CMV negativní. Vzhledem k absenci slizničního hojení a jen minimální klinické odpovědi hodnoceno jako primární neodpovídavost.

Přistoupeno k záměně biologického preparátu – switch na infliximab, podávána standartní dávka 5 mg/kg. První tři dávky v rámci indukční fáze v týdnech 0, 2, 6 vedly k poměrně rychlému a výraznému zlepšení – stolice formovaná, 5-6 krát za den, krev zcela vymizela. Zlepšení však bohužel pouze přechodné. Postupně opět zhoršení, pacientka anemizuje, nově se objevují bolesti kloubů (hlavně drobných na rukou). 9/2018 další koloskopie s nálezem zánětlivého postižení colon do 30cm (rektum Mayo 1, sigmoideum Mayo 3). Navíc při imunohistochemickém vyšetření bioptické vzorku verifikován CMV – přeléčeno gancyclovirem i.v. Laboratorně nízká hladina IFX (protilátky proti IFX negativní), navíc opět leukopenie po azathioprinu s nutností jeho definitivního vysazení.

Vzhledem k výše uvedenému, anamnéze opakovaných respiračních infektů na předchozím antiTNFα preparátu a primoinfekci Clostridium difficile v minulosti, jsme se rozhodli neintenzifikovat podávání IFX a zvolili jsme swap na vedolizumab.

První dávka podána 11/2018, indukce ve standartním režimu 300mg i.v. v týdnech 0, 2, 6, dále pak podávání á 8 týdnů. Zdravotní stav pacientky s pozvolným zlepšením, bolesti břicha i tenezmy postupně zcela odezněly, normalizace počtu a konzistence stolice, již bez krve. 3/2019 při koloskopii částečné zlepšení endoskopického nálezu co do jeho rozsahu – zánětlivé postižení od anu do 20cm s plošnými ulceracemi a pseudopolypy (Mayo 3), nově přítomno několik drobných ulcerací s bílou spodinou v terminálním ileu. Histologicky změny v rámci IBD, bez charakteristických znaků pro Crohnovu chorobu či ulcerózní kolitidu – nově tedy pacientka vedena jako IBD-U. V dalším průběhu podávání vedolizumabu bez potíží, pozvolna zcela odezněly i bolesti kloubů, jediným problémem zůstává intermitentní anemizace. Po prodělání onemocnění COVID-19 (lehký průběh – subfebrilie, mírné respirační příznaky) v 11/2020 znovu zhoršení potíží – častější, řidší stolice až 6xdenně, občas i s příměsí krve.

S postupem času u pacientky čím dál tím větší problém se zajištěním periferního žilního vstupu k podávání léčiva, proto byla pacientka jako jedna z prvních na našem pracovišti indikována k převedení na s.c. formu vedolizumabu od 4/2021 v dávce 108mg, následně dle doporučení á 14 dní. Klinický stav postupně zcela normalizován, kontrolní koloskopie 6/2021 s dalším zlepšením – sliznice rekta do 10cm prosáklá s drobnými erozemi (Mayo 2), několik pseudopolypů, nově naznačená zánětlivá stenóza v 20cm, pro přístroj volně průchozí, jinak na střevě normální nález. CMV biopticky negativní – přechodné zhoršení tedy uzavřeno jako vedlejší efekt prodělaného onemocnění COVID-19.

V současné době je stav pacientky stabilizovaný, laboratorně pouze známky mírné chronické anémie, stolice nejsou průjmovité, bez příměsí krve, bolesti kloubů zcela odezněly, jiné extraintestinální projevy nejsou přítomny. Aplikaci s.c. formy preparátu doma zvládá pacientkabez potíží, je spokojená. Na kontroly chodí po 8 týdnech.

C-APROM/CZ/ENTY/0045

Takeda promostand

Mohlo by Vás zajímat

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru. Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace: Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou, u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: 14. 10. 2021. 

Přípravek Entyvio 300 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru. Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace: Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou, u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: 14. 10. 2021. 

Přípravek Entyvio 300 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.