ÚČINNOST A BEZPEČNOST VEDOLIZUMABU V LÉČBĚ IBD – DATA Z REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE

Autor: MUDr. Jakub Chudý – vedoucí lékař gastroenterologického lůžkového oddělení, FN Motol

Vedolizumab (Entyvio®) je biologický lék se selektivním účinkem ve střevě, určený k léčbě nespecifických střevních zánětů. Na rozdíl od monoklonálních protilátek, působících proti tumor necrosis faktoru alfa (anti TNFα – adalimumab, infliximab, golimumab), účinkuje vedolizumab (VDZ) jako inhibitor integrinu α4β7, který je preferenčně exprimován na pomocných T lymfocytech, které pocházejí z lymfatických střevních folikulůTím, že se vedolizumab váže k α4β7 exprimovaným na určité lymfocyty, blokuje interakci těchto buněk s mukosální adresinovou buněčnou adhezní molekulou‑1 (MAdCAM‑1), která je hlavně exprimována na střevní endoteliální buňky a hraje kritickou úlohu při homingu T lymfocytů do tkání v gastrointestinálním traktu.

Účinnost a bezpečnost léčby vedolizumabem byla prokázána v pivotních studiích programu GEMINI. Poté byla publikována řada prací, které výsledky potvrdily. Na kongresu Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu ve Vídni v roce 2018 a na kongresu DDW ve Washingtonu téhož roku byly prezentovány výsledky komparativního srovnání účinnosti a bezpečnosti biologické léčby vedolizumabem a přípravky ze skupiny anti TNF u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou v podmínkách reálné klinické praxe (RWE). Konsorcium VICTORY, které analýzu provedlo, soustředilo data o léčbě celkem 1 768 pacientů s diagnózou IBD. Obě skupiny skupiny pacientů, tj. skupina léčená vedolizumabem a skupina užívající přípravky anti TNF, byly podrobeny propensity score matching analýze, která vyrovnala vstupní kritéria. Zůstalo tak celkem 872 pacientů, jejichž výsledky byly započítány. Výsledky byly prezentovány ve třech sděleních.

Ve sdělení Falecka et al. (n=334) hodnotící pacienty s UC po 12 měsících léčby je pozorována statisticky významně vyšší úspěšnost dosažení klinické remise a slizničního zhojení ve skupině pacientů léčených VDZ. Steroid-free remise byla vyšší numericky.

Propensity score matching vyrovnalo věk, pohlaví, předchozí hospitalizace pro UC během posledního roku, rozsah postižení, tíži postižení, dependenci nebo rezistenci na kortikosteroidy a předchozí selhání léčby TNF-antagonisty.

V práci Bohma et al (n=538), která hodnotí účinnost 12 měsíční léčby pacientů s Crohnovou chorobou, byla pozorována ve skupině léčené VDZ signifikantně vyšší úspěšnost dosažení slizničního zhojení a numericky i dosažení klinické remise a steroid free remise. U pacientů s kolonickým nebo ileokolickým postižením byla signifikantně vyšší pravděpodobnost toho, že budou pozitivně reagovat na terapii VDZ, než anti TNF ve všech třech parametrech. V této práci propensity score matching vyrovnalo věk, pohlaví, předchozí hospitalizace pro CN během posledního roku, předchozí komplikace strikturující nebo penetrující nemoci, předchozí operace, tíži onemocnění, dependenci nebo rezistenci na kortikosteroidy a předchozí selhání léčby TNF-antagonisty.

Lukin et al (n=872) se obdobnou metodou zaměřil na pozorování bezpečnostního profilu léčby IBD vedolizumabem a přípravky anti TNF. Hodnocena byla četnost vážných infekcí
(definovaná jako infekce vyžadující antibiotickou léčbu nebo hospitalizaci nebo vedoucí k přerušení léčby či ke smrti) a četnost závažných nežádoucích účinků (definovaných jako závažné infekce, nebo neinfekční nežádoucí příhoda vedoucí k přerušení léčby nebo ke smrti). Výsledkem byla významně nižší četnost závažných nežádoucích příhod a numericky nižší hodnota výskytu závažných infekcí u pacientů léčených VDZ. Konkomitantní podávání kortikosteroidů a imunosupresivní léčby bylo spojeno s vyšším rizikem závažných infekcí a závažných nežádoucích událostí u obou skupin.

Výzkum konsorcia Victory podporuje již dříve prezentované závěry o účinnosti a bezpečnosti léčivého přípravku Entyvio v léčbě idiopatických střevních zánětů a prokázal výhodu jeho použití v porovnání se skupinou anti TNF léčiv.

CZ/VED/1902/0008

Reference:
SPC Entyvio 12. 12. 2018
Feagan et al, N Engl J Med 2013;369:699-710
Sandborn et al, N Engl J Med 2013;369:711-21
Sands et al, Gastroenterology 2014;147:618–627
Colombel et al, Gut 2017;66:839–851
Faleck et al. ECCO 2018; Abstract OP026
Bohm et al. ECCO 2018; Abstract OP025
Lukin et al, ECCO 2018; Abstract DOP009

Takeda promostand

Mohlo by Vás zajímat

ENTYVIO

Zkrácené informace o přípravku

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.

Název: Entyvio 300 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (i.v.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (s.c.). Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru (s.c.). Složení: Entyvio 300 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje vedolizumabum 300 mg. Po rekonstituci jeden ml obsahuje vedolizumabum 60 mg. Seznam pomocných látek viz SPC. Entyvio 108 mg: Jedna předplněná injekční stříkačka a jedno předplněné pero obsahují vedolizumabum 108 mg v 0,68 ml. Seznam pomocných látek viz SPC. Indikace:* Enyvio i.v. + s.c. Léčba dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou (UC) nebo se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou (CD), u nichž buď nastala neadekvátní odpověď na konvenční terapii nebo na antagonistu tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα), nebo došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu, nebo kteří uvedenou léčbu netolerují. Entyvio i.v.: pouchitida. Dávkování a způsob podání: Entyvio 300 mg: Doporučená dávka je 300 mg podávaných i.v. infuzí v týdnu 0, 2 a 6, a dále pak každých 8 týdnů (viz SPC); Entyvio 108 mg: Subkutánně podávaný vedolizumab (108mg) je určen pro udržovací léčbu podávanou  po alespoň 2 intravenózních infuzích, každé 2 týdny (viz SPC). Bezpečnost a účinnost vedolizumabu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. U starších pacientů se úprava dávkování nevyžaduje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Aktivní závažné infekce, jako jsou tuberkulóza, sepse, cytomegalovirus, listerióza, a oportunní infekce, jako je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Zvláštní upozornění: U pacientů, kterým byl podáván vedolizumab, byly hlášeny reakce související s infuzí (IRR) nebo reakce v místě aplikace a hypersenzitivní reakce. Existuje potenciální zvýšené riziko oportunních infekcí nebo infekcí, pro něž je střevo ochrannou bariérou. Před zahájením léčby musí být pacienti vyšetřeni na tuberkulózu. Souběžné používání přípravku s biologickými imunosupresivy se nedoporučuje. Při léčbě se může pokračovat v očkování neživými vakcínami. Entyvio 300 mg: Všechny pacienty je třeba nepřetržitě sledovat během každé infuze a dále přibližně 1 hodinu (u prvních 2 infuzí 2 hodiny) po ukončení infuze. Lékové interakce: Společné podávání kortikosteroidů, imunomodulátorů a aminosalicylátů nemá klinicky významný účinek na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, zejména perorální živé vakcíny, je nutno s vedolizumabem používat s opatrností. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako jsou nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, bronchitida, chřipka a sinusitida), bolest hlavy, nauzea, pyrexie, únava, kašel, artralgie. Byly také hlášeny reakce v místě injekce nebo v místě aplikace. Ostatní viz SPC. Zvláštní požadavky na podmínky uchovávání: Entyvio 300 mg: Injekční lahvičku nutno chránit před světlem, uchovávejte v chladničce (2 °C- 8 °C) Entyvio 108 mg: Nutno chránit před světlem, Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C) Chraňte před mrazem. Předplněnou injekční stříkačku a předplněné pero je možno ponechat mimo chladničku v původní krabičce při pokojové teplotě (až do 25 °C) po dobu až 7 dnů.  Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/14/923/001-007. Datum poslední revize: Entyvio s.c. – 14. 10. 2021. Datum poslední revize Entyvio i.v. – 31.1.2022

*Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku

Přípravek Entyvio 300 mg je v indikaci CD a UC hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Přípravek Entyvio 108 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnů údajů o přípravcích.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na SÚKL nebo společnosti Takeda emailem na AE.CZE@takeda.com.