CHRONICKÁ HYPOPARATYREÓZA

HYPOPARATYREÓZA je vzácné endokrinní onemocnění způsobené nezjistitelnými nebo nevhodně nízkými hladinami parathormonu (PTH), což může vést k nízkým hladinám vápníku (hypokalcemie) a zvýšeným hladinám fosfátů (hyperfosfatemie) v krvi. U zdravých lidí je PTH vylučován v příštítných tělískách, která jsou umístěna na zadní straně štítné žlázy. Hlavní příčinou hypoparatyreózy je odstranění nebo neúmyslné poranění příštítných tělísek během operace štítné žlázy. Ženy jsou postiženy 3x častěji než muži. Seznamte se s PŘÍBĚHY PACIENTŮ S CHRONICKOU HYPOPARATYREÓZOU.

LÉČBA CHRONICKÉ HYPOPARATYREÓZY

Standardní léčba chronické hypoparatyreózy spočívá především v denním užívání různých dávek doplňků vápníku a aktivního vitaminu D. To může udržovat hladinu vápníku na téměř normální úrovni, ale neřeší to základní nedostatek parathormonu, což znamená, že minerální homeostáza zůstává narušena a pacienti nadále trpí PROJEVY NEMOCI. Navíc vysoké dávky vápníku a aktivního vitaminu D mohou vést k hyperkalciurii a usazeninám vápníku v ledvinách. DOPORUČENÉ SLEDOVÁNÍ u pacientů s chronickou hypoparatyreózou.

ALGORITMUS LÉČBY CHRONICKÉ HYPOPARATYREÓZY U DOSPĚLÝCH OSOB

LÉČBA PŘÍPRAVKEM NATPAR

První a jediná schválená hormonální substituční léčby pro pacienty s chronickou hypoparatyreózou, kteří nejsou dostatečně kontrolováni samostatnou standardní léčbou. Pacientům přináší benefit obnovení minerální homeostázy, zmírňuje hypokalcemii a s ní spojené příznaky, stabilizuje renální funkce a VÝZNAMNĚ ZLEPŠUJE KVALITU ŽIVOTA PACIENTŮ.

PODMÍNKY ÚHRADY

Indikován jako přídatná léčba dospělých pacientů s chronickou hypoparathyreózou, kteří nejsou dostatečně kontrolováni samostatnou standardní léčbou, tedy splňují SCHVÁLENÁ KRITÉRIA PRO LÉČBU rhPTH (1-84).

vyhodnocení efektu léčby po 24 týdnech, kdy v léčbě pokračují pacienti, kteří splní všechna níže uvedená kritéria: a) 50% či vyšší snížení dávek perorálního kalcia oproti zahájení léčby, b) 50% či vyšší snížení dávek aktivního vitaminu D oproti zahájení léčby, c) udržení stabilní hladiny celkového sérového kalcia korigovaného dle albuminu vyšší nebo rovné koncentraci při zahájení léčby a nižší nebo rovné horní hranici normálu (ULN).

Vykazovací limit „S“, tedy použití v centrech se Zvláštní smlouvou o poskytování a úhradě zdravotní péče.

LÉČBA SE ZAHAJUJE DÁVKOU 50 µg jednou denně subkutánní injekcí do jednoho ze stehen. V průběhu následujících 3 měsíců DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ DÁVKY.

PACIENTSKÝ PROGRAM – HYPOPARA PROGRAM

Pro pacienty se vzácným endokrinním onemocněním, chronickou hypoparatyreózou, kterým byla ošetřujícím lékařem doporučena léčba LP Natpar, jsme připravili pacientský program s názvem Hypopara program. Cílem programu je pomoci pacientům a jejich rodinám porozumět jejich onemocnění a zajistit, aby každodenní injekční podávání se stalo jednoduchou a běžnou součástí jejich života.

Prosím, nezapomeňte pacientovi včas (před zahájením léčby) PŘEDAT LETÁČEK S INFORMACEMI O REGISTRACI DO HYPOPARA PROGRAMU. Na základě registrace na webových stránkách (https://www.hypopara.cz/edukace) pacient ještě před první aplikací obdrží EDUKAČNÍ BALÍČEK, jehož součástí je chladící pouzdro, TIŠTĚNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (na webu jsou pro pacienta dostupné videomanuály), Deníček léčby a další materiály, které mají pacientovi pomoci zvládnout každodenní aplikaci. Na základě registrace s uvedením termínu první aplikace se automaticky spočítají 3 telefonické konzultace (2. den po první aplikaci, 13 dnů od zahájení léčby (pomoc se smícháním nové ampulky) a 3 měsíce od zahájení léčby). Telefonické konzultace vede námi vyškolená zdravotní sestra, která zároveň zodpoví případné dotazy týkající se aplikace. Pokud má zpočátku pacient stále problémy s aplikací, jsou mu nabídnuty dodatečné telefonické konzultace. V rámci tohoto programu hlídáme i exspiraci aplikátoru, která je přibližně 2 roky.

APLIKACE – NATPAR PEN

PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY PŘÍPRAVKEM NATPAR si nový pacient v lékárně vyzvedne 2 ks Natpar Pen (jedno pero je náhradní), 1 balení léčivého přípravku a míchací pomůcku. Míchací pomůcka bude pro pacienta připravena s každým dalším balením léčivého přípravku. Všechny objednávky vždy kontroluji, abych měla jistotu, že pacient obdrží vše potřebné. Zároveň Vás a pacienta včas informujeme o exspiraci pera, které je přibližně 2 roky. První aplikace musí být vždy v centru pro léčbu parathormonem.

Zde jsou prolinky na finální aplikační videa, která jsou zároveň umístěna na webových stránkách pro pacienty.

natpar motyl1. část – Seznámení se s léčivým přípravkem a perem Natpar

2. část – Příprava a smíchání léčivého přípravku Natpar a příprava Pera Natpar

3. část – Každodenní aplikace

4. část – Údržba, uchovávání a důležité body k zapamatování

Kompletní informace k přípravku Natpar pro odbornou veřejnost:

www.takeda4health.cz/natpar nebo https://hypopara.takedapromostand.cz/

Datum přípravy: listopad 2021

C-APROM/CZ/NATP/0045

NATPAR

Zkrácené informace o léčivém přípravku

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC.

zev přípravku: Natpar 25 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok; Natpar 50 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok; Natpar 75 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok; Natpar 100 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Složení: Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 25/50/75/100 mikrogramů hormonum parathyroidum (rDNA)* v 71,4 mikrolitrech roztoku. Jedna zásobní vložka obsahuje 350/700/1050/1400 mikrogramů hormonum parathyroidum (rDNA). *Parathormon (rDNA) produkovaný E. coli pomocí rekombinantní DNA technologie je identický se sekvencí 84 aminokyselin endogenního lidského parathormonu. Indikace: Přípravek Natpar je indikován jako přídatná léčba dospělých pacientů s chronickou hypoparathyreózou, kteří nejsou dostatečně kontrolováni samostatnou standardní léčbou. Dávkování a způsob podání: Zahajte léčbu 50 mikrogramy jednou denně subkutánní injekcí do stehna (střídejte stehna každý den). Pokud je před podáním dávky sérové kalcium > 2,25 mmol/l, je možné zvážit podání počáteční dávky 25 mikrogramů. U pacientů užívajících aktivní vitamin D snižte jeho dávku o 50 %, pokud je sérové kalcium před podáním dávky nad 1,87 mmol/l. Udržujte doplňkovou dávku kalcia. Změřte sérovou koncentraci kalcia během 2 až 5 dnů před podáním dávky. Pokud je sérová hladina kalcia před dávkou pod 1,87 mmol/l nebo nad 2,55 mmol/l, mělo by se měření opakovat následující den. Upravte dávku aktivního vitamínu D nebo doplňku kalcia nebo obou na základě sérové hladiny kalcia a klinického hodnocení. Úpravy se mají opakovat, dokud nebudou cílové hladiny sérového kalcia před dávkou v rozsahu 2,0 – 2,25 mmol/l, aktivní vitamín D bude ukončen a doplněk kalcia je dostatečný pro splnění denních požadavků. Během titrace musí být monitorována koncentrace sérového kalcia. Dávka přípravku Natpar se může zvýšit o 25 mikrogramů přibližně každé 2 až 4 týdny, do maximální denní dávky 100 mikrogramů. K titraci dávky dolů na minimum 25 mikrogramů může dojít kdykoliv. Pokyny k úpravě dávky po úvodním období – viz SPC. Přípravek Natpar je vhodný pro podávání samotným pacientem jako subkutánní injekce jednou denně střídavě do každého stehna. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. U pacientů, kteří podstupují nebo dříve podstupovali radioterapii skeletu, s malignitami skeletu nebo kostními metastázami, kteří mají zvýšené výchozí riziko vzniku osteosarkomu (pacienti s Pagetovou chorobou kostí nebo dědičnými poruchami), s nevysvětleným zvýšením kostní alkalické fosfatázy a s pseudohypoparathyreózou. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Monitorování pacientů během léčby: Sérové hladiny kalcia před dávkou a v některých případech po dávce musí být během léčby přípravkem Natpar sledovány. Hyperkalcemie:  často se objevovala během titračního období. V případě závažné hyperkalcemie (> 3,0 mmol/l nebo nad horní hranici normy s příznaky), zvažte hydrataci a dočasné zastavení podávání přípravku Natpar, kalcia a aktivního vitamínu D, dokud se sérové kalcium nevrátí do normálního rozsahu. Hypokalcemie: Riziko závažné hypokalcemie je nejvyšší po odložení podání, vynechání nebo náhlém vysazení přípravku Natpar, může se ale vyskytnout kdykoli. Souběžné použití se srdečními glykosidy: Hyperkalcemie z jakékoliv příčiny může predisponovat k toxicitě digitalis. Závažná porucha funkce ledvin nebo jater: Používat s opatrností u pacientů se závažnou poruchou ledvin nebo jater. Použití u mladých dospělých: Používat s opatrností u mladých dospělých pacientů s otevřenými epifýzami, protože tito pacienti mohou být vystaveni zvýšenému riziku vzniku osteosarkomu. Použití u starších pacientů: Klinické studie nezahrnovaly dostatečný počet subjektů ve věku ≥ 65 let pro stanovení, zda je odpověď u těchto subjektů odlišná od mladších subjektů. Tachyfylaxe: Účinek přípravku Natpar se může po čase u některých pacientů snížit. Urolitiáza: U pacientů s aktivní nebo nedávnou urolitiázou je nutno používat přípravek Natpar s opatrností vzhledem k jeho potenciálu tento stav zhoršovat. Hypersenzitivita: Po uvedení na trh byly hlášeny hypersenzitivní reakce, které mohou zahrnovat anafylaxi, dyspnoi, angioedém, kopřivku, vyrážku atd. Interakce: Kombinované použití přípravku Natpar a srdečních glykosidů může pacienty predisponovat k toxicitě digitalisu, pokud vznikne hyperkalcémie. Současné používání přípravku Natpar s bisfosfonáty se nedoporučuje. Fertilita, těhotenství a kojení: Údaje o podávání přípravku Natpar těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky. Není známo, zda se přípravek Natpar vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné farmakologické údaje u zvířat prokázaly vylučování přípravku Natpar do mléka. Neexistují žádné údaje u člověka o vlivu přípravku Natpar na plodnost. Studie na zvířatech nenaznačují žádnou poruchu plodnosti. Nežádoucí účinky: Nejčastější nežádoucí reakce byly hyperkalcemie, hypokalcemie a jejich související klinické projevy, zahrnující bolesti hlavy, průjem, zvracení, parestezie, hypestezie a hyperkalciurie. Ostatní nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Může způsobit hyperkalcémii. Těžká hyperkalcémie může být život ohrožující stav vyžadující neodkladnou lékařskou péči a pečlivé monitorování. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte zásobní vložky v držáku v krabičce, aby byly chráněny před světlem. Podmínky uchovávání po rekonstituci – viz SPC. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Block 3 Miesian Plaza, 50 – 58 Baggot Street Lower, Dublin 2, Irsko. Registrační čísla: EU/1/15/1078/001-004. Poslední revize SPC: 07/2022

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com. Podezření na nežádoucí účinky hlaste také podle národních legislativních požadavků.

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8 SPC.

zev přípravku: Natpar 25 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok; Natpar 50 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok; Natpar 75 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok; Natpar 100 mikrogramů/dávka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Složení: Jedna dávka obsahuje po rekonstituci 25/50/75/100 mikrogramů hormonum parathyroidum (rDNA)* v 71,4 mikrolitrech roztoku. Jedna zásobní vložka obsahuje 350/700/1050/1400 mikrogramů hormonum parathyroidum (rDNA). *Parathormon (rDNA) produkovaný E. coli pomocí rekombinantní DNA technologie je identický se sekvencí 84 aminokyselin endogenního lidského parathormonu. Indikace: Přípravek Natpar je indikován jako přídatná léčba dospělých pacientů s chronickou hypoparathyreózou, kteří nejsou dostatečně kontrolováni samostatnou standardní léčbou. Dávkování a způsob podání: Zahajte léčbu 50 mikrogramy jednou denně subkutánní injekcí do stehna (střídejte stehna každý den). Pokud je před podáním dávky sérové kalcium > 2,25 mmol/l, je možné zvážit podání počáteční dávky 25 mikrogramů. U pacientů užívajících aktivní vitamin D snižte jeho dávku o 50 %, pokud je sérové kalcium před podáním dávky nad 1,87 mmol/l. Udržujte doplňkovou dávku kalcia. Změřte sérovou koncentraci kalcia během 2 až 5 dnů před podáním dávky. Pokud je sérová hladina kalcia před dávkou pod 1,87 mmol/l nebo nad 2,55 mmol/l, mělo by se měření opakovat následující den. Upravte dávku aktivního vitamínu D nebo doplňku kalcia nebo obou na základě sérové hladiny kalcia a klinického hodnocení. Úpravy se mají opakovat, dokud nebudou cílové hladiny sérového kalcia před dávkou v rozsahu 2,0 – 2,25 mmol/l, aktivní vitamín D bude ukončen a doplněk kalcia je dostatečný pro splnění denních požadavků. Během titrace musí být monitorována koncentrace sérového kalcia. Dávka přípravku Natpar se může zvýšit o 25 mikrogramů přibližně každé 2 až 4 týdny, do maximální denní dávky 100 mikrogramů. K titraci dávky dolů na minimum 25 mikrogramů může dojít kdykoliv. Pokyny k úpravě dávky po úvodním období – viz SPC. Přípravek Natpar je vhodný pro podávání samotným pacientem jako subkutánní injekce jednou denně střídavě do každého stehna. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. U pacientů, kteří podstupují nebo dříve podstupovali radioterapii skeletu, s malignitami skeletu nebo kostními metastázami, kteří mají zvýšené výchozí riziko vzniku osteosarkomu (pacienti s Pagetovou chorobou kostí nebo dědičnými poruchami), s nevysvětleným zvýšením kostní alkalické fosfatázy a s pseudohypoparathyreózou. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Monitorování pacientů během léčby: Sérové hladiny kalcia před dávkou a v některých případech po dávce musí být během léčby přípravkem Natpar sledovány. Hyperkalcemie:  často se objevovala během titračního období. V případě závažné hyperkalcemie (> 3,0 mmol/l nebo nad horní hranici normy s příznaky), zvažte hydrataci a dočasné zastavení podávání přípravku Natpar, kalcia a aktivního vitamínu D, dokud se sérové kalcium nevrátí do normálního rozsahu. Hypokalcemie: Riziko závažné hypokalcemie je nejvyšší po odložení podání, vynechání nebo náhlém vysazení přípravku Natpar, může se ale vyskytnout kdykoli. Souběžné použití se srdečními glykosidy: Hyperkalcemie z jakékoliv příčiny může predisponovat k toxicitě digitalis. Závažná porucha funkce ledvin nebo jater: Používat s opatrností u pacientů se závažnou poruchou ledvin nebo jater. Použití u mladých dospělých: Používat s opatrností u mladých dospělých pacientů s otevřenými epifýzami, protože tito pacienti mohou být vystaveni zvýšenému riziku vzniku osteosarkomu. Použití u starších pacientů: Klinické studie nezahrnovaly dostatečný počet subjektů ve věku ≥ 65 let pro stanovení, zda je odpověď u těchto subjektů odlišná od mladších subjektů. Tachyfylaxe: Účinek přípravku Natpar se může po čase u některých pacientů snížit. Urolitiáza: U pacientů s aktivní nebo nedávnou urolitiázou je nutno používat přípravek Natpar s opatrností vzhledem k jeho potenciálu tento stav zhoršovat. Hypersenzitivita: Po uvedení na trh byly hlášeny hypersenzitivní reakce, které mohou zahrnovat anafylaxi, dyspnoi, angioedém, kopřivku, vyrážku atd. Interakce: Kombinované použití přípravku Natpar a srdečních glykosidů může pacienty predisponovat k toxicitě digitalisu, pokud vznikne hyperkalcémie. Současné používání přípravku Natpar s bisfosfonáty se nedoporučuje. Fertilita, těhotenství a kojení: Údaje o podávání přípravku Natpar těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky. Není známo, zda se přípravek Natpar vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné farmakologické údaje u zvířat prokázaly vylučování přípravku Natpar do mléka. Neexistují žádné údaje u člověka o vlivu přípravku Natpar na plodnost. Studie na zvířatech nenaznačují žádnou poruchu plodnosti. Nežádoucí účinky: Nejčastější nežádoucí reakce byly hyperkalcemie, hypokalcemie a jejich související klinické projevy, zahrnující bolesti hlavy, průjem, zvracení, parestezie, hypestezie a hyperkalciurie. Ostatní nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Může způsobit hyperkalcémii. Těžká hyperkalcémie může být život ohrožující stav vyžadující neodkladnou lékařskou péči a pečlivé monitorování. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte zásobní vložky v držáku v krabičce, aby byly chráněny před světlem. Podmínky uchovávání po rekonstituci – viz SPC. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch, Block 3 Miesian Plaza, 50 – 58 Baggot Street Lower, Dublin 2, Irsko. Registrační čísla: EU/1/15/1078/001-004. Poslední revize SPC: 07/2022

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com. Podezření na nežádoucí účinky hlaste také podle národních legislativních požadavků.